Ha egy munkáltatónak alkalomszerűen több munkaerőre van szüksége, akkor az átmeneti létszámnövelésre megoldást jelenthet az egyszerűsített foglalkoztatás.

Ezt a foglalkoztatási formát kizárólag

 • mezőgazdasági idénymunkára,
 • turisztikai idénymunkára,
 • alkalmi munkára vagy
 • filmipari statisztakénti munkavégzésre

lehet alkalmazni.

 

Létszámkorlát:

Az alkalmi munkavállalók foglalkoztatásának létszámkorlátja a munkáltató átlagos statisztikai létszáma szerint a következő:

 • ha főállású munkavállalót nem foglalkoztat, akkor 1 fő,
 • 1-5 munkavállaló foglalkoztatásakor 2 fő,
 • 6-20 munkavállaló foglalkoztatásakor 4 fő,
 • 20-nál több munkavállaló foglalkoztatásakor a munkavállalói létszám 20 százaléka.

A napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja. A fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.

 

Időbeli korlát:

Alkalmi munkára a munkáltató és a munkavállaló között

 • összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig,
 • egy naptári hónapban összesen legfeljebb 15 naptári napig,
 • egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig

létesíthető határozott időre szóló munkaviszony.

Mezőgazdasági, illetve turisztikai idénymunkánál azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladhatja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több alkalommal munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben legfeljebb 120 nap lehet.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése:

Az egyszerűsített foglalkoztatást be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a munkavégzés megkezdése előtt, legkésőbb a munkavégzés kezdőnapján délelőtt 9 óráig:

Az egyszerűsített foglalkoztatást papíralapon, postán vagy személyesen nem lehet bejelenteni.

 

Milyen adatokat kell bejelenteni?

 • A munkavállaló neve,
 • a munkáltató adószáma,
 • a munkavállaló adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
 • nyilatkozat a más tagállamban fennálló biztosítási jogviszonyról,
 • az egyszerűsített foglalkoztatás kezdete, jellege,
 • a munkaviszony napjainak száma.

Ha a bejelentés hibás, a munkaviszony nem jön létre, és hibás bejelentéssel nem is törölhető a korábban bejelentett munkaviszony. A hibás bejelentésről a NAV értesítést küld.

A bejelentést 2 órán belül vissza lehet vonni és módosítani is lehet, ha például a foglalkoztatás jellege változik vagy a munkavégzés meghiúsul. Ha a bejelentést a foglalkoztatás előtti napon tették meg, vagy a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, akkor módosításra a bejelentés napján délelőtt 9 óráig van lehetőség. Ezután a munkáltatónak a közterheket meg kell fizetnie.

Ha az egyszerűsített foglalkoztatást nem jelentik be határidőben, a munkavégzésre nem lehet az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait alkalmazni. Ilyenkor az általános szabályok szerint kell adózni.

 

A fizetendő közteher:

 A munkáltató a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:

 • mezőgazdasági idénymunkánál 1200 forint,
 • turisztikai idénymunkánál 1200 forint,
 • alkalmi munkánál 2 300 forint,
 • filmipari statiszta alkalmi munkájánál 7 000 forint

közterhet fizet.

A munkáltatónak a közterhet a tárgyhónapot követő hónap 12-éig a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések elnevezésű, 10032000-06057763 számlaszámú beszedési számlára kell megfizetnie átutalással, csekken vagy az ügyfélszolgálatokon bankkártyával.

 A munkavállaló csak akkor fizet szja-t, és bevallást is csak akkor kell benyújtania, ha az ebből származó bevétele meghaladja az úgynevezett mentesített keretösszeget, vagyis

 • az egyszerűsített foglalkoztatásban töltött napok számának
 • és az év első napján hatályos napi minimálbér vagy garantált bérminimum 130 százalékának

szorzatát. Az adót a keretösszeg feletti rész után kell megfizetni.

 

A közteher kiváltja

 • a munkáltató oldalán a szociális hozzájárulási adót, a rehabilitációs hozzájárulást, valamint az adóelőleg-levonási kötelezettséget,
 • a munkavállaló oldalán pedig a társadalombiztosítási járulékot és a szja-előleg fizetését.

 

Ellátási jogosultság:

Az egyszerűsített foglalkoztatásban a munkavállaló nem számít biztosítottnak, kizárólag nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. Ha más jogviszonya alapján sem biztosított, más jogcímen nem jogosult egészségügyi ellátásra, akkor 2023-ban havi 9 600 forint, törthónap esetén napi 320 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.