Nemzeti szakértői tevékenység

EKTB 43. OLAF szakértői csoport

Az EKTB 43. OLAF szakértői csoport az EU csalásellenes tevékenységét érintően az európai uniós tagságból fakadó feladatok előkészítésére és az uniós döntéshozatali eljárások során képviselendő tárgyalási álláspontok kialakítására, az uniós politikák alakulásának követésére és a szükséges kormányzati intézkedések koordinálására létesült szakértői csoport. Tagjai között elsősorban azon szervezetek szerepelnek, amelyek tevékenysége kapcsolódik az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez.

Tevékenységét az OLAF Koordinációs Iroda irányítja és koordinálja. A csoport egyik fő feladata minden, a Tanács D.8 csalás elleni küzdelemmel foglalkozó munkacsoportjának napirendjén szereplő kérdéssel kapcsolatos naprakész, írásbeli tárgyalási álláspont kialakítása és elfogadása. Emellett évente rendszeresen ellátandó feladata az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 325. cikke alapján készített, az EU pénzügyi érdekeinek védelméről szóló éves jelentést megalapozó kérdőív és nyomon követési jelentés összeállítása.

Monitoring Bizottsági Ülések

Az Iroda törvényben előírt egyik alapfeladata, hogy meghívottként részt vegyen az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló operatív programok monitoring bizottsági ülésein.

 

Nemzetközi szakértői tevékenység

COCOLAF

Az EUMSz 325. cikkében leírt csalásellenes tevékenységek eredményességének elősegítése érdekében a Bizottság 94/140/EK határozata (1994. február 23.) hozta létre a Csalások Megelőzésének Koordinációjával Foglalkozó Tanácsadó Testületet (COCOLAF). A COCOLAF-ot az OLAF működteti, alapvető feladata, hogy javaslatokat fogalmazzon meg az Európai Bizottságnak a csalások és szabálytalanságok megakadályozásával és visszaszorításával, illetve minden olyan jogellenes tevékenységgel kapcsolatban, amely az EU pénzügyi érdekeit veszélyezteti. A COCOLAF ülésein minden tagállam képviselteti magát, valamint azokon jelen vannak a Bizottság érintett szolgálatainak képviselői és a csatlakozásra váró országok képviselői is megfigyelőként. Az OLAF hívja össze, elnöke a Bizottság (OLAF) egyik képviselője. A COCOLAF szervezeti felépítés szempontjából egy „ernyő” jelleggel működő munkacsoport, amely az alábbi (az Iroda szakterületét érintő) 4 almunkacsoportot foglalja magában:

  • Csalás prevenciós munkacsoport;
  • Csalásellenes Koordinációs Szolgálatok munkacsoportja – „AFCOS Group”;
  • Csalások és más szabálytalanságok jelentésével és elemzésével foglalkozó munkacsoport;
  • OLAF kommunikációs munkacsoport – OAFCN

Csalás prevenciós munkacsoport

Feladata a COCOLAF munkájának megkönnyítése, a tagállamokkal együttműködve a csalás megelőzése érdekében olyan általános csalásellenes témákkal foglalkozik, mint a kockázatelemzés, csalás elleni stratégia kialakítása, az irányító/igazoló/ellenőrző hatóságok csalások megelőzése és feltárása vonatkozásában betöltött szerepének vizsgálata.

Csalásellenes Koordinációs Szolgálatok munkacsoportja – „AFCOS Group”

Kizárólag az AFCOS-ok (a 2013. október 1-jén hatályba lépett 883/2013/EU, Euratom rendelet értelmében a tagállamokban kötelezően kijelölendő szervezetek) részvételével ülésező, specifikusan azok feladatkörét érintő témákat feldolgozó munkacsoport, mely az OLAF és a tagállamok közötti vizsgálati együttműködés terén kialakított legjobb gyakorlatokat, tapasztalatokat hivatott a szakértők közt megosztani.

Csalások és más szabálytalanságok jelentésével és elemzésével foglalkozó munkacsoport

A munkacsoport a korábbi „325. cikk szerinti”, a „Csalással és szabálytalansággal kapcsolatos kockázatokat elemző”, valamint a „Szabálytalanságok és kölcsönös segítségnyújtás – mezőgazdasági termékek” csoport összeolvadásából került kialakításra, felölelve azok korábbi tevékenységét. Ennek keretében az EUMSz 325. cikkének végrehajtásában, azaz az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében hozott intézkedésekről szóló jelentés (tagállami kérdőív, statisztikai kimutatás) előkészítésében működik közre, melyet a Bizottság minden évben a tagállamokkal együtt nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

OLAF kommunikációs munkacsoportOAFCN

Az OLAF kommunikációs munkacsoportjának (OAFCN) egyik alapvető célja a közvélemény és a tagállami intézményrendszerek tájékozottságának növelése az unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos feladatok szükségességéről. Az ülések során kiemelten foglalkoznak a csalásellenes tevékenységek kommunikációjának fejlesztését célzó módszerek kidolgozásával, bemutatásával.

Valamennyi fenti munkacsoportban az OLAF Koordinációs Iroda delegáltja képviseli Magyarországot.

D.8 Csalás elleni küzdelemmel foglalkozó tanácsi munkacsoport

A D.8 tanácsi munkacsoport feladata az Európai Unió Tanácsa részéről az EU csalásellenes tevékenységét érintő jogalkotási és nem jogalkotási tárgykörbe tartozó kérdések szakértői szintű megvitatása. Hazánkat az Iroda képviseli a munkacsoportban.