Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató csoportos áfaalanyiság választásáról
2007.11.23.

Archív: 2008.12.31.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény alapján választott csoportos adóalanyiság 2007. december 31. napjával a jogutód nélküli megszűnés szabályai szerint megszűnik, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenleg hatályos rendelkezések alapján létrejött csoportos adóalanyok kötelesek 2007. december 31-ig a csoportos adóalanyiságuk megszüntetését a 07T202T számú változásbejelentő lapon az állami adóhatósághoz bejelenteni. A bevallással le nem fedett időszakról a csoport valamennyi tagjának bevallást kell tennie valamennyi adójáról az adózás rendjéről szóló törvény soron kívüli bevallásra vonatkozó szabályai szerint.

2008. január 1-jétől csak azok az adóalanyok hozhatnak létre csoportos áfa adóalanyiságot,

a) akiknek (amelyeknek) gazdasági célú letelepedési helyük belföldön van, gazdasági célú letelepedési hely hiányában pedig lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási helyük van belföldön, és

b) akik (amelyek) együttesen kapcsolt vállalkozások.

A csoportos adóalanyiság az állami adóhatóság engedélyével jön létre, valamennyi leendő tag erre irányuló közös, kifejezett és egybehangzó írásos kérelmére. Abban az esetben, ha van olyan adóalany, akire (amelyre) teljesülnek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: új Áfa törvény) által meghatározott feltételek, de nem kíván a csoportos adóalanyiságban tagként részt venni (továbbiakban: kívül maradó adóalany), a kérelemnek tartalmaznia kell a kívül maradó adóalany hozzájáruló nyilatkozatát a csoportos adóalanyiság létrehozatalára.

Az állami adóhatóság a csoportos adóalanyiságot engedélyező határozatban a csoport részére csoport azonosító számot állapít meg. Ha a csoport tagja az engedélyező határozat meghozatalakor közösségi adószámmal rendelkezik, az állami adóhatóság a közösségi adószámot e határozatban törli. Az állami adóhatóság a csoport részére a csoportos adóalanyiság engedélyezésére irányuló kérelem alapján, illetve ezt követően a csoport képviselő kérelme alapján az adózás rendjéről szóló törvényben foglalt feltételek szerint állapít meg közösségi adószámot.

A csoport képviselőjének a csoport azonosító számot és a csoport közösségi adószámát az adóhatóság előtti eljárása során a csoport adózással kapcsolatos iratain, így különösen a csoport általános forgalmi adóbevallásán (összesítő nyilatkozatán) fel kell tüntetnie. A csoporttag a harmadik személyekkel kapcsolatos, adózással összefüggő egyéb jogviszonyaiban az adózással kapcsolatos iratokon a csoport azonosító számot, a csoport közösségi adószámát és a saját adószámát is köteles feltüntetni.

A csoport részére megállapított csoport azonosító számra és közösségi adószámra az adószámra, illetve az adószám alapján kiadott közösségi adószámra vonatkozó rendelkezések az irányadóak, mind az adószám felfüggesztése, mind a törlése esetében azzal az eltéréssel, hogy ha valamely csoport tag adószámát az állami adóhatóság felfüggeszti, illetve törli, az a csoport részére megállapított csoport azonosító számra és a közösségi adószámra is kihat.

Nem kérelmezheti a csoportos adóalanyiságot az az adóalany, aki (amely) valamely más csoportos adóalanyiságban már tagként részt vesz, vagy valamely más csoportos adóalanyiság létrehozatalára irányuló kérelmét már benyújtotta és annak elbírálása jogerősen még nem zárult le.

Az adóalanyisághoz fűződő jogok és kötelezettségek gyakorlásával összefüggő bírósági és más hatósági eljárásjogi cselekmények alanya a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok által kijelölt képviselő.

A csoportos adóalanyiság választásának két lényegi jogkövetkezménye van. Az egyik az, hogy a csoportban résztvevők önálló általános forgalmi adóalanyisága megszűnik (aki korábban működő adóalany volt, annak adójogi szempontból a csoport minősül jogutódjának), és a csoportos adóalanyiság időszakában általános forgalmi adó tekintetében a tagok együttesen minősülnek egy adóalanynak. A csoportos adóalany áfa tekintetében így egyetlen adóalanyként viselkedik, vagyis a csoporttagok tevékenységükről egyetlen áfa bevallást nyújtanak be, melyben a tagok fizetendő, illetve levonható adója együttesen szerepel. A csoporttagok – és a tagok azon kapcsolt vállalkozásai is, amelyek úgy döntenek, hogy tagként nem vesznek részt a csoportos adóalanyiságban (kívül maradó adóalany) – a felmerült adófizetési kötelezettségért egyetemlegesen felelnek. A csoportos adóalanyiság másik lényegi következménye, hogy a csoporttagok egymás közötti ügyletei után általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem keletkezik.

A kívül maradó adóalany, illetőleg a csoportos adóalanyiság időszakában létrejövő olyan adóalany, akire (amelyre) az új Áfa törvényben meghatározott feltételek teljesülnek, dönthet úgy, hogy tagként csatlakozni kíván a csoportos adóalanyisághoz. A csoportos adóalanyisághoz történő csatlakozás az állami adóhatóság engedélyével, az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjával jön létre, a kívül maradó, illetőleg a csatlakozó új adóalany erre irányuló kifejezett írásos kérelmére. A kérelemnek tartalmaznia kell a csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi tagnak a közös, kifejezett és egybehangzó beleegyező nyilatkozatát a kívül maradó, illetőleg a csatlakozó új adóalany csatlakozásáról.

A csoportos adóalanyiságban részt vevő tag dönthet úgy, hogy a csoportos adóalanyiságból kiválni szándékozik. A csoportos adóalanyiságból történő kiválás az állami adóhatóság engedélyével, az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjával jön létre, a kiválni szándékozó tag erre irányuló kifejezett írásos kérelmére. A kérelemnek tartalmaznia kell a csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi többi tagnak a közös, kifejezett és egybehangzó beleegyező nyilatkozatát a tag kiválásáról. A kérelemnek tartalmaznia kell továbbá a kiválni szándékozó tag kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a kiválásról rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napjától kívül maradó adóalanyként teljesíti a csoportos adóalanyiság keletkezését megelőzően, illetve az alatti időszakban keletkezett új Áfa törvényből eredő kötelezettségeket. A csoportból kiváló tag továbbra is kapcsolt vállalkozás, azonban a továbbiakban, mint kívül maradó adóalany kapcsolódik a csoporthoz.

A csoportos adóalanyiság az állami adóhatósági engedély visszavonásával szűnik meg. A csoportos adóalanyiság megszűnése esetén a jogutódlással történő megszűnés szabályai érvényesülnek, kivéve, ha a csoportos adóalanyiság megszűnésének oka valamely tag vagy a tagok jogutód nélküli megszűnése.

A csoportos adóalanyiság választására és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésére a 08T113 számú kérelmet, a csoportos adóalanyiság tagjainak adataihoz, nyilatkozataihoz, a csoporthoz való csatlakozáshoz, illetve a csoportos adóalanyisághoz adott engedély visszavonásához a 16. számú pótlapot, a csoportos adóalanyiságon kívül maradó adóalany adataihoz, nyilatkozataihoz, a  csoportból való kiváláshoz pedig a 17. számú pótlapot rendszeresített az állami adóhatóság, melyek kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak, kizárólag az APEH internetes honlapjáról (www.apeh.hu) tölthetőek le. A nyomtatványok kitöltéséhez az állami adóhatóság kitöltési útmutatót is készített, melyet az adatlapok kitöltése előtt szíveskedjenek figyelmesen elolvasni. A nyomtatványok papír alapon és elektronikus úton is benyújthatóak a mindenkori csoport képviselő székhelye, ennek hiányában állandó telephelye, gazdasági célú letelepedési hely hiányában pedig lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye szerint illetékes állami adóhatósághoz.

A csoportos adóalanyiság választására 2007. november 16-tól van lehetőség azzal, hogy a csoportos adóalanyiságot engedélyező, 2008. január 1. napját megelőzően jogerőre emelkedett határozatok esetében a határozat jogerőre emelkedéséhez fűződő jogkövetkezményeket 2008. január 1. napjától kell alkalmazni, vagyis a csoport működését legkorábban csak 2008. január 1-jétől kezdheti meg.