Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás bevallásának egyes kérdéseiről
2012.07.02.
[2011. évi CLV. törvény 11. § (1) bekezdés]

Archív: 2018.01.01.

A szakképzési hozzájárulás kötelezettség alanyai esetében bizonytalanságot okoz, hogy be kell-e nyújtaniuk az előleg, illetve az éves elszámoló bevallást nulla adattartalommal, vagy adókötelezettség hiányában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot is benyújthatják.

A bevallás – néhány, a törvényben külön nevesített kivételtől eltekintve – mind a magánszemélyek, mind a jogi személyek és egyéb szervezetek esetében általános kötelezettség. Az adóalanyok közül az Art. és más törvények egyeseket közvetve, vagy közvetlenül felmentenek az adóbevallás kötelezettsége alól. Amennyiben azonban valamely adónem vonatkozásában az adó alanyát a bevallási kötelezettség alól sem az Art.,   sem más jogszabály nem mentesíti, úgy az adó alanyának – függetlenül attól, hogy adókötelezettsége keletkezett-e vagy sem – a törvényben meghatározott időszakonként (és határidőig) az adóhatósághoz bevallást kell benyújtania. Abban az esetben, ha az adóalanynak adókötelezettsége nem keletkezett az adott időszakban, lehetősége van az Art. 31. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazására.

Tekintettel arra, hogy az adó alanyának a bevallás alóli mentesítéséről jogszabály a szakképzési hozzájárulás vonatkozásában nem rendelkezik, így azon adózó, aki (amely) a szakképzési hozzájárulás alanyának minősül, köteles a bevallás, illetőleg a nulla értékadatot tartalmazó bevallást helyettesítő nyilatkozat valamelyikének a benyújtására.

Másik probléma az előleg bevallások tekintetében, hogy a benyújtott előleg bevallás módosítható-e önellenőrzés keretében.

Az Art. 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot – az illeték kivételével – és a költségvetési támogatást az adózó helyesbítheti.

A 49. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni.

Önellenőrzés az adóalap, a feltárt adó, költségvetési támogatás és - ha törvény előírja - az önellenőrzési pótlék megállapítása, a helyesbített adóalap, a helyesbített adó, költségvetési támogatás, valamint a pótlék bevallása és egyidejű megfizetése, illetőleg az adó, költségvetési támogatás igénylése.

Az előzőek mellett, az Art. 4. § (3) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy az adóelőleg, továbbá a bírság, a pótlék és a költség tekintetében – az Art. eltérő rendelkezése hiányában – az adóra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvénynek a 11. § (1) bekezdése szerint a hozzájárulásra kötelezettnek a szakképzési hozzájárulás bevallási, befizetési és elszámolási kötelezettsége e törvény által nem szabályozott kérdéseiben, valamint a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tekintetében az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Fentiek alapján az önadózás útján megállapított adóelőleg önellenőrzés keretében történő módosítására lehetőség van.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2947194259]