Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A perköltség áfarendszerbeli megítélése
2007.08.08.

Archív: 2018.01.01.

[Áfatörvény 3. §-ához]

A perköltség jogintézményének lényege, hogy a bíróság – mint a felek jogvitáját, a felek érdekében eldöntő fórum – a bizonyítási eljárás lefolytatása során meghatározott módon és eszközökkel tisztázza a tényállást, amely során esetlegesen meghatározott szolgáltatásokat vesz – saját nevében – igénybe, ugyanakkor mivel a jogvita eldöntése nem az ő érdekét szolgálja, a felmerült költségeket megtérítteti a felekkel, illetve azzal, aki a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.)vonatkozó rendelkezései alapján a költség viselésére köteles. Előfordulhat az is, hogy egy adott költség előlegezésére a Pp. szabályai alapján valamelyik fél köteles, azonban az eljárás befejezésével a költség viselése valamely körülmény folytán végső soron nem őt, hanem a másik felet fogja terhelni. Ilyen esetben a költség viselésére köteles fél a bírósági határozat alapján köteles az adott költséget a másik fél felé megtéríteni.

Mindenképpen leszögezhető, hogy a bíróság a költségek megtéríttetése során nem nyújt az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) hatálya alá tartozó szolgáltatást, hiszen pl. a szakértő igénybevétele esetén nem mondható, hogy a bíróság a költségviselésre köteles fél felé szakértői szolgáltatást nyújtott volna, illetve, hogy a költség viselésére kötelezett fél szakértői szolgáltatást rendelt volna meg a bíróságtól.

Ugyanakkor, amikor a perköltség viselésére kötelezett fél a másik félnek az általa előlegezett perköltséget a bíróság döntésének megfelelően megfizeti, akkor közöttük szintén nem beszélhetünk az Áfa-törvény szerinti termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról, hiszen a perköltségre jogosult fél nem nyújt semmilyen szolgáltatást a perköltséget megfizetni köteles fél felé, a perköltség egymás közötti elszámolása Áfa-törvény tárgyi hatályán kívüli ügyletnek minősül.
A perköltség viselése mindig a Pp. által meghatározott rendben és módon történik, és általában (bizonyos kivételektől eltekintve) a pervesztesség-pernyertesség arányához igazodik. Emiatt nem áll és nem is állhat egymással szemben egy – a költséget viselő fél által – megrendelt konkrét szolgáltatás, továbbá ehhez kapcsolódó ellenszolgáltatás, így Áfa-törvény szerinti adóztatható tényállás sem keletkezik. Mindezekre tekintettel a perköltségnek általános forgalmi adótartalma nincs és nem is lehet, ugyanakkor – amennyiben a perköltség gazdálkodói érdekkörben merült föl – annak teljes összege költségként elszámolható a perköltségről rendelkező határozat alapján.
Amennyiben a perköltséget megfizetni köteles fél nem magánszemély és a perköltség gazdasági tevékenysége körében, vagy – ha nem gazdálkodó szervezetről van szó – egyéb, a rendes működése során merült föl, akkor az elszámolás során általános forgalmi adót nem tartalmazó – a perköltség megfizetésére kötelezett félre vonatkozó elszámolási szabályoknak megfelelő – bizonylat kiállítására sor kerülhet.

A fentiektől függetlenül, amikor a bíróság a felmerült költségek viselése tárgyában határoz, előfordulhat, hogy bizonyos olyan költségeket, amelyek egyébként általános forgalmi adót tartalmaznak, a határozatban az áfa összegével jelöl meg, de ez nem jelenti azt, hogy magának a perköltségnek is lenne áfa tartalma, pusztán arról van szó, hogy a perköltség meghatározott összetevői egyébként általános forgalmi adót is tartalmaznak. Példa erre, amikor az általános szabályok szerint adózó áfa-alany szakértő állít ki szakvélemény elkészítéséről számlát a bíróság felé. Ilyen esetben a szakértői díj értelemszerűen általános forgalmi adóval terhelten kerül kiszámlázásra (hiszen a bíróság felé a szakértő Áfa-törvény szerinti szolgáltatást nyújt). Ebben az esetben a perköltség részletezését és viselését tartalmazó bírósági határozat hivatkozhat úgy a szakértői díj összegére, hogy nem pusztán a bruttó árat, hanem a nettó értéket és az ahhoz kapcsolódó áfa összegét is feltünteti. Ez azonban nem jelenti azt, hogy akár a bíróság és a felek, akár maguk a felek között olyan jellegű jogviszony lenne a perköltség vonatkozásában, amely Áfa-törvény szerinti adóztatható tényállást keletkeztetne.

Összefoglalva a fentieket, a bíróság által kiszabott perköltség kapcsán nem történik a peres felek között az Áfa-törvény hatálya alá tartozó ügylet, így a perköltség jogosultja nem bocsáthat ki erről általános forgalmi adót tartalmazó számlát, egyéb Áfa-törvény szerinti bizonylatot.

(Pénzügyminisztérium Forgalmi adók, Vám és Jövedéki Főosztály 12573/1/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3302486440)