Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendeletnek az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/879 tanácsi rendelet által módosított 3m. cikk (8) bekezdés harmadik albekezdése szerinti tilalomnak (a továbbiakban: tilalom) történő megfelelés érdekében a Korm. rendelet – többek között – meghatározza:

  • a kőolajtermék-előállító, a kőolajtermék-kereskedő, a nyersolaj, a kőolajtermék fogalmát,
  • a tömegmérlegrendszer alkalmazását,
  • a jelentéstételi kötelezettséget és
  • az igazolás kiállítását.

A Korm. rendelet alapján a kőolajtermék-előállító, a kőolajtermék-kereskedő a 2710 KN kód alá tartozó kőolajterméket más tagállamba vagy harmadik országba nem adhat át, nem szállíthat és nem értékesíthet azt meghaladó mennyiségben, mint amilyen mennyiséget a naptári évben a tömegmérlegrendszerben nem az Oroszországi Föderációból 2022. június 3-át követően az Európai Unió területére szállított nyersolajból előállított kőolajtermékként tart nyilván.

A tilalomnak való megfelelés érdekében kőolajtermék-előállítónak, a kőolajtermék-kereskedőnek a Korm. rendelet szerinti tartalmú jelentést a 2023-ban tervezett mennyiségek tekintetében – 2023. február 5-e és december 31-e között fennálló időszakra – 2023. január 24-ével bezárólag elektronikus úton a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által rendszeresített NAV_OKE jelű nyomtatványon kell benyújtania.

A NAV_OKE jelű nyomtatvány Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltő programja és a hozzá tartozó útmutató, valamint az ÁNYK keretprogram a Nyomtatványkereső - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu) elérési úton található meg.

Ha a jelentés alapján a NAV megállapítja, hogy a kőolajtermék-előállító, a kőolajtermék-kereskedő által a más tagállamokba vagy harmadik országokba átadott, szállított vagy értékesített kőolajtermék összmennyisége a naptári évben várhatóan nem haladja meg a tilalom alá nem eső kőolajtermék mennyiségét, akkor a Korm. rendelet alapján:

  • a NAV magyar és angol nyelven a 2023-ra vonatkozóan benyújtott tervet érintően igazolást állít ki a Korm. rendeletben meghatározott kötelező tartalommal, amelynek fontos tartalmai eleme, hogy
  • az igazolás alapja a benyújtott tömegmérlegelven alapuló jelentés, melynek adattartalmáért a kőolajtermék-előállító, a kőolajtermék-kereskedő büntetőjogi felelősséggel tartozik.

Ha az év során a kőolajtermék-előállító, a kőolajtermék-kereskedő a lejelentett tervéhez képest olyan eltérést azonosít, amely a tilalomnak való nem megfelelést idézheti elő, akkor haladéktalanul módosítania kell korábban benyújtott jelentését.

Mindezen túl a tárgyévi teljesülésről szóló jelentést is be kell majd nyújtani, elsőként 2024. január 25-éig, szintén a NAV_OKE nyomtatványon.

A tömegmérlegrendszer alkalmazását érintően, illetve a tilalomnak való folyamatos megfelelés érdekében a Korm. rendelet további részletes iránymutatást tartalmaz.