Archív: 2008.01.03.

Nem tekinthető az ingatlanvásárlásról kibocsátott számla hitelesnek akkor, ha az azon feltüntetett ellenérték a valós értékviszonyoknak nem felel meg. A vételár színleltségét támasztja alá, ha az ingatlant az eredeti vételár 17%-áért értékesítik tovább anélkül, hogy annak állapotában lényeges változás következett volna be. (1992. évi LXXIV. törvény (Áfa tv.) 35 § (1) bekezdés a) pontja, 2003. évi XCII. törvény (Art) 1 § (7) bekezdése)


Archív: 2008.01.03.

Az általános forgalmi adó alapját csökkentő, utólagos árengedménynek gazdaságilag indokoltnak és alátámasztottnak kell lennie. Nem tartozik az árengedmény körébe, és nem csökkenti az adóalapot a jogról való lemondásért adott vételár-csökkentés. (1992. évi LXXIV. törvény 22 § (5) bekezdése, 1990. évi XCI. törvény 1 § (7) bekezdése)


Archív: 2007.07.31.

A németországi lakóhellyel rendelkező állatorvos által Magyarországon végzett tudományos és ahhoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatása belföldön teljesített szolgáltatásnak minősül. Mivel a megbízott nem jelentkezett be belföldi adóalanyként, ezért a szolgáltatást igénybe vevőnek kell megfizetnie a felszámított adót, amit viszont levonásba is helyezhet, így a vitatott szolgáltatáshoz adó-visszaigénylés nem kapcsolódhat. (1992. évi LXXIV. törvény (Áfa tv.) 15. § (4) bekezdésének a) pontja, 40. § (2) bekezdése, 32 § (1) bekezdés d) pontja)


Archív: 2007.07.31.

Ellentétesek a fogyasztói árkiegészítés rendeltetésével az olyan megállapodások, ügyletek, egyéb cselekmények, amelyek az utazási szükségletektől függetlenül a fogyasztói árkiegészítés növelése útján biztosítanak piacot vagy bevételt a szolgáltatónak. (2003. évi XCII. törvény (Art) 1. § (7) bekezdése, 2. § (1) bekezdése, 1991. évi LXXVIII. törvény (Fa) 12. § (3) bekezdése)


Archív: 2008.01.03.

A speciális mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok körében teljesített termékértékesítések után kiállított felvásárlási bizonylat ugyanolyan kötelező alaki és tartalmi hitelességgel kell, hogy rendelkezzen, mint az egyéb más termékértékesítésről kiállított számla. Csak az alakilag és tartalmilag hiteles felvásárlást igazoló bizonylat alapján jogosult a felvásárló a kompenzációs felár alapján előzetesen felszámított általános forgalmi adólevonási jog gyakorlására. ( 1992. évi LXXIV. törvény. 59.§ (1) (3) bekezdése)


Archív: 2007.06.30.

I. Külföldi megrendelő részére végzett bérmunkához beszerzett, térítés nélkül átadott anyagok értéke növeli a társasági adó alapját (1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 8. § (1) bekezdés d) pont, illetve 3. számú melléklet 5. pont)
II. Értéktelen részvények vásárlásából származó veszteség növeli a társasági adó alapját. (1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 8. § (1) bekezdés d) pont)


Archív: 2007.06.30.

Az ügyvezetői feladatok tagsági jogviszony keretében történő ellátása munkaviszonynak nem tekinthető, ezért az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége az általános szabályok szerint fennáll (2003. évi XCII. törvény (Art.) 1 § (7) bekezdése, 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 29 § (1), (3) bekezdése)


Archív: 2007.06.30.

Gazdaságilag nem független felek között létrejött, aránytalanul alacsony árat tartalmazó adásvételi szerződés esetén a termék forgalmi értéke az adó alapja. (Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (ÁFA tv.) 22. § (1) és (6) bekezdése)


Archív: 2007.04.30.

Nem vonható le az előzetesen felszámított adó, ha az adóalany a terméket és a szolgáltatást egészben vagy részben nem az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységéhez használja fel, vagy hasznosítja. Az üzleti célú felhasználást megfelelő bizonylatokkal, nyilvántartásokkal kell alátámasztani. (1992. évi LXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés a) pontja)


Archív: 2007.04.30.

A szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség nem csökkenthető olyan összeggel, amelyet az adózó nem szakképző iskolának, hanem az iskolát fenntartó alapítványnak utalt át (1996. évi LXXVII. törvény 5 § (2) bekezdése)


Archív: 2007.04.30.

Engedélyhez kötött tevékenység igénybevétele esetén a számla befogadónak azt is vizsgálnia kell, hogy a számla kibocsátója rendelkezik-e megfelelő engedéllyel. A munkaerő-kölcsönzésről kibocsátott számla nem hiteles, ha a kiállító cég nem szerepel az illetékes munkaügyi központ nyilvántartásában. (1992. évi LXXIV. törvény 35 § (1) bekezdése, 44 § (5) bekezdése)


Archív: 2007.03.31.

A lakásszerzési adókedvezmény nem érvényesíthető arra a vételár-részre, amelyet az adózó bankhitelből egyenlített ki. (1995. évi CXVII. törvény 63. § (2) bekezdése)


Archív: 2007.03.31.

Manipulált bizonylatok révén, egy közeli hozzátartozó külföldi bankszámlájának közbeiktatásával megszerzett bevétel egyéb jövedelemnek minősül, és személyi jövedelemadó alapot képez. (1995. évi CXVII. törvény 4 § (1), 5 § (1), 10 § (1), valamint 28 § (1) bekezdése)


Archív: 2007.03.31.

Munkaviszonyra tekintettel kapott jövedelmet leplez a színlelt távoktatási szerződés alapján kifizetett alapítványi támogatás (2003. évi XCII. törvény 1 § (7) bekezdése, 1995. évi XCVII. törvény 1 § (3)-(5) bekezdése)


Archív: 2006.12.31.

A természetbeni juttatás tényére és adójogi következményeire a szerződés későbbi felbontása nincs kihatással. A jogviszony megszüntetése nem érinti a korábban a jogviszony folytatásából keletkezett jövedelem adókötelezettségét. ( 1995. évi CXVII. törvény 9 § (1) bekezdése, 69 § (1) bekezdése)


Archív: 2006.12.31.

Részvények, üzletrészek árfolyamveszteséggel történő értékesítésének kizárólag adóelőny elérését szolgáló gazdasági eseménykénti minősítése (Art. 2. § (1) bekezdés, Tao. tv. 8. § (1) bekezdés d) pontja, Tao. tv. 3. számú melléklet A/4. pontja)


Archív: 2006.12.31.

Felperes adókötelezettsége az adóbevallási és az adófizetési kötelezettséget is magában foglalja. Felperes - az adóbevallási kötelezettsége elmulasztása esetén - megalapozottan nem hivatkozhat arra, hogy az általa teljesített befizetései túlfizetésnek minősülnek. Az Art. 20. § (6) bekezdése értelmében ugyanis az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja. Az erre kötelezett adózónak akkor is kell adóbevallást tennie, ha az adót megfizette.
(Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. tv. 20. § (6) bekezdése)


Archív: 2007.09.30.

Az adóhatóság jogszerűen állapítja meg a termékértékesítési szerződés színleltségét, ha az nyer megállapítást, hogy a felperestől a partner tulajdonjogot nem tud szerezni. A külföldi partner felé az export annak ellenére nem valósulhatott meg, hogy az ügyletet vámokmányok kísérték.
A termékértékesítés ügynöki tevékenységgé minősítése esetén az áfa tv. 44. § (5) bekezdésébe foglalt, kellően körültekintő eljárásnak nincs jogi relevanciája, hiszen felperes nem szerzett be árút, csupán megbízás jellegű jogviszonyban működött közre.
A magyar (Európai Uniós tagállami) bírói gyakorlat nem mutat eltérést az EuB 6. irányelv 17.-18. cikke kapcsán az adólevonási jog gyakorlásával kapcsolatos értelmezéssel.


Archív: 2006.12.31.

Az adókötelezettség a belföldi illetőségű magánszemélyt a belföldi és külföldi jövedelmei után egyaránt terheli. Ha az összevont adóalapnak olyan jövedelem is részét képezi, amely után külföldön is adót fizetett a magánszemély, akkor a számított adót az összevont adóalappal elosztva átlagos adókulccsal kell meghatározni. (1995. évi CXVII. törvény 2. § (4) bekezdése, 32. § (1) bekezdése)
A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja az adóévben juttatott (megszerzett) az Szja tv-ben meghatározott összevont adóalapba tartozó jövedelem, mértéke az alapot képező jövedelem 11 százaléka. (1998. évi LXVI. törvény 3. §, a 4.§ (1) bekezdése)


Archív: 2006.12.31.

Hamis számlák alapján az Áfa nem helyezhető levonásba, és a számlák nettó értékével a társasági adó alapja sem csökkenthető. (19912. évi LXXIV. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontja, 35. § (1) bekezdése, 1996. évi LXXXI. törvény 1. § (2) bekezdése, 8. §-a)


Archív: 2006.12.31.

A pénzügyminiszteri vétó ellenében - az önkormányzati rendelettel - bevezetett ár, nem szolgálhat a fogyasztói árkiegészítés alapjául. (1991. évi LXXVIII. törvény 14 §-a, 2. számú melléklete, 1990. évi LXXXVII. törvény 7§ (2) bekezdése)


Archív: 2006.12.31.

A szerződésben meghatározott feladat elvégzéséért folyósított állami támogatás megrendelés ellenértékének minősül, és adófizetési kötelezettséget keletkeztet. (1992. évi LXXIV. törvény 8.§ (1) bekezdése, 22.§ (1)-(2) bekezdése)


Archív: 2006.12.31.

 Lakásszerzési kedvezmény igénybevétele esetén az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallásának (és megfizetésének) évét követő öt éven belül van lehetőség a kedvezmény igénybevételére. (1995. évi CXVII. törvény 63.§ (2) bekezdése)


Archív: 2006.12.31.

Nem vonható le az előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ha a beszerzések az ingatlan-nyilvántartásban lakásként feltüntetett ingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódnak [Áfatörvény 2003. január 1. napjától hatályos 33. § (2) bekezdés i) pont]


Archív: 2006.12.31.

Vagyonosodási vizsgálatoknál az eljárás jellegéből adódóan az okirati bizonyítékoknak van jelentősebb bizonyító ereje. Önmagában nincs szankciója annak, hogy felperes elévülési időn túli bizonylatokat nem tudott az adóhatóság rendelkezésére bocsátani, azonban ettől függetlenül a becslési eljárás során, bizonyíték hiányában, nincs bizonyítási helyzetben, amelynek objektív következményei vannak az eljárás egészére.
Következetes a bírói gyakorlat abban, miszerint elévülést megelőző időszakra nézve jövedelmet csak legális forrásból lehet igazolni.