Betűméret növeléseBetűméret csökkentése

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) gyakorlatában az 1990-es években jelentek meg a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések, amelyek a terrorizmus elleni küzdelem mellett többek között a nemzetközi jogot, az alapvető emberi jogokat sértő, a jogállamiságot tiszteletben nem tartó rezsimek elleni fellépés érdekében is bevezetésre kerültek. Céljuk, hogy ún. „célzott szankciókként” a korlátozó intézkedések listáján szereplő személyeket, szervezeteket gazdasági szempontból ellehetetlenítsék, e személyekhez, szervezetekhez kapcsolódó pénzeszközök, gazdasági erőforrások feletti rendelkezést korlátozzák.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések rendszeréről az alábbi oldalon található tájékoztatás:

http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/

Az Európai Unió – uniós jogi aktusai által – szintén kialakította pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések rendszerét egyrészt az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával, másrészt autonóm európai pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések bevezetésével. Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések rendszeréről az alábbi oldalon található tájékoztatás:

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/sanctions_en.htm

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések kétirányú korlátozást jelentenek: a) pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztását, valamint b) pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalmát.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. § (2) bekezdés l) pontjában, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak alapján a NAV Központi Irányítás főosztályaként működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda látja el az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit) szerinti korlátozó intézkedések foganatosításáért felelős szerv (hatóság) részére meghatározott feladatokat. /A Kit. a Jogforrások/Nemzeti Jogforrások alatt elérhető./

A Kit. a vagyoni nyilvántartást vezető szervek, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók (szolgáltatók) számára bejelentési kötelezettséget határoz meg, amennyiben adat, tény, körülmény merül fel arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással (vagyon) rendelkezik.

Ha a hatóság a vizsgálata során megállapítja, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések alanya Magyarország területén pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó befagyasztandó vagyonnal rendelkezik, akkor zárlat elrendelését kezdeményezi az illetékességgel rendelkező törvényszéknél, amely nemperes eljárásban végzéssel a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására zárlatot rendel el a szóban forgó vagyonra. A bíróság által elrendelt zárlat a tulajdon feletti rendelkezési jog ideiglenes korlátozását jelenti.

A Kit. továbbá rendelkezéseket tartalmaz a jogorvoslat és a mentesítés, a pénzeszközök  átutalására vonatkozó korlátozó intézkedések végrehajtása, valamint a vagyon rendelkezésre bocsátása tilalmának végrehajtása vonatkozásában is.

A szolgáltató és a vagyoni nyilvántartást vezető szerv dönt a vagyon rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban, illetve ENSZ BT határozatban rögzített tilalmának végrehajtásáról, ha a tilalom ellenére a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya számára vagyon kerülne rendelkezésre bocsátásra, és erről haladéktalanul értesíti a hatóságot.

Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat hatálya alá vont személyek és szervezetek köre folyamatosan változik. Ebből adódóan a hatóság a honlapján e személyeket és szervezeteket tartalmazó konszolidált listák elérhetőségét, valamint az e tárgyban elfogadott legutóbbi uniós jogi aktusok, ENSZ BT határozatok elérhetőségét az alábbiakban teszi közzé.

1.
A frissített (konszolidált) ENSZ szankciós lista az alábbi hivatkozáson érhető el:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2.
Az Európai Unió által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

A fenti hivatkozású honlap 2. pontjában is megtalálható https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf webcímen elérhető Financial Sanctions Database (pénzügyi szankciókat tartalmazó adatbázis; FSD) oldal magyar nyelvű regisztrációs felülettel is rendelkezik. A regisztrációt követően a rendszer automatikusan tájékoztatást, üzenetet küld a lista frissítéséről, illetve a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listája különböző formátumokban is letölthető (PDF, CSV, XML formátumok), amely lehetőség segítséget nyújthat a szolgáltatóknak a számukra legideálisabb szűrőrendszer kialakításában.

A legutóbbi uniós jogi aktusok és ENSZ BT legutóbbi határozatai a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések tárgyban a Cikkek alatt találhatóak.

Tájékoztatom továbbá, hogy az EU szankciós térkép (EU Sanctions Map) elnevezésű honlapon szintén hasznos, jó áttekintést nyújtó információk lelhetők fel a korlátozó intézkedések (nem kizárólag a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések) vonatkozásában. A honlapon a térképes nézet mellett többek között lehetőség van a korlátozó intézkedést bevezető szervezet, az intézkedéssel érintett ország, illetve a korlátozó intézkedés típusa szerinti keresésre is.

https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Értelmező rendelkezések:

pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés:
a)
a pénzeszközök és gazdasági erőforrások uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat által elrendelt befagyasztása,
b)
a pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban, illetve ENSZ BT határozatban rögzített tilalma; valamint
c)
uniós jogi aktusban, illetve az ENSZ BT határozatban meghatározott esetekben elrendelt pénzügyi tranzakciókat (pénzeszközök átutalását) érintő tilalom, illetve korlátozás, valamint a kapcsolódó engedélyezési eljárás;

pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya:
a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat hatálya alá tartozó szervezet tagja.