Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a 2008. január 1-jétől hatályos adótörvényekkel kapcsolatos 2007. év végén, illetve 2008. év elején teljesítendő bejelentési kötelezettségről
2007.12.21.

Archív: 2017.08.29.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) szabályai alapján figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 22-23 §-aira

 2007. december 31-ig bejelentést kell tenni, ha az adóalany

 • a külföldi fizetőeszközben kifejezett adóalap forintban történő megállapítására az MNB árfolyam alkalmazását választja, [Áfa-törvény 80. § (2) bekezdés b.) pont]

 • ingatlanértékesítésére adómentesség helyett adókötelezettséget választ [Áfa-törvény 86. § (1) bekezdés j.) és k.) pont, 88. §]

 • ingatlan bérbeadására adómentesség helyett adókötelezettséget választ – [Áfa-törvény 86. § (1) bekezdés l.) pont és 88. §] –,  (ha az ingatlan bérbeadásra választása alapján már adókötelezettséget 2007. évre vagy korábban bejelentette és továbbra is adókötelezettséget kíván alkalmazni, a bejelentést nem kell megismételni),

 • ingatlan bérbeadásra 2007. évre vagy korábban adókötelezettséget választott és 2008. január 1-jétől adómentességet alkalmaz,

 • eddig alkalmazott általános szabályok szerinti adózás helyett 2008. január 1-jétől alanyi adómentességet választ [Áfa-törvény XIII. fejezete]. (Ha 2007-ben alanyi adómentes körbe tartozik és 2008. évre is ezt alkalmazni kívánja, az adóalanynak választását nem kell ismét bejelenteni.),

 • használt ingóság forgalmazására a 2007. december 31-éig hatályos Áfa-törvény XV. fejezetében biztosított választási jogával élve az adóhatóságnak bejelentette, hogy a különbözet szerinti adózás különös adózási szabályait alkalmazni kívánja, bejelentést csak akkor kell tennie, ha belföldön nyilvántartásba vett viszonteladóként úgy dönt, hogy

  • az új Áfa-törvény 224. § (1) bekezdésében meghatározott választási jogával élve, tevékenysége egészére nem alkalmazza az új Áfa-törvény XVI. fejezetének rendelkezéseit vagy

  • a régi Áfa-törvény 64/A. §-ában biztosított választási jogával élő, fizetendő adóját a régi Áfa-törvény 7. számú melléklete alapján megállapító belföldön nyilvántartásba vett viszonteladó fizetendő adójának megállapítására 2008. január 1-jétől nem a globális nyilvántartáson alapuló módszert kívánja alkalmazni.

 • az Áfa-törvény XVI. fejezetének személyi hatálya alá tartozó viszonteladó, illetve nyilvános árverést szervező adóalany és nem választotta a 2007. december 31-éig hatályos Áfa-törvény XV. fejezetében szabályozott különbözet szerinti adózás különös adózási szabályait, be kell jelentenie az adóhatóságnak azt a tényt, hogy az új Áfa-törvény XVI. fejezetének személyi hatálya alá tartozik.

 • a 218.§ (1) bekezdése szerint a belföldön nyilvántartásba vett viszonteladó, az állami adóhatóságnak tett előzetes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy az egyedi nyilvántartáson alapuló módszer helyett az adómegállapítási időszakban fizetendő adó összegének megállapítása érdekében, a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazza.

 • belföldön nyilvántartásba vett korábban nem különbözet szerinti adómegállapítást alkalmazó viszonteladó ezen időpontig nyilatkozhat arról is, hogy az új Áfa-törvény 224. § (1) bekezdésében meghatározott választási jogával élve úgy dönt, hogy tevékenysége egészére nem alkalmazza az új Áfa-törvény XVI. fejezetének rendelkezéseit.

 • az Áfa-törvény XV. fejezete szerint utazásszervezési szolgáltatást nyújt, az árrés adózás alkalmazását feltéve, hogy ilyen adózási mód alkalmazása 2007. évre nincs bejelentve.

 • 2007-ben hatályos Áfa-törvény szabályai szerint kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalanynak minősül és a 2008-ban hatályos Áfa-törvény 85 vagy 86. §-aiban foglaltak szerinti adómentesség nem vonatkozik rá vagy fordított esetben, azaz, ha az adóalany 2007-ben nem minősült kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalanynak, de 2008-ban kizárólag a tevékenység közérdekű jellegére és/vagy speciális jellegére tekintettel adómentes körbe tartozó tevékenységet végez.

 • az Áfa-törvény 20. § (1) bekezdés d.) pontja szerint adóalany és nem adóalany jogi személy a 10.000 euró érték alatti Közösségen belüli beszerzésre adókötelezettséget választ.

 • az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalany a 35.000 euró értékű értékesítéseire az Áfa-törvény 30. § (4) bekezdése alapján a magyarországi teljesítési hely és adófizetés alkalmazását választja.

2008. január 15-éig kell bejelenteni,

 • a mezőgazdasági tevékenységet végző adószámmal nem rendelkező nem kizárólag kompenzációs feláras rendszerbe tartozó magánszemély adóalanyisága tényét és alanyi adómentesség választását.

 • a közhatalmi tevékenységet végző személyeknek, szervezeteknek akik/amelyek 2007-ben nem minősültek adóalanynak és 2008. január 1-jétől az Áfa-törvény új szabályai alapján adóalanyok, ennek tényét és az esetleges alanyi adómentesség választását.

2008. február 15-éig beérkezően kell bejelenteni az adóalanynak, ha

 • az alanyi adómentesség 4millió forintos értékhatár túllépése, miatt 2007-ben a mentességet elvesztette, de 2008. évre az 5millió forintos feltételnek megfelelés esetén újból alanyi adómentességet kíván alkalmazni.

 • az Áfa-törvény 269. § (1) bekezdésében biztosított lehetőséggel élni kíván.

A bejelentést 2007-ben a 08TAFA-E, illetve a 08TAFA-T-jelű nyomtatványon kell megtenni. A mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemélynek, ezen nyomtatvány mellett az adószám igénylésére alkalmas 2007. évre rendszeresített 07T101-jelű nyomtatványt is be kell nyújtania. 2008-ban az adóköteles tevékenység és az adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentésére rendszeresített nyomtatványon kell az érintetteknek adószámot igényelni és az áfa-ra vonatkozó nyilatkozatot megtenni.

Az Áfa törvény 269. § (1) bekezdése szerinti bejelentéshez ajánlott nyilatkozat nyomtatvány is az adóhatóság honlapján jelenik meg. Az alanyi adómentességre való visszatérítésre irányuló nyilatkozat azonban nem a 269.§ (1) bekezdése szerinti bejelentésre ajánlott külön nyomtatványon, hanem 2007-ben 08TAFA-E, illetve 08TAFA-T jelű 2008-ban az adókötelezettséggel kapcsolatos változás bejelentésére rendszeresített 2008. január 1-je után elérhető nyomtatványon tehető meg.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény alapján

 • 2007. december 31-éig pótolhatják szankció nélkül bejelentésüket a 07T1011-es adatbejelentő lapon azon belföldi nagykorú magánszemélyek, akiknek nincs egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosító jogviszonyuk.

Nem az állami adóhatósághoz történő bejelentési lehetőség a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXI. törvény alapján

 • a fejlesztési adókedvezmény igénybevételére vonatkozó kérelmet, bejelentést 2007. december 31-ig kell az adózónak benyújtania a kormányrendeletben meghatározott tartalommal a miniszterhez, a beruházás megkezdése előtt akkor, ha a felsőoktatási intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia vagy a központi költségvetési szerv által alapított kutatóintézet, (kutató hely) kezelésében lévő területen alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló beruházásra a bejelentés benyújtásának évében hatályos előírásra (Tao. tv. 22/B.§) szerint kíván eljárni.