Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztatás a „nulla” értékadatú bevallás kiváltása elektronikus űrlapon benyújtandó nyilatkozatról
2009.01.21.

az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 102. §-a alapján az Art. 31. § (6) bekezdése helyébe lépő módosított bekezdésben leírtak figyelembe vételével

Archív: 2010.01.01.

I. Jogszabályi háttér:

Az Art. 31. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett: „(6) A bevallás benyújtásával egyenértékű, ha az adózó az adóhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett.” A módosított törvény 206. § (1) bekezdése alapján e rendelkezés 2009. január l-jén lép hatályba.

Ezen módosítás célja, az adminisztráció csökkentése, illetőleg a bevallási kötelezettség teljesítésének egyszerűsítése. A jogszabály lehetővé teszi az adózók számára, hogy „nulla” értékadatot tartalmazó bevallás kitöltése és beküldése helyett egy egyszerűen kitölthető nyilatkozattal (továbbiakban: Nyilatkozat) jelezze az adóhatóság felé, miszerint a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett. Továbbá élni fognak ezzel a lehetőséggel azon adóalanyok is, amelyek gazdasági tevékenységüket valamilyen oknál fogva „szüneteltetik”. Azon adóalanyoknak akik/amelyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 257. §-a szerint az általános forgalmi adó bevallására nem kötelezettek, Nyilatkozatot sem kell benyújtaniuk.

II. Általános elvek, szabályok:

1)      A “nulla” értékadatot tartalmazó Nyilatkozat benyújtása csak a 2009. január 1-jével kezdődő bevallási időszakokra alkalmazható (ezért, például a 2008. december hónapra vonatkozó, 2009. január 12-én esedékes havi adó- és járulékbevallásra függetlenül attól, hogy a bevallás teljes körűen „nulla” adatot tartalmaz - a Nyilatkozat nem alkalmazható, a kötelezettségnek a ’0808-as számú bevalláson kell az adózónak eleget tenni). Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Mód-tv.) 267. § (1) bekezdése szerint „Az adózónak az e törvény hatálybalépését követően az azt megelőző időszakra teljesítendő bejelentési, adómegállapítási és adólevonási kötelezettségét a 2008. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesíteni.”

2)      A Nyilatkozat csak elektronikus úton nyújtható be, azonban valamennyi adózói kör alkalmazhatja, függetlenül attól, hogy az adózó nem tartozik az Art. 31. § (2) bekezdésében említettek közé. Feltétele, hogy az adózó az elektronikus úton teljesítendő bevallási kötelezettséghez szükséges feltételekkel teljes körűen rendelkezzen.

3)      A Nyilatkozat a társasági adó, illetőleg az innovációs járulék kivételével valamennyi bevallástípus tekintetében alkalmazható.

4)      A „nulla” értékadatot tartalmazó Nyilatkozat csak abban az esetben használható, ha a Nyilatkozattal helyettesített bevalláson szereplő - természetes azonosítón, illetőleg az adóazonosító adatokon kívül – valamennyi sor („adatmező”) csak „nulla” értékű adatot tartalmaz.

5)      A Nyilatkozatot a helyettesített bevallásra előírt határnapig kell benyújtani. A bevallásra előírt határnapot követően – függetlenül attól, hogy a bevallás adattartalma „nulla” – a Nyilatkozat nem alkalmazható, a kötelezettséget az eredeti bevalláson kell pótolni.

6)      A Nyilatkozat a havi adó- és járulékbevallások (például 0908-as számú bevallás) tekintetében (helyett) is használható, ha a 0908-as bevallásban egyetlen sorban,  mezőben sem kell adatot szerepeltetnie az adózónak.

7) Nincs akadálya annak, hogy a Nyilatkozat a ’08-as, illetve a ’58-as (első ízben a 0908-as illetőleg a 0958-as) bevallások tekintetében a bevallási határidő leteltét megelőzően – akár egész évre előre – is az adózó benyújtsa.

8)      Abban az esetben, ha a Nyilatkozatot egész évre, előremutatóan 2009. február 12-én, nyújtja be az adózó, mert úgy véli, hogy a teljes évben „nulla” kötelezettsége lesz, de például április hónapban alkalmi munkavállalót foglalkoztat, akkor az április hónapra vonatkozóan beadott 0908-as bevallását alapbevallásként kell elfogadni, illetőleg feldolgozni. Ennek feltétele, hogy a havi 0908-as bevallás benyújtásának határideje vagy az Art. szerinti esedékességi időpont előtti, vagy az Art. szerinti határidővel  megegyező legyen, amely - az előző példánál maradva – vagy 2009. május 12-e előtti, vagy 2009. május 12-e. Amennyiben az adózónak – az előző példa alapján – 2009. május 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan nem keletkezik olyan kötelezettsége, amely miatt a 0908-as bevallást be kell nyújtania, úgy 2009. február 12-én, vagy azt megelőzően, egész évre előremutatóan benyújtott „nullás” bevallást helyettesítő Nyilatkozat érvényben marad.

9)      Ha az adózónak mégis keletkezett adókötelezettsége és az arról szóló például a 0908-as bevallást az Art. szerinti esedékességi időpontot követően nyújtja be (például ha az április hónapra vonatkozó 0908-as bevallást október hónapban teljesíti), ebben az esetben a „nulla” értékadatot csak önellenőrzéssel helyesbítheti. Ebben az esetben önellenőrzési pótlékfizetési kötelezettsége is keletkezik. Az önellenőrzést az „eredeti” bevalláson kell az adózónak benyújtania. Amennyiben az adózó a 2009. április hónapra vonatkozó „nulla” értékadatot tartalmazó Nyilatkozatot önellenőrzi, akkor ezen önellenőrzés nincs kihatással a későbbi bevallási időszakokra vonatkozóan tett „nulla” értékadatot tartalmazó Nyilatkozatra, mely továbbra is érvényes.

III. Elektronikus űrlap (továbbiakban: űrlap) – Nyilatkozat - felépítése, főbb adatai:

Az űrlap úgy lett kialakítva – igazodva az adóhatóságnál nyilvántartott, feldolgozott többi bevallás formájához, tartalmához -, hogy a nyilatkozattevő adózó csak elektronikus formában nyújthatja be azt. Tekintettel arra, hogy a jogszabály nem szab külön határidőt a Nyilatkozat benyújtására, ezért a benyújtási határidő megegyezik a helyettesített bevallás Art. I. számú melléklete szerinti benyújtási határidővel.

Az űrlap egy fő lapból áll, mely a következő adatokat tartalmazza:

a)      Az (A) blokkot, amelyben az adózónak a természetes azonosítására vonatkozó adatokat kell feltüntetnie, valamint a levelezési, székhely címét és az ügyintéző nevét, telefonszámát aki/amely az űrlapot kitöltötte;

b) A (B) blokkban található négy oszlop közül az első oszlop egy sorszámot tartalmaz. A második [a) jelű] „Nyilatkozat által kiváltott bizonylatszáma” elnevezésű oszlopban feltüntetett kódkockában legördülő mező funkcióban, választási lehetőséggel jelennek meg azon bizonylattípusok, amelyekre vonatkozóan a Nyilatkozat benyújtása megtörténhet. Ezen menüsorból választható ki az a bizonylat (bizonylatok), amelyre vonatkozóan kívánja az adózó a Nyilatkozatot benyújtani. Amennyiben a menüsorban az adózó által keresett bevallás száma nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy azt a bevallást nem lehet a Nyilatkozattal helyettesíteni (például a 0829. számú társasági adóbevallás).

A harmadik [b) és c) jelű] és a negyedik [d) és e) jelű] oszlopokban kell jelölni azt az időszakot, amelyre a Nyilatkozat (az általa kiváltott bevallástípus) vonatkozik. A harmadik oszlopban az éves bevallástípusra vonatkozó bizonylat(ok) időszakát kell kijelölni; ezekben az esetekben  általánosságban a bevallási időszak -  például éves általános forgalmi adó bevallás esetében - 2009.01.01-2009.12.31.

A negyedik oszlopban lévő időszakot kell kitölteni havi, negyedéves bevallást kiváltó Nyilatkozat esetén. Itt kell jelölni például azt az időszakot is, amikor a Nyilatkozat a havi adó- és járulékbevallásokra vonatkozik és az időszak akár egész évre előremutató (például 0908-as bevallást helyettesítő nyilatkozat 2009. január 1.-2009.december 31-ig vonatkozik).

Egy nyilatkozaton több „nulla” értékadatú bevallás (bizonylat) is megjelölhető.