A kereskedelmi-szálláshely szolgáltatást 2019. december 31-ig terhelő 18 százalékos, kedvezményes adómérték 2020. január 1-jétől 5 százalékra csökken.1

Mi minősül kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak?

Annak meghatározása során, hogy az általános forgalmi adó szempontjából mit tekintünk kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak, a 2009/62. Adózási kérdésben foglaltakat kell irányadónak tekinteni. Az Adózási kérdésben megfogalmazottak szerint a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tartalmában igazodik a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv szerint kedvezményezhető szolgáltatások köréhez, így a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás alatt értendő minden olyan alapvetően turisztikai jellegű szolgáltatás, amely során ellenérték fejében az adott szálláshelyre vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeknek megfelelő szállás biztosítása történik, így különösen: 

  • a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló, ifjúsági szálló által nyújtott szálláshely-szolgáltatás;

  • üdülők szálláshely szolgáltatása (függetlenül attól, hogy a szolgáltatást igényjogosultak és azok hozzátartozói, vagy más személy veszi igénybe);

  • a kollégiumok, diákotthonoknak azon szálláshely-szolgáltatása, amely az áfatörvény 85. § (1) bekezdés i) pontja alapján nem minősül adómentes tevékenységnek; valamint

  • a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása.

Az általános forgalmi adózás szempontjából kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak nem az ágazati jogszabályokban ilyenként meghatározott, illetve a Központi Statisztikai Hivatal által ilyen TESZOR szám alá besorolt szolgáltatásokat kell tekinteni, hanem a szolgáltatás jellegadó tartalma alapján kell a minősítést elvégezni. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásról beszélünk tehát minden olyan esetben, amikor az adóalany idegenforgalmi körben biztosít szállást a vendégének, azaz, ha olyan szálláshely szolgáltatásról van szó, amely alapvetően turisztikai jellegű.

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatások

Tekintettel arra, hogy a szálláshely-szolgáltatást sok esetben kiegészítő szolgáltatásokkal együtt nyújtják, kérdésként merül fel a kapcsolódó szolgáltatások áfatörvénybeli megítélése. Ezzel összefüggésben a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó önálló értékkel bíró és önálló értékkel nem bíró szolgáltatások között kell különbséget tenni. A vonatkozó részletes magyarázat „A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértéke, a szálláshely-szolgáltatással együtt nyújtott szolgáltatások áfarendszerbeli kezelése” című, 2009/54. Adózási kérdésben található.

Átmeneti rendelkezés

Az áfatörvény a kedvezményes, 5 százalékos adómérték alkalmazásával kapcsolatban átmeneti rendelkezést is tartalmaz.2 Ennek alapján az 5 százalékos adómértéket azokban az esetekben kell először alkalmazni, amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont, azaz a teljesítés vagy a fizetendő adó megállapításának időpontja 2020. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

A 84. § (2) bekezdésében említett esetek közül a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tekintetében az előlegre vonatkozó szabály alkalmazása merülhet fel.3 Ha a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás kapcsán 2020. január 1-je előtt előleg fizetésére (jóváírására, kézhezvételére) kerül sor, úgy az előleg vonatkozásában a 2019. december 31-ig hatályos adómértéket kell figyelembe venni. Ha az előleg jóváírása, kézhezvétele 2020. január 1-jén vagy azt követően történik, már a kedvezményes, 5 százalékos adómértéket kell alkalmazni.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után

2020. január 1-jétől turizmusfejlesztési hozzájárulás-köteles az ellenérték fejében nyújtott, áfatörvény szerinti kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás is. Az a személy, aki/amely ilyen szolgáltatást nyújt, turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett. Ez független attól, hogy az adóalany az általános forgalmi adózás rendszerében alanyi adómentes, illetve attól is, hogy milyen vállalkozási formában tevékenykedik az adott szolgáltató.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás jogszabályi háttere

A turizmusfejlesztési hozzájárulás 2018. január 1-jétől bevezetett adónem.4 Turizmusfejlesztési hozzájárulás-köteles szolgáltatás az áfatörvény 3. számú melléklet II. részének 3. pontja szerinti szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása, vagyis az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített nem alkoholtartalmú italforgalom a TESZOR’15 56.10-ből, valamint 2020. január 1-jétől az áfatörvény 3. számú melléklet II. részének 5. pontja szerinti kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása (a továbbiakban együtt: hozzájárulás-köteles szolgáltatás).

A turizmusfejlesztési hozzájárulás alanya, alapja és mértéke

A hozzájárulás fizetésére kötelezettnek minősül minden olyan személy, vagy szervezet, amely saját nevében hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújt.

Az adókötelezettség egyértelműen a hozzájárulás-köteles szolgáltatáshoz kötődik, így abban az esetben, ha az adózó az adott bevallási időszakban nem nyújt hozzájárulás-köteles szolgáltatást, bevallási, fizetési kötelezettség sem terheli.

A hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás általános forgalmi adó nélküli ellenértéke. A hozzájárulás mértéke 4 százalék.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése

A hozzájárulást az önadózás szabályai szerint kell megállapítani és bevallani az erre a célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon. A 2020. évben az erre rendszeresített elektronikus nyomtatvány: 20TFEJLH.

A turizmusfejlesztési hozzájárulást hozzájárulás fizetésére kötelezettnek a rá irányadó áfabevallási időszak szerint, az áfabevallás benyújtásra előírt határnapig (havi bevallásra kötelezett esetén a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, negyedéves bevallásra kötelezett esetén a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, éves bevallásra kötelezett esetén a tárgyévet követő év február 25. napjáig) kell bevallania és megfizetnie.

Azon időszakról, amelyről a hozzájárulás fizetésére kötelezett személy áfabevallás benyújtására nem köteles (például áfában alanyi mentességben részesül) a hozzájárulás-köteles szolgáltatás után az áfatörvény szerinti teljesítési időpontot követő év február 25. napjáig kell a hozzájárulást bevallani és befizetni.

A 20TFEJLH nyomtatvány kitöltő- ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról letölthető (https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok).

A pénzforgalmat a turizmusfejlesztési hozzájárulásról a 10032000-01079122 NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla számlaszámon kell bonyolítani, adónem kód: 310, nemzetközi pénzforgalomban, deviza-átutalási megbízásokon a HU13100320000107912200000000 NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla számlaszámon, adónem kód: 310.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 

1 Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 50. §-a az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény) 3. számú mellékletének 5 százalékos adómérték alá tartozó szolgáltatásokat tartalmazó II. részét 2020. január 1-jei hatályba lépéssel egy új 5. ponttal egészíti ki. (Ezzel egy időben a Mód. tv. 51. §-a hatályon kívül helyezi az áfatörvény 3/A. számú melléklet II. részének 1. pontját, amely alapján a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 18 százalékos, kedvezményes adómérték alá tartozott 2009. július 9-től.)
2 az áfatörvény 2020. január 1-jétől hatályos 334. §-a
3 áfatörvény59. §, valamint 84. § (2) bekezdés b) pont
4 A turizmusfejlesztési hozzájárulást az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. 261. §-a állapította meg.