Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Felhívás a települési önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről
2014.01.16.
Archív: 2014.06.30.

 1. A települési önkormányzatok adatszolgáltatása

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) – 2014. január 1-jén hatályba lépett – 52. § (4) bekezdés w) pontja és a 3. számú melléklet R) 1. pontja alapján

az állami adóhatósághoz a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami feladatellátásba vételével kapcsolatos állami adóhatósági feladatok ellátása céljából

a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ adatot szolgáltat a beolvadó intézmény nevének, adószámának feltüntetésével azon települési önkormányzatok nevéről és adószámáról, amelyek a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény szerint intézményt működtetnek, a működtetés kezdetének napja megjelölésével, és

b) azon települési önkormányzat, amely az a) pont szerinti intézményt nem maga működteti, a működtetett intézmény nevének, adószámának feltüntetésével adatot szolgáltat az intézményt működtető, jogutódnak tekintendő költségvetési szerv, gazdasági társaság adószámáról, nevéről a működtetett intézmény működtetése kezdetének napja megjelölésével.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ adatszolgáltatása alapján értesül az állami adóhatóság arról, hogy mely települési önkormányzat működtet intézményt.

Felhívjuk a települési önkormányzatok figyelmét, hogy abban az esetben kell az adatszolgáltatást teljesíteni, amennyiben az intézményt nem maga működteti, hanem költségvetési szerv, vagy gazdasági társaság. Ebben az esetben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének az állami adóhatóság által rendszeresített, az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére kialakított 14T201TSZ jelű bejelentő és változásbejelentő adatlapon tudnak eleget tenni.

Az önkormányzatnak nem kell adatot szolgáltatnia abban az esetben, ha az intézményt maga működteti.

Az Art. 200. § (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatást a 2013. január 1-jei állapotra, továbbá ezt követően 2013. évben bekövetkezett változásokra vonatkozóan első alkalommal 2014. január 31-ig kell teljesíteni.

A működtetésre vonatkozó új adatokat, illetve a már korábban bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 25-ig (első alkalommal 2014. február 25-ig) kérjük bejelenteni a nevezett bejelentő és változásbejelentő adatlapon.

2. Adó-visszaigénylés

A 2012. december 31-ei hatállyal megszűnt oktatási intézmények túlfizetésének kiutalását az oktatási intézményt jelenleg működtető önkormányzat, költségvetési szerv, vagy gazdasági társaság – az 1. pontban meghatározott adatszolgáltatás teljesítését követően – a 17. számú, „Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez” elnevezésű nyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti.

A nyomtatványon a működtetési jogutód, azaz a köznevelési feladatot ellátó intézményt jelenleg működtető önkormányzat, költségvetési szerv vagy gazdasági társaság adószámát kell feltüntetni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kiutalás kizárólag a jogutód állami adóhatóságnál nyilvántartott pénzforgalmi számlaszámára kérhető, ezért a 17. számú nyomtatvány főlapján ezt a számlaszámot kell szerepeltetni.

A nyomtatvány benyújtásakor kiemelt figyelmet fordítsanak a folyószámla egyenlegükre.