Adatkezelési tájékoztató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által végzett adatkezeléshez

 

1. Az adatkezelő megnevezése

 

Adatkezelő:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

Székhely:

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

Postacím:

1373 Budapest, Pf. 561.

E-mail:

nav_kozpont@nav.gov.hu

Telefon:

+36 (1) 428-5100

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kiss Attila ( dpo@nav.gov.hu)

 

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

2.2.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

2.3.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. §-ban rögzített feladatokat szabályozó törvények.

2.4.

Az érintett hozzájárulása

 

3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

 

3.1 A kezelt adatok köre és célja

Személyazonosító adatok

Az ügyfelek azonosítása céljából.

Kapcsolattartási adatok

Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás céljából.

Adó- és vámigazgatási, bűnmegelőzési és bűnüldözési, valamint rendészeti és igazgatási, továbbá az egyéb feladatellátásból fakadó adatok

A konkrét ügy intézése céljából.


3.2. Az adatkezelés időtartama

A NAV az általa kezelt adatokat legfeljebb az adott eljárásra vonatkozó törvény által meghatározott ideig, illetve az érintett hozzájárulása esetén a konkrét adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban rögzített ideig kezeli.

 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz kizárólag a NAV, mint adatkezelő, illetve a NAV által megbízott adatfeldolgozók alkalmazottai férhetnek hozzá. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén ez kibővülhet az érintett által meghatározott szervekkel, személyekkel.

A NAV kizárólag jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, személyek részére. Így például ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a NAV-ot, és a nyomozáshoz az adott személyes adatok továbbítását kéri.

 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

A rögzített személyes adatokat a NAV saját szerverein tárolja. A személyes adatok tárolásához a NAV más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A NAV megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje - többek között - a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést a NAV naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

5.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a NAV-tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 

 • a NAV
  • milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon;
  • milyen adatkezelési céllal;
  • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • a NAV kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat a NAV rendelkezésére);

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a NAV köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.

 

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy - az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül - írásban kérheti, hogy a NAV módosítsa valamely személyes adatát. A NAV a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

 

5.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a NAV-tól személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet a NAV abban az esetben utasítja el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a NAV a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

 

5.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a NAV zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat a NAV ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a NAV tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli.

 

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a NAV a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a NAV-nak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a NAV a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a NAV székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. A NAV székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.