Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató az állami adóhatóság által a reklám-közzétevőkről vezetett nyilvántartásról
2014.12.02.

Archív: 2019.12.02.

1. A nyilvántartásba való bejelentkezés szabályai

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] 2014. december 1-jével egy új 7/A. §-sal egészült ki. Az új szabályok értelmében az állami adóhatóság a reklám-közzétevő adóalany [Ratv. 3. § (1) bekezdés] nevéről (elnevezéséről) és adóazonosító számáról külön nyilvántartást vezet, melyet a honlapján közzétesz.

A közzétevőt – illetőségétől függetlenül – kérelmére az állami adóhatóság akkor veszi nyilvántartásba, ha

- adó-, adóelőleg-bevallási és adó-, adóelőleg-fizetési kötelezettségét határidőben teljesítette, vagy
- nyilatkozik az állami adóhatóságnak arról, hogy az adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli („nemleges adófizetési nyilatkozat”).

Ez utóbbi esetben az állami adóhatóság a nyilvántartásba vételt megelőzően ellenőrzéssel vizsgálhatja a nyilatkozat megalapozottságát.

Az állami adóhatóság törli az adóalanyt a honlapján közzétett nyilvántartásból

- az adóalany kérelmére,
- ha az adóalany bevallás-benyújtási kötelezettségét elmulasztja, vagy adófizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesíti,- ha az adóalanyt „nemleges adófizetési nyilatkozata” ellenére az adóévben adófizetési kötelezettség terheli, kivéve, ha e kötelezettségét e törvény rendelkezésének megfelelően teljesíti,
- a „nemleges adófizetési nyilatkozatot” tevő adóalany esetén az adóév végével,
- ha az adóalany megszűnik,
- ha az adóalany ellen felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás indult,
- ha az adóalany adótartozása – a naptári hónap 1. napján – bármely adónemben 100.000 forintot meghaladja.

Az állami adóhatóság az adatváltozást az adatváltozásról való tudomásszerzés napján átvezeti a nyilvántartáson, és azt az átvezetést követő hónap első napján a honlapján közzéteszi (a nyilvántartás havonta frissül).

A nyilvántartásba való bejelentkezésre irányuló kérelem kötetlen formában, papír alapon nyújtható be az illetékes alsó fokú adóigazgatósághoz, az eljárás illetékmentes. A postai beérkezés, illetve a kérelmek feldolgozásához, elbírálásához szükséges időtartam miatt javasoljuk, hogy azon közzétevők, akik 2015. január 1-jétől szerepelni kívánnak a nyilvántartásban, kérelmeiket – lehetőség szerint – december közepéig juttassák el az adóhatósághoz.

Ha a megrendelés időpontjában a közzétevő szerepel a nyilvántartásban, úgy a 2015. évtől kezdve nem terheli a Ratv. 3. § (3) bekezdése szerinti, a megrendelő felé teljesítendő nyilatkozattételi kötelezettség, illetve ennek okán a megrendelő is mentesül az őt terhelő adókötelezettség alól. Mindezek mellett a társasági adó alanyainak sem kell növelni az adózás előtti eredményüket a reklám-közzététellel összefüggésben elszámolt, 30 millió forintot meghaladó összegű költségekkel, amennyiben a közzétevő a megrendelés időpontjában szerepel a nyilvántartásban. Ez utóbbi szabály első ízben a 2015. évben kezdődő adóévre vonatkozó társasági adókötelezettség meghatározása során irányadó.

2. Új mentesülési lehetőségek a megrendelőt terhelő adókötelezettség alól

Az előzőekben ismertetett eseten kívül a megrendelő adókötelezettsége akkor sem áll fenn, ha a

a) megrendelő rendelkezik a közzétevő 3. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatával,
b) megrendelő

- a közzétevőtől a 3. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat kiadását kérte, és ezt a tényt hitelt érdemlően igazolni tudja, és
- a kért nyilatkozatot a reklám közzétételéről szóló számla, számviteli bizonylat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem kapta meg, és
- a 3. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének tényét, a közzétevő személyét, és a közzététel ellenértékét az állami adóhatósághoz bejelentette [Ratv. 2. § (2) bekezdés b) pontja].

A b) pont szerinti mentesülési lehetőség 2015. január 1-jétől kezdve alkalmazható azzal, hogy az itt említett bejelentést a megrendelő szintén kötetlen formában, papír alapon teheti meg a számla kézhezvételének hónapját követő hónap 20. napjáig. A bejelentéseket az adóhatóság – a Ratv. erre vonatkozó felhatalmazásának hiányában – nem teszi közzé.

Megjegyzést érdemel, hogy a 2015. évi társasági adókötelezettség megállapítása során a növelő tétel alkalmazása akkor merülhet fel, ha a reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség a 30 millió forintot meghaladja és

- az adóalany nem rendelkezik a reklámadó alanyának olyan nyilatkozatával, miszerint a reklám közzétételével összefüggésben felmerült reklámadó kötelezettségét teljesíti vagy nincs reklámadó-fizetési kötelezettsége és
- az adóalany nem igazolja, hogy a nyilatkozat kiadását a reklámadó alanyától ő vagy a reklám közzététel megrendelője kérte és - a reklámadó alanya a reklám-közzététel megrendelésének időpontjában nem szerepelt az állami adóhatóság honlapján közzétett nyilvántartásban.