Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Játékgép hitelesítése áfaszempontból
2007.07.10.

[32/2005. (X.21.) PM rendelet 1. § (2) bekezdés, Áfatörvény 4/A. §]

Archív: 2010.01.01.

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet (a továbbiakban PM rendelet) 1. § (2) bekezdése értelmében a szerencsejátékokban kizárólag az Országos Mérésügyi Hivatal (a továbbiakban: OMH) által szerencsejáték céljára - a mérésügyi jogszabályok alapján - hitelesített és egyedi azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott, a szerencsejáték nyerési esélyeit befolyásoló eszköz és az OMH által hitelesített és egyedi azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott egyéb eszköz használható.

Ha a játékgép hitelesíttetésére kötelezett cég nem közvetlenül az Országos Mérésügyi Hivatallal végezteti el a hitelesítést, hanem egy olyan céggel, amelyik az OMH által engedélyezett, hitelesítésre alkalmas laborral rendelkezik (a továbbiakban Társaság), az adott ügyletben áfa szempontból a feleknek a következő adókötelezettségei keletkeznek.

A PM rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltakból következően az Országos Mérésügyi Hivatal általi hitelesítést nem nyújthatja közvetített szolgáltatásként (saját nevében más javára) a Társaság, hiszen a játékgép hitelesíttetésének a kötelezettsége a játékgépet üzemeltető céget terheli, a hitelesítést pedig jogszabály szerint csak az OMH végezheti el. Így a hitelesítés tekintetében az OMH és a játékgépet üzemeltető cég között jön létre jogviszony, a Társaság pedig a hitelesítést az OMH nevében és javára végzi el (az OMH képviseletében „bonyolítóként”). Mivel a Társaság nem végezheti el a hitelesítést és azt szolgáltatásként sem közvetítheti (nem is közvetíti, hiszen nem saját nevében végzi), a játékgépet üzemeltető cég felé nem állíthat ki számlát saját nevében (nem számlázhat tovább) a hitelesítés tekintetében. A Társaság csak bonyolító, így az OMH által kiállított elszámolásra alkalmas bizonylatot továbbítja a játékgépet üzemeltető cég felé.

Az 1992. évi LXXIV. törvény (Áfa-törvény) 4/A. § kimondja, hogy többek között az országos hatáskörű szervek a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenységük tekintetében nem minősülnek áfa adóalanynak, így sem adófizetési, sem levonási joguk nincs, ezen tevékenységük tekintetében. Az Országos Mérésügyi Hivatal által, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet alapján végzett tevékenység közhatalmi tevékenységnek minősül (tekintettel arra, hogy azt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény felhatalmazása alapján igazgatási szolgáltatási díj fejében végzi), így az nem tartozik az Áfa-törvény hatálya alá, következésképpen a szolgáltatásáért fizetett díjat nem terheli áfa. Mivel az OMH ezen rendelkezés értelmében – ezen szolgáltatások tekintetében - nem áfaalany, az adót tartalmazó, Áfa-törvény szabályai szerinti számlát nem állíthat ki a szolgáltatást igénybevevő felé, csak számviteli elszámolásra alkalmas bizonylatot az általa elvégzett hitelesítési tevékenységről, továbbá az Áfa-törvény 33. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a közhatalmi tevékenységhez kapcsolódó beszerzéseket terhelő előzetesen felszámított adót sem vonhatja le. A Társaság szolgáltatást nyújt az OMH felé, mivel helyette és nevében (bonyolítóként) végzi a megrendelő felé a hitelesítési tevékenységet. Ezért az OMH felé számlaadási kötelezettség terheli, ez azonban nem közhatalmi tevékenység.

A Társaság nem közvetített szolgáltatásként (nem saját nevében, a játékgépet üzemeltető cégek javára) végzi tevékenységét. A játékgépet üzemeltető cég szempontjából két jogviszony áll fenn, egyrészről a játékgépet üzemeltető cég és a Társaság között, valamint egy másik jogviszony a játékgépet üzemeltető cég és az OMH (az igazgatási szolgáltatás nyújtója) között, amely jogviszonyban a Társaság csak „bonyolító”. A  Társaság az OMH nevében történő eljárásáért a hitelesítési díj meghatározott hányadára jogosult (melyet az OMH-tól kap), amely az OMH felé nyújtott szolgáltatásának ellenértéke, és amely után áfa fizetési kötelezettsége keletkezik (normál 20%-os adómértékkel).

A Társaság nem tehet nyereséget az OMH által elvégzett hitelesítés díjára. A Társaság számlát, a hitelesítésben való közreműködéséért, mint szolgáltatásért az OMH felé állíthat ki 20%-os adómértékkel. Amennyiben a Társaság egyéb szolgáltatást nyújt a játékgépet üzemeltető cég felé (javítás, műszaki előkészítés, karbantartás), azt számla kiállításával 20%-os adómérték felszámításával teheti meg, de a számlán a hitelesítést, mint szolgáltatásnyújtást nem tüntetheti fel.

(APEH Ügyfélkapcsolati és tájékoztatási főosztály 8990315582 - PM Forgalmi adók, vám és jövedéki főosztály 8373/2007.)