Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közösségi adószám nélkül történő beszerzés a Közösség más tagállamából és közösségi adószám nélkül történő értékesítés a Közösség más tagállamába
2007.04.10.
[Áfatörvény 7/A. § és 29/A §]

Archív: 2017.09.28.

Gyakori kérdésként merül fel, hogy hogyan minősül az áfa rendszerében a belföldi adóalany beszerző szemszögéből az az eset, ha Közösségen belülről történő beszerzés során a más tagállami értékesítő adóalanynak nincs közösségi adószáma illetve az, ha egy másik tagállamba történő termékértékesítés során a belföldi értékesítő adóalany nem rendelkezik közösségi adószámmal.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 22. § (1) bekezdés e.) pontja értelmében az általános forgalmi adó alanya az adóköteles tevékenységének megkezdésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni. Kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés és -értékesítés, valamint az általános forgalmi adóról szóló törvény 15. § (5) bekezdése és 15/A. §-a szerinti szolgáltatásnyújtás és –igénybevétel. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése írja elő, hogy a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmiadó-alany - a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, az alanyi adómentességet választó adóalany és a mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállást választó adóalany kivételével - közösségi adószámának megállapítása érdekében az állami adóhatóságnál előzetesen bejelenti, ha az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni. Amennyiben az adózó ezen bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, az Art. 172. § (1) bekezdés a.) pontja alapján mulasztási bírsággal sújtható.
Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa- törvény) 7/A. §-ának szabályai értelmében közösségi termékbeszerzés valósul meg akkor is, ha a belföldi adóalany nem rendelkezik a terméket értékesítő tagállami adóalany közösségi adószámával, vagy esetleg a beszerző adóalany sem igényelt közösségi adószámot. Az Áfa-törvény 7/A. §-a ugyanis a közösségi termékbeszerzés megvalósulását nem a közösségi adószám meglététől teszi függővé. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a belföldi adóalany megvalósította az Áfa-törvény 7/A. §-ában foglalt közösségi termékbeszerzés tényállását, belföldön adófizetési kötelezettsége keletkezik, s egyben köteles az ’61. számú összesítő nyilatkozatot is benyújtani. (Az összesítő nyilatkozatot ilyenkor közösségi adószám hiányában is be kell nyújtani és ezzel egyidőben igényelni kell a közösségi adószámot is. Ebben az esetben a nyilatkozat feldolgozása során képezik meg a közösségi adószámot az adóalanynak. Amennyiben a partner adószáma nem ismert, a nyilatkozaton a partner országkódját kell feltüntetni, valamint a partner közösségi adószáma rovatban (b), egy 0 (nullát) kell feltüntetni.)

Más a helyzet termékértékesítés esetén. Az Áfa-törvény 29/A. § a) pontja értelmében az adómentes Közösségi termékértékesítésnek három feltétele van:

  1. a vevő más tagállambeli adóalany, vagy Közösségen belüli beszerzés után adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy

  2. a terméket a termékértékesítés közvetlen következményeként viszik ki más tagállam területére

  3. a más tagállamba történő elfuvarozás vagy más módon történő eljuttatás tényét megfelelő módon igazolni kell (fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon)

Az Áfa-törvényben foglalt fenti feltételekből arra lehet esetlegesen következtetni, hogy az adómentesség feltételei között nem szerepel a közösségi adószám birtoklása, azaz az adóalany közösségi adószám nélkül is tud adómentesen számlázni és a közösségi szám hiánya (közösségi kereskedelmi kapcsolat bejelentésének elmulasztása) legfeljebb mulasztási bírságot vonhat maga után. Az adómentes Közösségi termékértékesítés szabályainak kialakításakor hazánknak az Európai Unió vonatkozó rendelkezését is figyelembe kellett vennie. A 77/388/EGK tanácsi irányelvnek (az ún. hatos áfa Direktíva) több cikkelyében (többek között a 28c cikk A rész 1. mondatában) azonban előírja, hogy a kettős adózás, illetve az adózás elkerülésének kiküszöbölése érdekében a tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük. Ugyanezen elvet rögzíti a 2006/112/EK tanácsi irányelv (mely a hatodik áfa Direktíva helyébe lépett) 131. cikke is.
Az adózás elkerülésének kiküszöbölésére irányuló intézkedésként jelenik meg hazánk jogrendszerében az Art. 22. § (1) bekezdés e.) pontjában helyet kapott jogszabályi rendelkezés, amelynek értelmében az adómentes Közösségen belüli termékértékesítés közösségi adószám birtokában, a kereskedelmi kapcsolat bejelentésével gyakorolható, tekintve, hogy ezen intézkedés hiányában nagyobb valószínűséggel fordulhatna elő az, hogy a közösségi ügylethez kapcsolódóan egyik tagállamban sem fizetik meg az áfát, azaz az adózást elkerülik.

Amennyiben viszont hitelt érdemlően bizonyítható, hogy a tranzakció után az adót a célországban megfizették, akkor adómentes Közösségen belüli termékértékesítés valósul meg abban az esetben is, ha a terméket értékesítő adóalany közösségi adószámmal nem rendelkezik. A ’60. számú összesítő nyilatkozatot ilyenkor a közösségi adószám feltüntetése nélkül is be kell nyújtani, és ezzel egyidejűleg a közösségi adószámot is igényelni kell. Ha az adóalany az értékesítést követően, de az összesítő nyilatkozat benyújtásának határideje előtt már megszerezte a közösségi adószámát, az érintett értékesítésről a közösségi adószáma feltüntetésével kell benyújtania a ’60. sz. összesítő nyilatkozatot.

Ha viszont a célországi adófizetés hitelt érdemlően nem bizonyítható, közösségi adószám hiányában nem valósul meg adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, ezért erről az értékesítésről összesítő nyilatkozat beadására sem kerülhet sor.

(APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 8429607495, Pénzügyminisztérium Forgalmi adók, vám és jövedéki főosztály 1588/2007)