Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Önkormányzatok által értékesített közművesített építési telkek, illetve ipari park kialakításához kapcsolódó áfalevonási jog
2007.04.26.
[áfa törvény 4/A. §, 5. §, 33. §]

Archív: 2017.09.28.

Gyakori, hogy az önkormányzatok a tulajdonukban álló területeken építési telkeket hoznak létre, azokat közművesítik, majd értékesítik. Kérdésként jelentkezett, hogy a közművesítéshez kapcsolódóan felmerült előzetesen felszámított adót az önkormányzatok levonhatják-e?

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (áfa törvény) 4/A. § (1) bekezdése értelmében ugyanis nem minősülnek adóalanynak a közhatalom gyakorlására jogosult szervek – így az önkormányzatok - a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenységük, valamint olyan vagyon, vagyoni értékű jog, továbbá tevékenység gyakorlásának átengedése tekintetében, amelyre külön törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződést lehet kötni. Az áfa törvény 4/A. § (7) bekezdése szerint az adóalanynak minősülő szervezetnek, személynek a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenységét, valamint olyan vagyon, vagyoni értékű jog, továbbá tevékenység gyakorlásának átengedését, amelyre külön törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződést lehet kötni – kizárólag a levonható adó megállapítása tekintetében – tárgyi adómentes tevékenységnek kell tekinteni.

Az áfa törvény 5. § (3) bekezdése szerint nem minősül gazdasági tevékenységnek a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenység, valamint olyan vagyon, vagyoni értékű jog, továbbá tevékenység gyakorlásának átengedése, amelyre külön törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződést lehet kötni. Ebből következően, amennyiben a telekalakítás során megépített közmű működtetésére koncessziós szerződést lehet kötni, mert az az önkormányzati törzsvagyon részét képezi, akkor e közművek hasznosítása nem minősül gazdasági tevékenységnek, ezért a közmű létesítéséhez kapcsolódóan felmerült előzetesen felszámított adót nem lehet levonni. (Ez alól kivételt képeznek a 2003. évi CXI. törvény 211. § (20) bekezdése szerint azon közművek, amelyek államháztartási támogatásáról 2004. január 1-je előtt született jóváhagyó döntés, mivel a közművek átadására még a 2003. december 31-ig hatályos szabályokat kell alkalmazni.)

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 79. §-a értelmében törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. Az Ötv. 8. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat köteles gondoskodni többek között az egészséges ivóvízellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak fenntartásáról. Az e feladatok ellátását szolgáló vagyontárgyak tehát az önkormányzat törzsvagyonának részét képezik, melyek forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek.
Az áfa törvény rendelkezéseinek megfelelően – 33. § (1) bekezdés a-b., pont – nincs mód a közművesítés során megvalósított olyan vagyon elemek előzetesen felszámított forgalmi adójának levonására, melyek jogszerűen nem értékesíthetőek illetve koncesszióba adhatóak.

A közművesített építési telkek kialakításakor ugyanakkor megépülnek olyan közmű részek is, melyek a telek értékesítésével egyidejűleg az új tulajdonos birtokába, illetve tulajdonába kerülnek. Ezek a közművek nem a település, hanem a lehetséges új fogyasztó ellátását szolgálják, s így ezek nem képezik az önkormányzati törzsvagyon részét, üzemeltetésükre koncessziós szerződés nem köthető. Ebből következően ezekre a közműrészekre eső előzetesen felszámított forgalmi adó hányad levonható, tekintettel arra, hogy ezeknek a közmű (részeknek) az átengedése az áfa törvény 22. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a telekértékesítés adóköteles adóalapjának részét képezik.

Előzőeknek megfelelően annak ellenére, hogy az ipari park, illetve az építési telkek kialakításához kapcsolódóan az infrastruktúra kialakítása közvetve az adóköteles tevékenységet szolgálja, az áfa levonhatósága attól függően ítélendő meg, hogy az ennek során létrejött vagyon elem adóköteles értékesítésére, adóköteles bérbeadására (jogszerűen) sor kerülhet-e. Amennyiben a beruházás megvalósítása során az adókötelesen értékesíthető, bérbe adható vagyonelemek nem kerültek elkülönítésre az önkormányzat felé kiállított számlában, a levonható adó összegének megállapításához alkalmazni kell az áfa törvény 38. § (2) rendelkezését.

(APEH Adójogi Főosztály 8931911356, Pénzügyminisztérium Forgalmi adók, vám és jövedéki főosztály 266/1/2007)