Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a nem eltérő üzleti év szerint adózó hozzájárulásra kötelezett által, az adóévről benyújtott bevallását követően – az adóbevallásban figyelembe nem vett - az árbevétel összetételének változása miatti önellenőrzési kötelezettségéről
2013.07.29.

Archív: 2018. 07. 16.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.)  9. § (6) bekezdése szerint „a kettős könyvvitelt vezető, eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató vagy a közhasznú nonprofit társaság a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának a 2. § (5) bekezdés b) pontja, valamint e) pontja szerinti meghatározásához szükséges, az üzleti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig az árbevétele összetételének alakulásában bekövetkezett - az (1) bekezdés szerinti éves bevallásában figyelembe nem vett - változása esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetét az üzleti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig a társasági adóról készítendő bevallásában vallja be, fizeti meg vagy igényli vissza.”

Az Szht. 4. § (3) bekezdése szerint a hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást naptári évre állapítja meg. A 2011. december 31-éig hatályos szabályokkal ellentétben a 2012. január 1-jétől hatályos rendelkezések már nem kezelik az eltérő üzleti év szerint adózó kötelezetti kört, rájuk nézve nincs – kivéve az idézett előírást - az általános szabályokhoz képest eltérő rendelkezés.

Hasonló problémát vetnek fel az Szht. 2. § (5) bekezdés b) és e) pontjai is. Eszerint nem köteles szakképzési hozzájárulásra:

„b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 3. § f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltató - feltéve, hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működik - az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adóalap után,

e) a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggésben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után.”

A nem eltérő üzleti év szerint adózó a társasági adó bevallását a tárgyévet követő év május 31-éig nyújtja be, azaz legkésőbb eddig az időpontig tudja a társasági adó alanya a 6. számú melléklet E) fejezete szerinti kedvezményezett tevékenység árbevételét megállapítani. A közhasznú nonprofit gazdasági társaság az egészségügyi szolgáltatókhoz hasonlóan, de a 4. § (4) bekezdés c) pontja szerint állapítja meg az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját oly módon, hogy azt a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevétele valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett tevékenység és a vállalkozási tevékenység árbevételének arányában osztja meg.

Kérdésként merült fel, hogy a nem eltérő üzleti év szerint adózó hozzájárulásra kötelezett az éves bevallását önellenőrzés keretében rendezheti, vagy alkalmazható-e esetében az Szht. 9. § (6) bekezdése szerinti eljárás?

Az Szht. 9. § (6) bekezdése kizárólag az eltérő üzleti év szerint adózó egészségügyi szolgáltató vagy közhasznú nonprofit társaság kötelezett tekintetében alkalmazható. A nem eltérő üzleti éves hozzájárulásra kötelezett egészségügyi szolgáltató vagy nonprofit társaság kötelezett esetében a különbözet bevallására – a jelenlegi szabályok szerint – csak önellenőrzés keretében kerülhet sor.

[NGM/9460/5/2013. -  NAV ÜTF: 3528065326]