Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
7001/2016. számú felhívás
2016.06.24.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
Rendészeti Főosztály főosztályvezetője által kiadott

7001/2016. felhívás

a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek gépjárműadójára vonatkozó rendelkezések megváltozásáról

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) tájékoztatja az ügyfeleit, hogy 2016. július 1-jétől megváltoznak a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek utáni gépjárműadó-fizetésre vonatkozó szabályok.

Amennyiben valamely külföldi fuvarozó olyan fuvarozási engedélyt használ, vagy annak használatát tervezi a későbbiekben, melyhez gépjárműadó megfizetése társul, úgy a fuvarozásra 2016. július 1-jétől már az új szabályok érvényesek. A megfizetendő gépjárműadó összege a jelenlegi tételekhez képest nem változik, ezért a továbbiakban is a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

1. Első lépésként a gépjárműadó összegének első alkalommal történő megfizetése előtt legalább 10 nappal a fuvarozást végző külföldi gazdálkodónak vagy annak képviselőjének be kell jelentkeznie az állami adó- és vámhatóságnál a „T201” jelzésű módosított adatlapon. Az adatlap letölthető innen vagy elérhető itt:

www.nav.gov.hu > Nyomtatványkitöltő programok > Nyomtatványkitöltő programok > Bevallás száma: 16T201

Az adatlap kizárólag papír alapon – személyesen vagy postai úton – nyújtható be a NAV bármelyik megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága (a továbbiakban: igazgatóságok) vagy a Kiemelt Adó és Vámigazgatósága részére (Budapest, 1077 VII. Dob u. 75-81.) Az igazgatóságok elérhetősége itt tekinthető meg:

http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok

A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 15. § (2a) bekezdés szerinti bejelentkezési kötelezettség” A beérkezett adatlap feldolgozását követően annak benyújtója – személyes benyújtás esetén a két példányban benyújtott adatlap egyikének visszaadása útján, postai úton benyújtott adatlapok esetén a benyújtott adatlapok egyikének az ügyfél (vagy annak képviselője) címére postázásával – írásban tájékoztatást kap a NAV-nál történő nyilvántartásba vételről és a NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága illetékességi körébe tartozó újonnan létrejött szervezet adószámáról.

2. Második lépésként a fuvarozást végző külföldi gazdálkodónak vagy annak pénzügyi képviselőjének – a tehergépjármű Magyarország területére való belépését legalább 2 munkanappal megelőzően, az adószám birtokában – a gépjárműadót az eddigi illetékbélyeg helyett banki átutalással kell megfizetni az állami adó- és vámhatóság NAV Külföldi gépjárműadó bevételi számlája javára. Számlaszám: 10032000-01037234
Magyar Államkincstár
SWIFT/BIC kód: HUSTHUHB
Magyar Nemzeti Bank SWIFT/BIC kód: MANEHUHB

IBAN számlaszám:
HU38100320000103723400000000

Az átutalás közlemény rovatában – ebben a sorrendben – az alábbi adatokat kell rögzíteni: a NAV-tól kapott adószámot, a fuvarozási engedély sorszámát az országkóddal együtt, a tehergépjármű rendszámát, valamint loco fuvarozás esetében az „L”, míg tranzit vagy 3. országos fuvarozás esetében a „T ” betűjelet.

Az adófizetés tényét az átutalás megtörténtét bizonyító irattal kell igazolni, melyből minden kétséget kizáróan megállapítható annak visszavonhatatlan teljesítése. Az adófizetés tényét bizonyító iratot – az adott fuvarfeladat Magyarország területén való teljesítése során végig – a fuvarozási engedélyhez csatoltan járműokmányként kell tartani és azt azzal együtt kell átadni az ellenőrzést végző hatóság részére.

Bizonyító iratnak minősül különösen: Minden olyan papír vagy elektronikus irat, amelyből hitelt érdemlően megállapítható a banki átutalás összege, annak időpontja, a kedvezményezett és a feladó személye.

A NAV-nál történő bejelentkezést csak egy alkalommal – az első adóköteles engedély-felhasználás előtt – kell megtenni, azonban az adótétel átutalását minden esetben fuvarozásonként kell teljesíteni. Több fuvarfeladatot – az adófizetési kötelezettség teljesítése tekintetében – összevonni nem lehet. Az érvényes adóköteles fuvarozási engedély használatának feltétele az előírt összegű gépjárműadó megfizetése.

Budapest, 2016. június 22.

 

dr. Demeter Tamás
pénzügyőr ezredes
főtanácsos
főosztályvezető