Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Adólevonásra jogosító, külföldi teljesítésű ügyletekből származó bevételek helye az arányosítási képletben
2007.01.03.
[Áfatörvény 32. § (2) bekezdés, 3. számú melléklet]

Archív: 2017.09.28.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: áfa törvény) 32. § (2) bekezdése értelmében az adóalanyt a másik tagállam, illetve harmadik ország területén teljesített termékértékesítése és szolgáltatásnyújtása után is megilleti az adólevonási jog, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben megilletné akkor, ha ugyanazt a termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást belföldön teljesítené.

Az áfa törvény 3. számú mellékletének szabályai szerint a levonható adó összegét arányosítással megállapító adóalanynak a levonható adó összegének megállapításakor a levonási hányad kiszámítására vonatkozó képlet számlálójában az adólevonásra jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás (ideértve az azokhoz kapcsolódó előleget is) adó nélkül számított összesített ellenértékét, nevezőjében pedig a számlálóban szereplő, valamint az adólevonásra nem jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás (ideértve az azokhoz kapcsolódó előleget is) összesített ellenértékének együttes összegét kell szerepeltetnie. Ez utóbbi jogszabályhely szövege bár nem tartalmazza kifejezetten azt, hogy a külföldi teljesítésű – egyébként áfa levonásra jogosító - bevételek is feltüntethetők az arányosítási képletben, mégsem lehet eltérően kezelni az arányosításra nem kötelezett adóalanyokat az arányosításra kötelezett adóalanyoktól azáltal, hogy az arányosításra nem kötelezett adóalanyok külföldi teljesítéseik után az adólevonási jogukat a 32. § (2) bekezdése alapján gyakorolhatják, míg az arányosításra kötelezett adóalanyok külföldi teljesítésű ügyleteikre nézve adólevonási jogukat egyáltalán nem gyakorolhatják.

Tekintettel arra, hogy az arányosításra kötelezett adóalany külföldi teljesítései esetében adólevonási jogot csak akkor tud gyakorolni, ha e teljesítések ellenértékét az arányosítási képletben szerepelteti, e tételek annak ellenére szerepeltetendőek az arányosítási képletben, hogy a jogszabály szövege expressis verbis nem tartalmazza azt.

(PM Forgalmi adók vám és jövedéki főosztály 18395/2006, Apeh Adójogi Főosztály 8990428554)