Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések következtében a befektetett eszközök után elszámolt ráfordításra tekintettel érvényesíthető adóvisszatérítés főbb szabályairól
2014.12.22.
Archiv: 2015.01.15.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény [Art.] az adótörvények módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény kihirdetését követő napjától, 2014. november 27-től új 176/A. §-sal egészült ki. 

1)  Az adó-visszatérítés összege, annak korlátai 

A beiktatott szabályok alapján az adószámmal rendelkező adózót az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések közvetlen következtében a 2014. február 28-át megelőzően megszerzett befektetett eszközei után 2014-re elszámolt ráfordítások alapján adó-visszatérítés illeti meg. A ráfordítások elszámolása alapjául az alábbi gazdasági események szolgálhatnak:

 • tárgyi eszköz 2014. február 28. és március 31. között bekövetkezett megsérülése, megsemmisülése miatti terven felüli értékcsökkenése, kivezetése,
 • az ukrajnai székhelyű kibocsátó által kibocsátott értékpapír értékvesztése, kivezetése,
 • az ukrajnai székhelyű adóssal szemben fennálló, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt követelés értékvesztése, kivezetése,
 • az adózó ukrajnai székhelyű kapcsolt vállalkozásában fennálló, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékvesztése, kivezetése,
 • az előző pontban meghatározott befektetéshez kapcsolódóan kimutatott üzleti vagy cégérték terven felüli értékcsökkenése, kivezetése.

A ráfordítások elszámolása és a destabilizáló orosz intézkedések között közvetlen, ok-okozati kapcsolatnak kell fennállnia, amelynek bizonyítása az adózót terheli. Az adó-visszatérítéssel összefüggő kötelezettségek teljesítése és azok ellenőrzése érdekében az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie.

Az adó-visszatérítés akkor illeti meg az adózót, ha az elszámolt ráfordítások összege meghaladja a százezer forintot.

Az adó-visszatérítés összege egyenlő a más módon (így különösen biztosító szolgáltatása révén) 2014-re bevétellel nem fedezett ráfordítások összegével, de

 •  nem lehet több adózónként 5 milliárd forintnál, valamint
 • nem haladhatja meg az adózó által az alább részletezett adónemek tekintetében a 2014. adóévre fizetett (fizetendő) adó összegének 50 százalékát (50%-os korlát).

Ez utóbbi feltétel kapcsán a törvény felsorolja azokat az adónemeket, amelyek nagyságára az adó-visszatérítés összege meghatározása során figyelemmel kell lenni, ezek az alábbiak:

 • társasági adó (adónemkód: 101),
 • egyszerűsített vállalkozói adó (adónemkód: 115),
 • kisvállalati adó (adónemkód: 289),
 • pénzügyi szervezetek különadója és a hitelintézetek különadója (adónemkód: 316, 315), energiaellátók jövedelemadója (adónemkód: 232),
 • gyógyszerforgalmazókat terhelő egyes befizetési kötelezettségek (adónemkódok: 243, 244)
 • vállalkozói személyi jövedelemadó, vállalkozói átalányadó, őstermelői tevékenységből származó jövedelmet terhelő személyi jövedelemadó (adónemkód: 103)

Az adó-visszatérítés az Európai Unió Létrehozásáról és Működéséről szóló Szerződés 107. cikke alapján állami támogatásnak minősül.

2) A kérelem benyújtása

Az adó-visszatérítést írásban lehetséges kérelmezni az állami adóhatóságtól, az erre nyitva álló jogvesztő határidő 2014. december 31-e.

A kérelmet kötetlen formában, papír alapon lehetséges benyújtani, az adóhatóság honlapján ajánlott tartalmú kérelem minta elérhető.

A kérelemnek tartalmaznia kell az adózó megnevezését, székhelyét és adószámát és az adó-visszatérítés igényelt összegét, ahhoz mellékelni kell az adó-visszatérítés összegét alátámasztó bizonylatokat is.

A benyújtott kérelem olyan módosításának, amely az adó-visszatérítés összege növekedését eredményezi, nincs helye.

3) A kérelem elbírálása 

Az adó-visszatérítés teljesítése az Európai Bizottság jóváhagyó határozatától függ. Az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját – annak ismertté válását követően haladéktalanul – az adópolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal megállapítja.

Az adó-visszatérítésre jogosult adózókat együttesen megillető adó-visszatérítés összege nem haladhatja meg a 15 milliárd forintot. Ha az adózók által benyújtott, jogszerű adó-visszatérítési igények összege meghaladja a 15 milliárd forintot, az egyes adózókat arányosan illeti meg az adó-visszatérítés összege. 

Az eljárás során hiánypótlásra csak egy alkalommal kerülhet sor.

Az adózót megillető adó-visszatérítés összegét az adóhatóság külön számlán tartja nyilván, amelynek terhére kiutalást nem, csak átvezetést teljesíthet.

Ha az Európai Bizottság az adó-visszatérítésre vonatkozó szabályozást nem hagyja jóvá, az állami adóhatóság a miniszteri határozat közzététele napját követő 10 napon belül az eljárást érdemi vizsgálat nélkül megszünteti.

4) Visszafizetési kötelezettség, kiegészítő kérelem benyújtása

Ha az igényelt adó-visszatérítés alapjául szolgáló ráfordítás más bevétellel történő ellentételezése (így különösen az adó-visszatérítés alapjául szolgáló értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés visszaírása) a kérelem benyújtását követően bekövetkezett változás miatt 2020. december 31-ig (ezen időpont előtt bekövetkezett megszűnés esetén az adózó megszűnésének napjáig) megtörténik, az adózót a ráfordításból ellentételezett résznek megfelelő adó-visszatérítés a változás bekövetkezésének napjától – ha a változás csak az adózó számvitelről szóló törvény szerinti beszámolójának elfogadásával válik véglegessé, a beszámoló elfogadásának napjától – kezdődően már nem illeti meg.

Ebben az esetben az adózó köteles adó-visszatérítési kérelmét kiegészítő kérelmet előterjeszteni, valamint, szükség esetén visszafizetési kötelezettségét haladéktalanul teljesíteni.

Amennyiben az adó-visszatérítés alapjául szolgáló adók összege a fenti időpontig végzett önellenőrzés során csökken, és ez a csökkenés az adózót megillető adó-visszatérítés összegének csökkenését is eredményezi, szintén kiegészítő kérelem benyújtásának és visszafizetésnek van helye.

Nemzeti Adó és Vámhivatal