A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kútv) tartalmazza mindazon rendelkezéseket, melyek a közadatok újrahasznosítását szabályozzák.

A Kútv. 4. § 2. pontja szerint közadat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. Az újrahasznosítás a Kútv. 4. § 4. pontja szerint a közadatok felhasználása olyan kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra, ami kívül esik azon a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti célkitűzésen, amire a közadatot előállították.

Közadat újrahasznosítása iránt igény írásban, az újrahasznosítási cél megjelölése mellett nyújtható be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) bármely szervénél.

Amennyiben az igénylő a kérelmében megjelöli, hogy az adatot újrahasznosításra kéri, és az adat a NAV rendelkezésére áll (a kérelemben meghatározott formátumban és csoportosításban) az a Kútv. szerinti közadat  újrahasznosítására irányuló igénynek minősül, tehát e törvény előírásai vonatkoznak rá.

Amennyiben az igénylő kérelmében nem jelöli meg, hogy az adatot újrahasznosításra kéri, és az adat a NAV rendelkezésére áll (a kérelemben meghatározott formátumban és csoportosításban), akkor az az Infotv. szerinti közérdekű adatigénylésnek minősül.

Az újrahasznosítási kérelem tárgyában annak hiánytalan kézhezvételét követő 20 munkanapon belül a NAV érdemben dönt. Ezt a határidőt a NAV – annak letelte előtt, indokolt esetben, egyszeri alkalommal – legfeljebb további 20 munkanappal meghosszabbíthatja.

Az újrahasznosítási kérelmet a NAV kizárólag abban az esetben utasíthatja el, ha:

  • az igényelt közadat újrahasznosítás céljából nem bocsátható rendelkezésre, illetve

  • ha az igényelt közadat nem áll rendelkezésre és a kérelem más közfeladatot ellátó szervhez nem tehető át.

Az elutasítást a NAV írásban indokolni köteles.

A NAV a kezelésében lévő közadatok újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátásáért díjat állapíthat meg, amely nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok összeállításának és terjesztésének legfeljebb 5 %-os nyereséghányaddal megnövelt költségét.

Az újrahasznosításra rendelkezésre bocsátott formátumról, módról és nyelvről a Kútv. 16. §-a tartalmaz rendelkezéseket.

Az igény teljesítése esetén a NAV a Kútv. 17. §-a szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó megállapodást köt az igénylővel.

Az igénylő bírósághoz fordulhat:

  • kérelme elutasítása, vagy

  • a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a NAV által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint

  • a rendelkezésre bocsátásért megállapított díj összegének felülvizsgálata

érdekében.

A kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a díj összegének megalapozottságát a NAV-nak kell bizonyítania.

A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló igény esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

A Kútv. 18. § (4) bekezdése szerint az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő helyi bíróság, Budapest a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

A bíróság:

  • a közadat rendelkezésre bocsátása iránti kérelemnek helyt ad, a közfeladatot ellátó szervet rendelkezésre bocsátásra kötelezi;

  • az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért megállapított díj összegét megváltoztathatja vagy a díj tekintetében a közfeladatot ellátó szervet új eljárásra kötelezheti;

  • a különbözet igénylő részére történő visszafizetésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet, ha a kérelmező a per indításakor a díjat már megfizette és ez a megfizetett összeg nagyobb, mint a bíróság által meghatározott összeg.