Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A termék harmadik országba történő végleges kiléptetésének igazolása termékexport esetén
2007.07.30.

[az Áfatörvény 11. §-ához]

Archív: 2010.01.01.

1. A termékexportról általában

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) 11. § (1) bekezdése értelmében termékexport az a termékértékesítés, amelynek közvetlen következményeként a terméket legkésőbb a teljesítés hónapját követő harmadik hónap utolsó napjáig a vámhatóság – végleges rendeltetéssel – harmadik ország területére kilépteti. Az Áfa-törvény 29. § a) pontja értelmében a termékexport adómentes.

2. Az ECS-ben megvalósuló kiviteli vámeljárásokról általában

2007. március 1-én Magyarországon bevezetésre került a 1875/2006/EK Bizottsági rendeletben szabályozott elektronikus kiviteli vámeljárást megvalósító ECS (Export Control System – Kiviteli Ellenőrző Rendszer). Ettől az időponttól 4 fővámhivatal ECS kiviteli vámhivatalként, valamint az összes magyar (fő)vámhivatal ECS kiléptető vámhivatalként jár el normál eljárásban. 2007. április 25-től valamennyi magyarországi (fő)vámhivatal eljárhat kiviteli és kiléptető vámhivatali funkcióban. A változás lényege – többek között – abban is áll, hogy a kiviteli vámhivatal normál eljárásban az áru kiviteli vámeljárás alá vonásának időpontjában egy elektronikus üzenetet küld a kiléptető vámhivatalnak. Az áru harmadik országba történő tényleges kiléptetése időpontjában a kiléptető vámhivatal elektronikus úton visszaigazolja a kiviteli vámhivatalnak a kiléptetés tényét. Ily módon a kiviteli vámhivatal megbízható információval rendelkezik arról, hogy az áru ténylegesen kilépett-e harmadik országba. A 2007. március 1-től 2007. június 30-ig terjedő átmeneti időszakban csak abban az esetben van a kiviteli vámhivatalnak elektronikus üzenet formájában tudomása arról, hogy a szóban forgó áru kiléptetése megtörtént-e, ha azon tagállam, amelynek területén a kiléptető vámhivatal fekszik, az ECS-hez csatlakozott. 2007. július 2-ig az Európai Unió tagállamai – Belgium és az Egyesült Királyság kivételével – csatlakoztak az ECS-hez.

2.1. 2007. július 1-jétől az ECS-ben végrehajtott elektronikus kiviteli vámeljárás lényeges mozzanatai az alábbiak szerint foglalhatóak össze:

2.1.1. Elektronikus normál kiviteli vámeljárás

 • az exportáló/képviselője – a vámjogszabályokban meghatározott módon, Egységes Vámokmány (továbbiakban: EV) benyújtásával vagy annak megfelelő tartalmú elektronikus bejelentéssel – kezdeményezi a kiviteli vámeljárást a kiviteli vámhivatalnál,

 • a kiviteli vámhivatal a benyújtott nyilatkozatot elektronikusan feldolgozza és kinyomtatja a Kiviteli Kísérő Okmányt (továbbiakban: KKO)[1], amelyet kiléptetéskor a szállítmánnyal együtt be kell mutatni,

 • a kiléptetéskor a kiléptető vámhivatal a kiléptetés megtörténtét tanúsító elektronikus üzenetet küld a kiviteli vámhivatalnak[2],

 • a kiviteli vámhivatal a kiléptető vámhivataltól elektronikus úton megkapott üzenetet úgyszintén elektronikus úton továbbítja az exportálónak/képviselőjének, amennyiben az a kiviteli árunyilatkozatot elektronikus úton adta,

 • a kiviteli vámhivatal a kiléptetés megtörténtét tanúsító üzenet megérkezését követően már nem csak a kiviteli vámeljárás adataira, hanem a kiléptetés tényére vonatkozóan is rendelkezik információval; amennyiben az szükséges, a rendelkezésére álló kiléptetési információk alapján a kiléptetésre vonatkozó igazolást ad ki.

A normál elektronikus kiviteli vámeljárás fentiek szerinti alkalmazása 2009. június 30-ig lehetséges, azt követően kizárólag elektronikus úton lehet bejelentést tenni, a papír alapú bejelentés lehetősége megszűnik.

2.1.2. Elektronikus egyszerűsített kiviteli vámeljárás

 • az egyszerűsített elektronikus kiviteli vámeljárásra vonatkozó engedéllyel rendelkező exportáló/képviselője – a vámjogszabályokban meghatározott módon – elektronikus üzenet formájában kezdeményezi a kiviteli vámeljárást a kiviteli vámhivatalnál (ennek feltétele, hogy teljes adattartalmú árunyilatkozatot adjon),

 • a kiviteli vámhivatal elektronikus úton visszaigazolást küld az exportálónak/képviselőjének,

 • az exportáló/képviselője saját rendszeréből kinyomtatja a KKO-t, amelyet kiléptetéskor a szállítmánnyal együtt be kell mutatni,

 • kiléptetéskor a kiléptető vámhivatal elektronikus üzenetet küld a kiviteli vámhivatalnak[2],

 • a kiviteli vámhivatal a kiléptető vámhivataltól elektronikus úton megkapott üzenetet úgyszintén elektronikus úton továbbítja az exportálónak/képviselőjének,

 • a kiviteli vámhivatal a kiléptetés megtörténtét tanúsító üzenet megérkezését követően már nem csak a kiviteli vámeljárás adataira, hanem a kiléptetés tényére vonatkozóan is rendelkezik információval.

Az egyszerűsített elektronikus kiviteli vámeljárás alkalmazása az egyszerűsített kivitelre vonatkozó engedéllyel rendelkező exportálók/képviselők számára 2009. június 30-ig opcionális, azt követően kötelező.

3. Az adómentesség megállapítása

A termékexporthoz kapcsolódó adómentesség csak abban az esetben állapítható meg, azaz az Áfa-törvény 11. § (1) bekezdés szerinti vámhatóság általi, harmadik ország területére – végleges rendeltetéssel történő – kiléptetés akkor állapítható meg, ha

 • az adóalany által a vámhatóságtól kért – az ECS-ben a vámhatóság által nyilvántartott kiléptetési adatokról szóló – igazolásból,

vagy

 • az adóalany rendelkezésére álló, általa rendelkezésre bocsátott, a 4. pontban meghatározott egyéb okmányokból, igazolásokból, kitűnik, hogy a vámhatóság a terméket harmadik ország területére igazoltan kiléptette.

4. A harmadik országba történő kiléptetést tanúsító igazolásokról

Tekintettel arra, hogy az ECS bevezetésével a papír alapú igazolások köre, mennyisége, felhasználhatósága jelentősen változott, kérdésessé válik, hogy az adóalany – az Áfa-törvény 29. § a) pontja szerinti adómentesség biztosítása érdekében – miként tudja igazolni, hogy a vámhatóság a terméket harmadik országba kiléptette.

A kiléptetés igazolására az alábbiakban felsorolt igazolások fogadhatóak el.

4.1.  A kiléptetés tényét igazoló elektronikus üzenet

Azokban az esetekben, amikor az exportáló/képviselője elektronikusan kezdeményezi a kiviteli vámeljárást – legyen az normál vagy egyszerűsített eljárás –, a kiviteli vámhivatal elektronikus üzenetben értesíti őt a kiléptetést követően arról, hogy a kiléptetés megtörtént-e.
Elektronikus kiviteli vámeljárás esetén az adóalanynak – az Áfa-törvény 29. § a) pontja szerinti adómentesség biztosítása érdekében – rendelkeznie kell a kiléptető vámhivatal által a kiviteli vámhivatalnak megküldött és a kiviteli vámhivatal által az exportálónak/képviselőjének továbbított, az áru harmadik országba történő kiléptetését igazoló elektronikus üzenettel. Az üzenetet elektronikus formában kell megőrizni.

Ugyanakkor a vámhatóság a kiléptetést igazoló elektronikus adatot megküldi az adóhatóságnak is, így az exportáló/képviselője által megőrzött elektronikus üzenet a vámhatóság által az adóhatóság számára rendszeresen szolgáltatott adatokkal összevethető.

4.2. EV 3. számú példánya

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a kiléptetés igazolásaként – mások mellett – a kiléptető vámhivatal által záradékolt EV 3. számú példánya is szolgálhat.
Az EV alkalmazása az ECS bevezetésével nem szűnik meg teljesen. Így a kiléptető záradékkal ellátott EV továbbra is hitelt érdemlő módon igazolja a harmadik országba történő kiléptetés tényét azokban az esetekben, amikor vámjogi szabályok szerint a kiléptetés EV-vel történik. Az EV alkalmazása az alábbi esetekben fordulhat elő:

 • Magyarországon a kiviteli vámhivatali és a kiléptető vámhivatali funkciót a közösségi vámjogszabályok rendelkezései értelmében ugyanaz a vámhivatal látja el – 2009. június 30-ig,

 • az egyszerűsített kiviteli vámeljárás engedélyese nem tér át egyszerűsített elektronikus kiviteli vámeljárásra – 2009. június 30-ig,

 • üzemszüneti eljárás esetén – időbeli korlátozás nélkül.

A benyújtott EV-ket a vámhatóság minden esetben feldolgozza és az azokra vonatkozó adatokat és kiléptetési információkat átadja az adóhatóság számára.

4.3.  Kiviteli Kísérő Okmány (KKO)

Amennyiben a vámjogi szabályozás szerint az exportáló/képviselője KKO-t kap a kiviteli vámhivataltól (illetve helyi vámkezelés egyszerűsített eljárás esetén az indító gazdálkodó nyomtatja ki a KKO-t), akkor a kiléptetés igazolására felhasználható a kiléptető vámhivatal által kiléptető záradékkal ellátott KKO. A KKO kizárólag a 2007. március 1-én bevezetett, ECS-ben végrehajtott kiviteli vámeljárások során kerül alkalmazásra.
Ha a kiviteli vámeljárás és a kiléptetés egyaránt elektronikusan történik, a kiléptető vámhivatal főszabályként nem látja el kiléptető záradékkal a KKO-t, azonban ha valamely körülmény folytán a KKO hátoldala a kiléptetésre vonatkozó szabályszerű záradékkal van ellátva, az a kiléptetés igazolására elfogadható.
(A magyar vámhatóság 2009. június 30-ig minden esetben ellátja kiléptető záradékkal a KKO-t, ha a harmadik országba történő kilépés magyar kiléptető vámhivatalnál zajlik le.)

4.4.  A vámhatóság által kibocsátott igazolás

A vámjogi szabályozás szerint, amennyiben az exportáló/képviselője az árunyilatkozatot papír alapon nyújtja be és a kiviteli, valamint a kiléptető vámhivatal nem azonos, akkor EV helyett KKO-t kap a kiviteli vámhivataltól (illetve helyi vámkezelés egyszerűsített eljárás esetén az exportáló/képviselője nyomtatja ki a KKO-t).
A KKO azonban – főszabályként – nem kerül lebélyegzésre a kiléptető vámhivatal által, ezért ebben az esetben az adóalany közvetlenül csak akkor fog rendelkezni az export adómentességét hitelesen igazoló vámhatósági dokumentummal, amennyiben a kiviteli vámhivataltól igazolást kér arra vonatkozóan, hogy a terméket a kiléptető vámhivatal harmadik ország felé kiléptette. Természetesen a kiviteli vámhivatal ilyen igazolást csak abban az esetben bocsát ki az ügyfél kérelmére, ha felé a kiléptető vámhivatal az ECS-ben jelezte, hogy a termék kiléptetése rendben megtörtént.Az Áfa-törvény 46. §-a alapján ugyanakkor az adómentesség igazolásához az adóalanynak megfelelő dokumentációval kell rendelkeznie, amely papír alapon kezdeményezett kiviteli eljárás esetén a kiviteli vámhatóságtól megkért – a kiléptetés tényét hitelesen igazoló – igazolás lehet.

5. A termékexport adómentességének egyéb feltételei

Fontos, hogy a termékexport adómentességének nem egyedüli követelménye a kiléptetés igazolása. Az Áfa-törvény 11. §-a többek között az alábbi követelményeket támasztja a termékexport adómentességével kapcsolatban:

 • termékexport csak termékértékesítés lehet,

 • csak a termékértékesítést teljesítő személyt illeti meg az adómentesség (tehát az Áfa-törvény szerinti exportáló fogalma eltérhet a vámszabályok szerinti exportáló fogalmától),

 • csak a termékértékesítés közvetlen következményeként harmadik országba a vámhatóság által kiléptetett termékre vonatkozik az adómentesség,

 • a terméket a teljesítést követő harmadik hónap utolsó napjáig kell harmadik ország területére kiléptetni,

 • a terméket végleges rendeltetéssel kell a harmadik országba kiléptetni.

Az Áfa-törvény 29. § a) pontja szerinti adómentesség biztosítása érdekében az adóalanynak a többi feltétel fennállását is megfelelően kell igazolnia.

(PM Forgalmi adók, Vám és Jövedéki Főosztály 11828/1/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 8990374428 – VPOP Vámigazgatóság 16568/2007.)


 1 Abban az esetben, ha a magyarországi kiviteli vámhivatal a közösségi vámjogszabályok rendelkezései értelmében egyúttal kiléptető vámhivatalnak minősül, úgy az EV 3. számú példányának hátoldalán igazolja a kiléptetést és KKO kinyomtatására nem kerül sor. Ez a lehetőség 2009. június 30-ig áll fenn.

 2 Ha a kiviteli vámeljárás és a kiléptetés egyaránt elektronikusan történik, a kiléptető vámhivatal – főszabályként – nem látja el kiléptető záradékkal a KKO-t. A magyar vámhatóság 2009. június 30-ig minden esetben ellátja kiléptető záradékkal a KKO-t, ha a harmadik országba történő kilépés magyar kiléptető vámhivatalnál zajlik le.