A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7009/2019. felhívás Uniós Vámkódex szerinti különleges eljárások vám-árunyilatkozattal történő engedélyezéséről

1. A vám-árunyilatkozattal történő engedélyezés esetén az engedélyezésre vonatkozó általános szabályokat a vám-árnyilatkozatra vonatkozó szabályok figyelembe vételével kell alkalmazni. Ennek áttekintésére szolgál az 1. számú melléklet.

2. Jelen felhívás nem vonatkozik a szóbeli vám-árunyilatkozat, a vám-árunyilatkozatnak tekintendő cselekmények (a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446 számú bizottsági rendelet (a továbbiakban: FJA) 163. cikk (4) bekezdése) és az ATA/CPD igazolványok alkalmazásának esetére (FJA 163. cikk (5) bekezdése).

3. Vám-árunyilatkozattal történő engedélyezés a következő vámeljárások esetén lehetséges:

  1. aktív feldolgozás,
  2. passzív feldolgozás,
  3. meghatározott célra történő felhasználás,
  4. ideiglenes behozatal.

4. A vám-árunyilatkozattal, illetve a CDMS (Customs Decision Managment System – Vámhatósági Határozatok Rendszere) útján engedélyezett (a továbbiakban: előzetes engedélyezés) különleges eljárások esetén az engedélyezés érdemben ugyanazt jelenti. Ennek értelmében az engedélyező vámhivatalnak az adott különleges eljárás feltételeinek teljesülését (az érintett vámhivatalok (vámeljárást lezáró, felügyelő vámhivatal) bevonásával) teljes körűen meg kell vizsgálnia. Az engedélyezés határideje az FJA 171. cikk (1) bekezdése alapján mindkét esetben a befogadástól (ami vám-árunyilatkozattal történő engedélyezés esetben a vám-árunyilatkozat elfogadása) számított 30 nap (ha az engedélyezés csak Magyarországot érinti).

5. Ha a vám-árunyilatkozattal történő engedélyezés esetén az engedélyezés feltételei nem állnak fenn, akkor az áru átengedése – vagyis engedélyezése és azután vámeljárás alá vonása – nem történhet meg.

6. A vám-árunyilatkozattal történő engedélyezés során – ugyanúgy, mint az előzetes engedélyezés során – az engedélyező vámhivatal határozza meg azt, hogy melyik vámhivatal legyen a vámeljárás felügyeletét ellátó vámhivatal a vám-árunyilatkozaton szereplő adatok figyelembe vételével. A felügyelő vámhivatalnak azt a – Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. melléklete szerinti – területi szervet kell meghatározni, amely az engedélyezett tevékenység felügyeletét az illetékességi területén belül biztosítani tudja. A vámeljárás elszámolására a felügyelő vámhivatalnál kerül sor (FJA 175. cikke).

7. Az engedélyező vámhivatal határozza meg továbbá azt, hogy a vámeljárás lezárását követően szükséges-e elszámolást benyújtani a felügyelő vámhivatalhoz (FJA 175. cikk (1) bekezdése).

8. A vám-árunyilatkozattal engedélyezett különleges eljárás esetén az FJA 2. cikk (8) bekezdése szerinti adatkövetelményeknek megfelelően kiegészített vám-árunyilatkozat egyben az engedélykérelem is (FJA 163. cikk (1) bekezdése). Előfordulhat, hogy az engedélyező vámhivatal a vámeljárás jogosultjának kérelmétől (a vám-árunyilatkozatban szereplő adatoktól) eltérően szándékozik előírni a szóban forgó különleges eljárás egyes elemeit. Ebben az esetben a vámeljárás jogosultjának lehetősége van arra, hogy a vám-árunyilatkozat a vámhivatali észrevételeknek megfelelő módosítását kérje. Amennyiben ezt nem teszi meg az érintett személy, akkor az áru átengedése (ami jelen esetben a különleges eljárás engedélyezését, illetve a különleges eljárás alá vonást is jelenti) nem végezhető el.

9. A vám-árunyilatkozattal engedélyeztetni kívánt különleges eljárások esetén a nyilatkozattevőnek:

a) Megfelelő melléklet kóddal (IPO: 0357, OPO: 0359, EUS:0784) jeleznie kell, hogy a vám-árunyilatkozat egyben engedélykérelemként is szolgál. Ideiglenes behozatal (TEA) esetén nem szükséges kód megadása.

b) Az FJA 2. cikk (8) bekezdése szerinti adatokkal ki kell egészítenie a vám-árunyilatkozatot. A szükséges adatok körét jelen körlevél 2. melléklete tartalmazza. Az adatok megadása elektronikus úton (adatok feltüntetése egy dokumentumban, amely csatolásra kerül (egyéb mellékletkód használatával a CDPS-ben, kódja: „MAS”) mellékletként a vám-árunyilatkozathoz), vagy a vám-árunyilatkozat elfogadását követően haladéktalanul papír alapon történik.

10. Amennyiben a különleges eljárás engedélyezése a VA 262. cikke alapján az áru átengedésével megtörténik, az engedélyező vámhivatal az áruátengedési üzenetet a megfelelő adatokkal egészíti ki írásban.

Budapest, 2019. június 19.

 

Torda Csaba
pénzügyőr dandártábornok
főosztályvezető