Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
7008/2004. (AEÉ 11.) APEH-irányelv
2005.12.23.

7008/2004. (AEÉ 11.) APEH-irányelv az áfatörvény 72. § (2)-(5) bekezdései alapján az adóhatóság által engedélyezhető adó-visszaigénylés lebonyolításáról

Archív: 2012.01.01.

I.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 72. § (2)-(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kedvezményezett indokolt kérelmére az adóhatóság - meghatározott esetekben - saját hatáskörben engedélyezi, illetve engedélyezheti a hivatkozott törvény alapján le nem vonható áfa visszatérítését.

A meghatározott esetek a következők:

 • Ha kormányrendelettel kihirdetett, vagy a Magyar Közlönyben közzétett nemzetközi szerződés - ideértve az Európai Unió 5. Kutatási és Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramját [a 114/1999. (VII. 30.) Korm. rendelet hirdette ki], a környezetvédelem pénzügyi eszközei (LIFE) közösségi programokat [a 10/2001. (I. 30.) Korm. rendelet hirdette ki], a "Fiatalok" ("Ifjúság 2000-2006") közösségi akcióprogramját [a 164/2000. (IX. 22.) Korm. rendelet hirdette ki], az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi programok közül a Leonardo da Vinci-II., a Socrates-II. programokat [a 133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet hirdette ki] is - mely úgy rendelkezik, hogy a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás árában foglalt adó viselése alól a kedvezményezettet mentesíteni kell [72. § (2) bekezdés].

 • Ha a külföldi illetőségű adománytevő a külföldről származó pénzbeni segély felhasználását ahhoz a feltételhez köti, hogy az abból finanszírozott, az állampolgárok széles körét érintő közösségi - így különösen: a szociális, az egészségügyi, a nevelési, az oktatási, a kulturális, a hitéleti, a környezetvédelmi, a terület- és településfejlesztési - feladatok ellátását szolgáló kiadások árában foglalt adó viselése alól az adomány kedvezményezettjét mentesíteni kell [72. § (3) bekezdés]. A külföldi illetőségű adománytevő fogalmába az Európai Unió más tagországában illetékes adományozót is bele kell érteni.

II.

Az engedélyezési kérelmek elbírálása során a következőkre szükséges figyelemmel lenni mindkét esetben:

 • Az engedélyt csak a kedvezményezett kérelmére lehet megadni. A kérelem kisebbségi szervezet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személy kérelmező esetén kisebbségi - bolgár, cigány (romani, illetve beás), görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén vagy ukrán - nyelven is beadható.
  Az engedélyezési kérelemről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § és 72. §-ai alapján határozattal (végzéssel) kell dönteni. A kisebbségi nyelven benyújtott kérelmet magyar nyelvű, és emellett az ügyfél kérésére a kérelemben használt nyelvre lefordított határozattal (végzéssel) kell elbírálni.
  A határozatot (végzést) az Adóigazgatási Eljárás Információs Rendszerében (röviden az "A" rendszerben) kell elkészíteni. A kérelmek elbírálása az igazgatóságok eljárási osztályainak feladatkörébe tartozik.

 • A kedvezményezettnek a kérelmében fel kell tüntetnie a nevét, címét, adószámát, ügyintézője nevét, telefonszámát, számlavezető pénzintézetének nevét, elszámolási számlájának számát, nemzetközi támogatás esetében a program/projekt számát és címét.
  Csatolnia kell a köztartozásra vonatkozó nyilatkozatot, a beszerzésekről, szolgáltatások igénybevételéről szóló, a felszámított általános forgalmi adó összegét igazoló számlák eredeti példányát, azok fénymásolatait, valamint a kérelemben részletezni és összesíteni kell a csatolt számlák áfa és nettó összegeit.
  Az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjához (a továbbiakban: Delegáció), valamint közvetlenül az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) tartozó támogatások projektjei költségeinek áfa tartalom visszatérítése esetén további dokumentumok benyújtása szükséges, amelyeket jelen irányelv II. fejezet 4. pontja, a külföldi pénzbeni adományból finanszírozott beszerzések áfa tartalom visszatérítésének kérése esetén szükséges további dokumentumokat pedig a II. fejezet 8. pontja tartalmazza.
  Amennyiben a kérelem elbírálásához szükségessé válik, az igazgatóságok eljárási osztályai a kérelmezőtől az ezen irányelvben meghatározott dokumentumokon kívül is kérhetnek be dokumentumokat, bizonyítékokat.

3.1 Nem alkalmazható az Áfa törvény 72. § (2)-(5) bekezdése a következők esetén:

  1. Azoknál a közösségi előcsatlakozási alapok felhasználásával megvalósított beszerzéseknél, amelyekre az Áfa törvény 2001. január elsejétől 2003. december 31-ig hatályos 12. § 1. pontja alkalmazandó. Az idetartozó beszerzések külön jogszabály szerint igazoltak.
   Így többek között:

   • a PHARE nemzeti projektek megvalósításához 2000. december 31-ét követően, de 2004. január 1-jét megelőzően teljesített olyan PHARE forrásból finanszírozott beszerzésekre, amelyeknél az ellenérték megfizetése nem készpénzzel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel történt,

   • az ISPA program megvalósításához kapcsolódóan 2000. december 31-ét követően, de 2004. január 1-jét megelőzően teljesített olyan ISPA forrásból finanszírozott beszerzésekre, amelyeknél az ellenérték megfizetése nem készpénzzel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel történt,

   • azon PHARE programok keretében történő beszerzéseknél, amelyek igazoló szervezete a Delegáció, és a PHARE forrásból finanszírozott beszerzések teljesítési időpontja 2002. január 31-ét követő, és 2004. január 1-jét megelőző időpont, továbbá az ellenérték megfizetése nem készpénzzel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel történt,

   • azon PHARE és ISPA előcsatlakozási eszközökből finanszírozott beszerzések esetében, amelyeknél az előcsatlakozási eszközökből származó forrást 2004. január 1-jét megelőzően kiírt pályázat alapján nyerte el a 2004. január 1-jét követő beszerzést végző kedvezményezett, feltéve, hogy az ellenérték megfizetése nem készpénzzel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel történik/történt, és az Áfa törvény 2003. december 31-ig hatályos 12. § 1. pont alkalmazásához szükséges 51/2002. (XII. 29.) PM-MeHVM együttes rendelet szerinti igazolás kiadása megtörténhet.

  2. SAPARD támogatással finanszírozott beszerzések költségeinek le nem vonható áfatartalmát a kedvezményezett adózó 2003. január 1-jétől egyedi kérelemmel nem igényelheti vissza, függetlenül attól, hogy a számlát átutalással, készpénzfizetéssel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel egyenlítették ki.

  3. Nem alkalmazható az Áfa törvény 72. § (2)-(5) bekezdése a Strukturális és Kohéziós Alapokból folyósított támogatásokból finanszírozott beszerzések áfatartalmára3.2. Az Áfa törvény 72. § (2)-(5) bekezdésében előírtakat kell továbbra is alkalmazni:

  4. Más nemzetközi támogatásból (tehát nem PHARE vagy ISPA támogatásból) finanszírozták a beszerzéseket, és a nemzetközi szerződés eleget tesz az Áfa törvény 72. § (2)-(5) bekezdésében leírtaknak.

  5. Olyan PHARE támogatások esetén, amelyekből 2001. január 1. előtti teljesítésű beszerzéseket finanszíroztak, függetlenül attól, hogy a fizetést átutalással, készpénzfizetéssel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel teljesítették.

  6. Olyan PHARE és ISPA támogatások esetén, amelyeknél 2001. január 1. és 2004. január 1. közötti teljesítésűek voltak a beszerzések, és a fizetésteljesítés készpénzzel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel történt.

  7. Olyan PHARE vagy ISPA támogatások esetén, amelyekre a pályáztatás 2004. január 1. előtti dátumú volt, a beszerzések teljesítése 2004. január 1. után történt, és a támogatással finanszírozott költségszámlák kiegyenlítése készpénzzel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel történt.

  8. Azon európai uniós közösségi programok pénzeszközei esetében, amelyek felsorolását jelen irányelv 1. fejezet a) pontja tartalmazza.
   " Olyan PHARE támogatások esetében, amelyeknél a pályáztatás 2003. december 31-ét követően kiírt dátumú, függetlenül attól, hogy a költségszámlák átutalással, vagy készpénzzel, illetve készpénzt helyettesítő eszközzel teljesítettek."

Ha a beszerzés után az áfafizetési-kötelezettség az Áfa törvény 40. § (2), (7)-(8) bekezdései alapján a szolgáltatást megrendelő, terméket beszerző kérelmezőt terheli, akkor döntéshozatal előtt meg kell győződnie a döntést hozónak arról, hogy a kedvezményezett a beszerzést az áfabevallásába beállította, bevallása hibátlan, tehát feldolgozható. Amennyiben a beszerzés termékimportból származik, és az azt terhelő adót nem a vámhatóság állapítja meg kivetéssel, ugyancsak meg kell győződnie a döntést hozónak arról, hogy a kedvezményezett a beszerzést az áfabevallásába beállította, bevallása hibátlan, tehát feldolgozható.

4. Csak az I. fejezet a) pontjára vonatkoznak a következők:

 • azon 2004. január 1. utáni teljesítésű költségszámlákat (függetlenül attól, hogy azokat készpénzzel, készpénzt helyettesítő eszközzel, vagy átutalással finanszírozták), amelyek az Áfa törvény 72. § (2)-(5) bekezdése alapján történő áfa-visszatérítés alapjául szolgálnak, az adóhatóságnál bejelentett, az igazoló szervezet részéről aláírásra jogosult személlyel igazoltatni kell,

 • igazoltatni kell azokat a költségszámlákat is, amelyek nemzeti PHARE vagy ISPA program-projekthez tartoznak, és amelyeket készpénzzel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel teljesítettek 2001. január 1. és 2003. december 31. közötti időszakban,
  igazoltatni kell továbbá azokat a számlákat is, amelyek nemzeti PHARE vagy ISPA program-projekt költségszámlái, 2003. december 31-ét követően teljesítettek, a vevőként feltüntetett projekt nyertesek 2004. január 1-jét megelőzően kiírt pályázatok nyertesei, és a költségszámlákat készpénzzel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel finanszíroztak,

 • igazoltatni kell az olyan PHARE támogatással finanszírozott költségszámlákat, amelyek 2004. január 1. utáni teljesítésűek, és a vevőként feltüntetett projekt nyertesek 2003. december 31-ét követően kiírt pályázatok nyertesei a Delegációhoz tartozó PHARE programprojektek 2002. január 31. előtt teljesített költségszámláinak áfatartalom visszatérítése esetén az illetékes adóhatóság dönti el a támogatási szerződés alapján, hogy a számlák elismerhetők-e a projekt költségszámláiként, ezért a kérelemhez csatolni kell a szerződést is, - ha a szerződés angol nyelvű, akkor annak hitelesített, magyar nyelvű fordítását is - valamint az eredeti számlákat, azok fénymásolatait, továbbá a számlák áfa, és nettó értékeinek összegzését.
  A döntéshozatal előtt a döntést hozónak egyértelműen tisztáznia kell, hogy a közvetlenül a Bizottsághoz tartozó projekt esetén az Áfa törvény 72. § (2)-(5) bekezdése szerinti áfa-visszatérítési kérelem mely Magyar Közlönyben közzétett, vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződésen alapul, a nemzetközi szerződés az áfa viselése alól történő mentesítésre vonatkozó előírást tartalmaz-e.

 • Közvetlenül a Bizottsághoz tartozó projektek esetében az adózónak az eredeti számlákon, azok másolatain, a számlák áfa és nettó érték összegzésén, valamint a hiteles szerződésén (ha az csak angol nyelvű, akkor annak hitelesített, magyar nyelvű fordítását is) kívül be kell nyújtani a Bizottságnak megküldött pénzügyi beszámolót és annak analitikáját is. Amennyiben a projekt szerződés büdzsé fejezete alapján az illetékes adóhatóság nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy az adózó által benyújtott számlák a projekt költségszámlái, akkor csak a Bizottság által elfogadott pénzügyi beszámoló és annak analitikája alapján engedélyezhető az áfa-visszatérítés.

 • Jelen irányelv 1. fejezet a) pontjában felsorolt közösségi programok projektjeinél egy vagy több magyar szervezet vesz részt a munkában egy vagy több uniós ország szervezetével. Ha a koordinátor magyar, és több magyar kedvezményezett van, a kedvezményezetteknek külön-külön kell benyújtaniuk a kérelmüket annak mellékleteivel együtt az illetékes adóhatósághoz. Mellékelni kell a Bizottság és a koordinátor közötti szerződést is, mely a koordinátor pénzügyi-szakmai felelősségére is vonatkozik. A koordinátor által elfogadott pénzügyi beszámolót, és annak analitikáját is be kell nyújtania a kedvezményezett adózónak a költségszámlák eredeti példányai, azok másolatai, valamint a számlák áfa és nettó tartalma összegzése mellett. Amennyiben nem tudja igazolni a kedvezményezett adózó szerződéssel a koordinátor pénzügyi-szakmai felelősségét, akkor csak a Bizottság által elfogadott pénzügyi beszámoló és annak analitikája alapján lehet az áfa-visszatérítési kérelmet elfogadni.

5. Az I. fejezet a) pontja esetében a kedvezményezett kérése alapján az adó visszatérítését engedélyezni kell a köztartozás figyelembevétele mellett. Az engedélyezést csak abban az esetben lehet megtagadni, ha a számlák alaki-tartalmi hibásak, a benyújtott számlák nem tekinthetők az illető projekt költségszámláinak, az értékesítés/szolgáltatásnyújtás teljesítési időpontja a projekt futamidején kívül esik, vagy ha nincs olyan, a Magyar Közlönyben közzétett, vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés, ami az áfa alóli mentesítésről rendelkezik, vagy a Nemzetközi Szerződésben foglaltakkal ellentétben a kedvezményezettnek átadott pénzösszeg a kedvezményezettel kötött szerződés, megállapodás (egyéb dokumentum) alapján a le nem vonható általános forgalmi adóra is fedezetet nyújt.
Az alaki-tartalmi hiba vizsgálatakor elfogadható az a számla (az Áfa törvény alanyai által belföldön teljesített értékesítésről kiállított számlákra vonatkozik), amelyen a beszerzés idegen nyelvű megnevezése (az EU-ban elfogadott hivatalos nyelvek egyikén) mellett ugyanazon a számlán a magyar megnevezés nem szerepel. Ha az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a benyújtott számla/számlák teljesítési ideje a projekt futamidején kívüli, de a számla/számlák aláírására jogosult azt aláírta, akkor a kérelem ezen számlájának/számláinak elutasítása előtt a számla aláírójához kell fordulni az aláírás okának magyarázatáért.

6. Az I. fejezet b) pont esetében az illetékes adóhatóság a kérelem mérlegelése alapján engedélyezheti az adó visszatérítését. Amennyiben engedélyezett az ÁFA visszatérítés, a kiutalás előtt köztartozás vizsgálatot is kell végezni.

7. Az adó-visszatérítés legfeljebb olyan hányadban engedélyezhető, amilyen hányadban a kiadásokból a pénzbeni segély, adomány részesedik. Ezért a kérelmezőt nyilatkoztatni kell a fent jelzett hányad mértékéről, illetve nemzetközi támogatás esetében a kedvezményezetti szerződés tartalmazza a támogatás mértékét, és ennek figyelembevételével kell - a becsatolt számlák alapján - meghatározni a visszatérítendő adó összegét.
A hányad mértékének megállapíthatósága és igazolása érdekében a kedvezményezett a segélyből, adományból finanszírozott kiadások tekintetében külön nyilvántartás vezetésére, illetve annak bemutatására köteles.

Általános esetben:

 

 

összes felszámított áfa x támogatás %-a

 

100

ahol a támogatás %-a:

 

 

támogatás Ft-ban meghatározott összege x 100

 

önrész Ft + támogatás Ft-ban meghatározott összege

Amennyiben a támogatási szerződés büdzséje különböző beszerzésekhez különböző támogatási mértéket ad, akkor nem lehet a projektre egy megoszlási aránnyal, hanem a beszerzésekhez tartozó, különböző támogatottsági mértékek szerinti megoszlási aránnyal kell számolni.
Amennyiben a tisztán támogatással finanszírozott számlák nettó összegére felszámított áfa meghaladja a fenti képlettel számított értéket, az adóhatóságnak a nettó összegekre felszámított összes áfatartalom visszatérítését engedélyezni kell.

8. Az I. fejezet b) pontja esetében az engedély csak akkor adható meg, ha a kedvezményezett a kérelemhez csatolja az adománytételről szóló hiteles okiratot, valamint az illetékes külföldi állam hatósága által kiállított okiratot, amely igazolja, hogy az adománytevő az adomány összegét a vonatkozó adózási szabályokkal összhangban számolta el. Csatolni kell továbbá ezen okiratok hitelesített magyar nyelvű fordítását is. Ezenkívül a kérelmezőt nyilatkoztatni kell arról, hogy azon kiadás árában foglalt adó viselése alól kéri a mentesítést, amely az Áfa törvény 72. § (3) bekezdésében megjelölt feladat ellátása érdekében merült fel. A külföldi állam hatósága által kiállított okirat hitelesített magyar nyelvű fordítását nem kell a kérelemhez csatolni, ha a külföldi állam hatósága az okiratot magyar nyelven (is) kiállította, s ez a magyar nyelvű hiteles okirat is rendelkezésre áll a kérelem elbírálásához
Abban az esetben, ha az adományozott összeg nem külföldi magánszemélytől vagy gazdasági szervezettől, hanem államigazgatási szervtől származik, mely az illető állam költségvetéséhez tartozik, ebben az esetben elég olyan tartalmú igazolás, hogy az adomány összege az illető állam költségvetéséből származik. Az igazolást kiállító hatóságként elfogadható a külföldi állam magyarországi nagykövetsége is.
Amennyiben az adományozó olyan szervezet, hogy nem tartozik egyetlen állam adóhatósága alá sem, akkor az igazolásnak azt kell tartalmazni, hogy az adományozás a szervezet alapokmányának, működési szabályainak megfelelően történt. Az igazolás kibocsátója ez esetben a nemzetközi szervezet magyarországi képviselete, ennek hiányában a pénzügyi működést ellenőrző testület.
Ha a külföldi állam hatósága által kiállított igazolás tartalmából az következik, hogy az adományozó adó fizetésére nem kötelezett, mert pl. adómentes, a külföldi állam hatósága által kiállított okirat az Áfa törvény 72.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú okiratként kezelhető.
Az Áfa visszatérítés abban az esetben is engedélyezhető -a vonatkozó jogszabályi előírások teljesítése esetén -, ha a külföldi pénzbeni adományból finanszírozott, közösségi feladatok ellátását szolgáló kiadások esedékességi időpontja megelőzi a külföldi pénzbeni adomány átvételét/átutalását. Az adományozás és a közösségi feladatok ellátását szolgáló kiadások közötti ok-okozati kapcsolatnak ebben az esetben is bizonyítottan fenn kell állnia.

9. A határozatban a kedvezményezett figyelmét fel kell hívni arra, hogy a kérelem elbírálásakor figyelembe vett feltételek fennállását az illetékes adóhatóság vizsgálhatja, és amennyiben megállapítja, hogy a kedvezményezett a pénzbeni segélyt, adományt nem a kérelemben megnevezett célra fordítja, az engedély visszavonásáról dönthet. Az utólagos ellenőrzés és megállapítás az igazgatóságok ellenőrzési szervezeti egységeinek hatáskörébe tartozik.

10. Az adóhatóság vizsgálata kiterjedhet arra is, hogy a pénzbeni segélynek, adománynak az összkiadásban való arányát alapul véve kizárható-e az általános forgalmi adó visszaigénylése, illetve a levonhatósága.

11. Ha a megadományozottnál a 9. és 10. pontokban foglaltakra is kiterjedő vizsgálatra kerül sor, és ezekkel kapcsolatban az ellenőrzés valamely hiányosságot tár fel - a kiutalás előtti ellenőrzés esetét kivéve - a jogkövetkezményekre vonatkozó általános szabályok alkalmazandók. A jogerős megállapításokról az engedély kiadására jogosult szervezeti egységet tájékoztatni kell, amely a fenti adatokról külön nyilvántartást vezet.

12. Ha az I. fejezet b) pontja szerinti kérelem tárgyában való döntés valamely szempont mérlegelése révén kerül meghozatalra, akkor ezen szempontot a határozatban a kérelmezővel közölni kell. A kérelem elbírálása során nincs akadálya annak, hogy egy korábbi kérelemhez kapcsolódóan ezen irányelv 9. és 10. pontjaiban előírt feltétel be- vagy be nem tartása is a mérlegelés alapját képezze.

13. A becsatolt eredeti számlákat a kérelem elbírálása után, a határozat megküldésével egy időben vissza kell adni a kérelmezőnek az "Áfa elszámolva ..... számú ..... megnevezésű projektre" dátum, aláírás megjegyzéssel. A számlákat - engedélyezés esetén - az ugyanezen célra történő többszöri benyújtás elkerülése érdekében kell megjelölni.

14. Ha a kérelmet elutasító határozatra benyújtott fellebbezést a másodfokú adóhatóság is elutasítja, fel kell hívni a kérelmező figyelmét arra, hogy az adóhatóság döntése bíróság előtt felülvizsgálható.

III.

A visszatérítendő összeg könyvelése és visszautalásának módja:

 1. A kérelem alapján, az "A" rendszerben hozott határozatban megállapított áfaösszeget a határozat jogerőre emelkedésének dátumával automatikusan könyveli a rendszer a folyószámlára. Az Áfa törvény 72. § (2) bekezdése alapján engedélyezett, visszatéríthető áfát a folyószámlára 050-es bizonylattípussal és 0PH tételtípussal kell felkönyvelni, az Áfa törvény 72. § (3) bekezdése alapján történő engedélyezés és visszatérítés esetén pedig 050-es bizonylattípussal és 0AA tételtípussal. A kiutalást hivatalból kell elvégezni (17/H bizonylattal) az engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül.
  Az adóazonosító számmal rendelkezőknél a kiutalással a jogosult folyószámláját kell megterhelni. Az adóazonosító számmal nem rendelkező jogosultnak kiutalt összegeket pedig az igazgatóságonként megképzett technikai azonosítón megnyitott folyószámlán kell nyilvántartani.

 2. A kiutalni rendelt összeg meghatározásánál, adóazonosító számmal rendelkező jogosult esetében vizsgálni kell mindkét esetben (az Áfa törvény 72. § (2) bekezdése, illetve a 72. § (3) bekezdése alapján történő áfa-visszatérítésnél) a jogosult folyószámlájának állapotát, illetőleg más adóhatóságnál fennálló tartozásokat tartalmazó köztartozás állományát. Tartozás esetén 17/H bizonylaton gondoskodni kell a tartozást mutató adónemre történő átvezetésről, illetőleg más adóhatóság részére történő átutalásról. A köztartozás visszatartásáról külön, "A" rendszeren kívüli határozatot kell hozni, és a jogosult részére a fennálló tartozással csökkentett összeget szabad csak kiutalni.

IV.

Jelen irányelv a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2005. november 1-jét követően indult ügyekben, és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg az Áfa törvény 72. § (2)-(5) bekezdései alapján az adóhatóság által engedélyezhető adó-visszaigénylés lebonyolításáról szóló 7008/2001. (AEÉ 12) és az azt módosító 7003/2004. (AEÉ 4.) APEH irányelv hatályát veszíti.