Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a számla, egyszerűsített számla, nyugta nyomtatványokat előállító adózók részére az APEH által kijelölendő sorszámtartományokkal kapcsolatban
2007.05.02.

Archív: 2017.09.28.

1.1. A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló, a 25/2006. (X. 27.) PM rendelettel módosított 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 2007. január 1-jétől hatályos 1/A. §-a szerint a PM rendelet 1. § (1) bekezdésében megjelölt bizonylatok kizárólag az állami adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére kijelölt sorszámtartományba illeszkedő nyomtatott sorszám alkalmazásával, az adott sorszám egyszeri felhasználásával állíthatók elő.

A PM rendelet 1. § (1) bekezdése alá az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. (Áfa) törvény 13. § (1) bekezdés 16., 17., és 20. pontjaiban meghatározott számla, egyszerűsített számla és nyugta bizonylatok tartoznak.

A Pénzügyminisztérium 2007. március 23-án kelt tájékoztatása értelmében a PM rendelet 1/A. §-a kizárólag a PM rendelet 1. § (1) bekezdésében megjelölt bizonylatok gyártásához rendel előre kijelölt sorszámtartományt, következésképp a PM rendelet 1. § (6) bekezdésében tárgyalt bizonylatokra (pl. színházjegy, mozijegy, múzeumi belépő, stb.) ez az előírás nem vonatkozik. Az 1. § (1) bekezdés alól ugyanis kivételt képeznek a (6) bekezdés alá tartozó bizonylatok, melyek elsősorban egy konkrét szolgáltatás igénybevételére jogosítanak (pl. belépőjegy), és csak másodlagos rendeltetésük, hogy számlaként, nyugtaként is elfogadhatók, ha fel vannak ruházva azok kellékeivel. Ezeket a bizonylatokat „forgalmazni” értelemszerűen nem kell, viszont zárt rendszerű elszámoltathatóságuk szigorú számadás alá vonással, illetve a tőpéldányokon keresztüli hiánytalan elszámolással biztosított.

A Pénzügyminisztériumtól kapott további tájékoztatás szerint e körbe a nyugta funkcióját is betöltő, de elsősorban szolgáltatás igénybevételére feljogosító jegyek, belépők tartoznak, melyekre az előállítók a megrendelők adatait már a gyártáskor rányomtatják, így kibocsátójuk előre meghatározott.

1.2. Fentiekből következik, hogy nem kell az APEH-tól sorszámot igényelni a PM rendelet1. § (6) bekezdésében szabályozott nyomtatványok (pl. parkolójegy, belépőjegy, uszoda-és strandbelépő, vagy színházjegy, vonat-, hajó-, kisvasútjegy, stb.) előállításához, ha azon előre nyomtatottan szerepelnek a kibocsátó adatai, még akkor sem, ha egyébként tartalmuk alapján alkalmasak a kézzel kiállított nyugta funkciójának betöltésére is.

Mivel a vizitdíj, kórházi napidíj sajátos jogi szabályozása miatt nem minősül szolgáltatásnyújtás ellenértékének, így az Áfa törvény tárgyi hatálya alá nem tartozó ügylet dokumentuma sem tartozik az Áfa törvény 13. § (1) bekezdés 16., 17. és 20. pontjában tárgyalt bizonylatok körébe. A vizitdíj, kórházi napidíj bizonylatolására alkalmas nyomtatványok előállítására sorszámot tehát nem kell igényelni.

Ugyancsak nem kellsorszámot igényelni az Áfa törvény hivatkozott jogszabályhelye alá nem tartozó nyomtatványoknak az előállításához sem, melyeket a felhasználó (jogszabályi előírás vagy saját döntése alapján) szigorú számadás alá von (pl. CMR fuvarokmány, szállítólevél, felvásárlási jegy, belső pénztárbizonylat, stb.).

Az 1.2. pont szerinti nyomtatványokat el kell ugyan látni sorszámmal, de ezeket nem az APEH jelöli ki, az APEH-nak az ilyen típusú nyomtatványok sorszámtartománya iránti kérelmeket el kell utasítania.

Az 1.2. pont szerinti nyomtatványokról nem kell az APEH felé adatot szolgáltatni.

1.3. Felhívjuk a figyelmet, hogy az APEH-tól sorszámot kell igényelni minden, az Áfa törvény 13. § (1) bekezdés 16., (és 17.) pontjában meghatározott tartalmi elemeket tartalmazó számla (egyszerűsített számla) előállításához, tehát a kibocsátó adózó adatait előre nyomtatottan tartalmazó számlához is.

1.4. A kapott sorszám betű-és számjeleit egy sorban, folyamatosan, kihagyás nélkül kell a nyomtatványra nyomtatni, közöttük kihagyás vagy más betű, szám, vagy jel (pl. a „numerikus jel”, csillag stb.) nem szerepelhet. Ennek megoldása a sorszámtartományt megkapott és azzal rendelkező adózó feladata és felelőssége, ez alól felmentés nem adható.

1.5. Anyomdai tevékenységet az adózónak az APEH-hoz (közvetve vagy közvetlenül) be kell jelentenie. Sorszámtartományt azadózó csak saját nevében igényelhet, és a sorszámtartományt megkapott adózónak van adatszolgáltatási kötelezettsége az APEH felé az értékesített nyomtatványokról.

Azt, hogy a nyomtatványok gyártását a sorszámtartományt igénylő végzi-e, vagy azzal más gyártót is megbízhat, a megrendelő és a sorszámtartományt igénylő közötti szerződés dönti el. A sorszámtartomány felhasználásáért az adóhatóság felé elsődlegesen az az adózó felel, amely a sorszámtartományt megkapta, ezért ha a gyártással másik nyomtatvány előállítót bíz meg, ezt a későbbi viták elkerülése érdekében célszerű írásba foglalni, de ezt nem kell az APEH felé közölni.

2. Az Áfa törvény 13. § (1) bekezdés 16., 17., 20. pontjaiban meghatározott, és az APEH által kijelölt sorszámmal ellátott nyomtatványokat előállító adózók tehát - ezen nyomtatványok akár közvetlenül a végső felhasználó felé történő értékesítése esetén is - nyomtatványforgalmazónak minősülnek és ezen bizonylatok értékesítéséről negyedévente, a negyedévet követő hó 20. napjáig teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségük áll fenn az APEH felé.

A nyomtatványforgalmazók számla, egyszerűsített számla és nyugtanyomtatványok értékesítésével kapcsolatos kötelezettségeiről, különös tekintettel az állami adóhatósághoz teljesítendőadatszolgáltatási kötelezettségrészleteire az APEH Tájékoztatót tett közzé, mely 8006/2007. (AEÉ. 4.) szám alatt az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2007. március 21-én megjelent 4. számában, és az APEH internetes honlapján az Adózási információk „Egyéb”pontja alatt található meg.

A Tájékoztató – egyebek mellett - részletes útmutatást tartalmaz a 2006. december 31.-éig gyártott nyomtatványokról szóló régi (asz_szigel), és a 2007. január 1. után gyártott nyomtatványokról szóló újadatszolgáltatási nyomtatvány (07ESZIG) hozzáférésére, kitöltésére és beadására vonatkozóan is.