2021/2. Adózási kérdés

Fogászati implantátumok és más hasonló termékek beszerzése és értékesítése

 

[az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 85. § (1) bekezdés e) pontja]

 

1.) Termékértékesítés

Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontja alapján mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet humán fogorvosi, fogtechnikusi tevékenységet végző – ilyen minőségében – teljesít.

Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontjának fogtechnikusi, fogorvosi minőségben kitétele arra utal, hogy az adott ügyletet annak adómentességéhez a fogtechnikus, fogorvos hivatása gyakorlása körében kell, hogy teljesítse. Ennek megítéléséhez figyelemmel kell lenni az Áfa tv. 85. § (3) bekezdése b) pontjában foglaltakra is. Eszerint abban az esetben, ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározott valamely tevékenység képesítéshez kötött, és jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adómentességének feltétele, hogy az érintett személy, szervezet javára (munkaviszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) tevékenykedők között legalább egy olyan természetes személy legyen, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

Az áfa uniós szinten harmonizált adónem, ezért a jogértelmezés és jogalkalmazás során szükséges figyelemmel lenni az uniós szintű szabályozásra, valamint az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatára. Erre tekintettel az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontját úgy kell értelmezni, hogy az adómentesség egyaránt kiterjed a fogtechnikusok által tevékenységük keretében nyújtott szolgáltatásokra, valamint a fogorvosok és fogtechnikusok által teljesített, protézisekkel kapcsolatos ügyletekre.

A fent idézett jogszabályi rendelkezések alapján az adómentesség tehát a jogszabályban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelelő fogtechnikusok, fogorvosok (ideértve a legalább egy fogtechnikus, illetve fogorvos képzettséggel rendelkező természetes személy alkalmazottat foglalkoztató gazdasági társaságokat is) által ilyen minőségükben teljesített

  • szolgáltatásnyújtásokra,
  • e szolgáltatásokhoz járulékosan kapcsolódó termékértékesítésekre, és
  • az Áfa tv.-ben foglalt feltételeknek egyébként megfelelő, önmagában álló – ezen adómentességi rendelkezés alá tartozó szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez nem kapcsolódó –  protézis mint termék értékesítésekre is kiterjed, ideértve a páciensek anatómiai adottságainak megfelelő fogpótlások, így például a koronák, hidak, fogsorok, implantátum fejek, és ideértve a standardizált termékek, így például az implantátumok értékesítését is.

Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adómentességi előírás (valamint az annak alapját képező uniós szintű szabályozás) az értékesített termék jellegére, valamint az értékesítő minőségére vonatkozóan tartalmaz feltételeket, nem tartalmaz azonban az adómentesség alkalmazásához szükséges feltételt a termék beszerzője vonatkozásában. Erre tekintettel az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adómentesség alkalmazhatósága nem függ attól, hogy a fogorvos, fogtechnikus adóalany a terméket (például az implantátumot) közvetlenül a páciensnek értékesíti-e. Ennek megfelelően az adómentesség e körülménytől függetlenül alkalmazható abban az esetben, ha az adómentesség egyéb jogszabályi feltételei teljesülnek.

 

2.) Termékbeszerzés

Az Áfa tv. 91. § (1) bekezdés a) pontja értelmében mentes az adó alól a termék Közösségen belüli beszerzése, ha a termék 2. § a) pontja szerinti értékesítése szintén mentes az adó alól.

Az Áfa tv. 93. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentes az adó alól a termék importja abban az esetben, ha a termék 2. § a) pontja szerinti értékesítése szintén mentes az adó alól.

A fentiek tükrében, az Áfa tv.-ben foglalt feltételeknek egyébként megfelelő, önmagában álló (vagyis az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adómentességi rendelkezés alá tartozó szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódó) protézis mint termék beszerzése vonatkozásában mind a Közösségen belüli beszerzés, mind az import esetében az adómentesség fennállásának vizsgálata során azt szükséges tisztázni, hogy teljesül-e az, hogy a beszerzett termékek 2. § a) pontja szerinti értékesítése mentes az adó alól.

E vonatkozásban a jelen tájékoztató 1. pontjában kifejtettekre szükséges tekintettel lenni, különös figyelemmel arra, hogy a Közösségen belülről vagy import útján beszerzett termékek értékesítői vonatkozásában teljesülnek-e az áfaszabályozás által előírt személyi feltételek is.

[Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály PM/6128/2021. – NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2475545485.]