Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Környezetvédelmi felülvizsgálat áfaminősítése 2004-től
2004.02.24.

Archív: 2009.10.01.

A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 7/2002. (VI.29.) GKM-BM-KvVM együttes rendeletben foglalt tevékenységet végző vállalkozások adóügyi megítélése a 2004. január 1-jétől hatályos általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: áfa törvény) 4/A.§ rendelkezéseinek figyelembevételével a következőképpen alakul.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozások a közlekedési hatóság (továbbiakban: Felügyelet) nevében járnak el, a Felügyelet nevében folytatott tevékenység tekintetében (azaz minden olyan esetben amikor a Felügyelet nevében, annak pecsétjével az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezései szerint járnak el) adóalanyként - saját név alatt folytatott tevékenység hiányában - nem jelennek meg. A Felügyelet a díj fejében a vállalkozások közvetítésével végez közhatalmi tevékenységet, és az áfa törvény 4/A.§ (2) bekezdése alapján e tevékenység tekintetében maga a hatóság nem minősül adóalanynak. A szolgáltatást igénybevevők felé tehát nem szükséges az áfa törvény szerinti adattartalomnak megfelelő bizonylat kibocsátása.

Fentiekből következik azon rendelkezés is, hogy a Felügyelet, amennyiben az áfa törvény 4/A.§ (3)-(4) bekezdései alapján nem minősül adóalanynak, tevékenységéhez kapcsolódó beszerzéseket terhelő előzetesen felszámított adót az áfa törvény 33.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján nem vonhatja le. Amennyiben a Felügyelet az áfa törvény 4/A.§ (3)-(4) bekezdései alapján egyéb adóköteles tevékenysége vonatkozásában adóalany marad, a közhatalmi tevékenységtől el nem különíthető beszerzések tekintetében az arányosítás szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a közhatalmi tevékenységből származó bevétele tárgyi adómentes bevételnek minősül [az áfa törvény 4/A.§ (7) bekezdése és az áfa törvény 33.§ (1) bekezdés b.) pontja].

Mivel a vállalkozások a hatóság nevében történő eljárás végett a hatósági díj meghatározott hányadára jogosultak, a díj ezesetben adóköteles szolgáltatásnyújtás ellenértékének minősül, mely után adófizetési kötelezettségük keletkezik. (A vállalkozásnál maradó díj lényegében a hatóság felé nyújtott szolgáltatás ellenértéke.) Az adóköteles bevétel fejében végzett szolgáltatásról lévén szó, így a vállalkozások jogosultak e tevékenység végzéséhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására.

A vállalkozónak áfa hatálya alá tartozó bizonylattal áfa kötelesen kell terhelnie a Felügyelet felé a környezetvédelmi felülvizsgálatnak a Felügyelet által megtérített ellenértéket, azaz a díjbevételből a vállalkozásnál maradó részt. A díjbevétel többi része nem képez a vállalkozónál áfa alapot.

A fentiek azt is jelentik, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálat díját áfa hatályán kívüli közhatalmi tevékenységként kell a vállalkozásoknak - a közlekedési hatóság nevében kiállított, számviteli, illetve személyi jövedelemadó szabályoknak megfelelő, a gazdasági eseményt hitelesen igazoló bizonylattal - az igénybevevő felé terhelni. Az áfa törvény 22.§ (4) bekezdés b.) pontja alapján a díjat a vállalkozóknak mint más nevében és javára beszedett elszámolási kötelezettségként szerepeltetett pénzösszeget kell kezelni.

Amennyiben a vállalkozás e díjon felül más ellenértéket is szed az igénybevevőtől (például alkatrészcsere díja, javítási költség) erre az általános szabályok szerinti adómérték vonatkozik, tekintettel arra, hogy az adózó e tevékenységét saját nevében nem közhatalmi tevékenység keretében végzi. E szolgáltatásról az áfa törvénynek megfelelő bizonylatot kell kibocsátani, mely bizonylatok számlakibocsátóként nem a Felügyelet, hanem a vállalkozót kell feltüntetni.