A 2024-től induló elektronikus áfarendszer (eÁFA) egy olyan, az adóhatóságnál rendelkezésre álló adatokra épülő szolgáltatáscsomag, melynek célja az áfabevallás elkészítésének segítése. Az eÁFA-rendszer jogszabályi alapjait az Áfa tv.[1] 2024. január 1-jétől hatályos rendelkezései biztosítják. Ennek megfelelően a 2024. január 1-jén, illetve az azt követően kezdődő adómegállapítási időszakokról az áfabevallási kötelezettség az alábbi módok[2] valamelyikén teljesíthető:

 • eÁFA gép-gép (M2M) kapcsolaton keresztül;
 • az adóhatóság által biztosított elektronikus felületen (eÁFA webes felülete);
 • az Art.[3] szerinti nyomtatvány benyújtásával (ÁNYK).

Ha az adóalany ugyanarra az időszakra bevallási kötelezettségét több módon is teljesíti, akkor az elsőként benyújtott bevallás minősül az adóalany bevallásának.[4]

Az eÁFA-rendszer előnyei

Az eÁFA-rendszer használata nem kötelező, azonban az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programhoz képest számos előnyt kínál.

 • Az eÁFA-rendszerben lehetőség nyílik a releváns adóhatósági adatok – például befogadott és kiállított számlák, vámeljárások adatai – lekérdezésére, valamint az adónyilvántartás elkészítése, továbbá adóhatósági adatokra alapozott strukturált ellenőrzési folyamata (validációja) mellett, a bevallási kötelezettség egyszerű teljesítésére.
 • Az eÁFA-rendszerben a bevallás benyújtását megelőző ellenőrzés az ÁNYK-hoz képest kiterjedtebb validációt eredményez, amely akár a NAV kockázatelemzése során keresett eltérésekre is felhívhatja a figyelmet.
 • A bevallási kötelezettségét a webes felületen vagy gép-gép kapcsolaton keresztül teljesítő áfaalanyok mentesülnek az őket számlabefogadóként terhelő adatszolgáltatási kötelezettség[5] alól (M-lapos adatszolgáltatás).
 • Az adóhatóság nem ellenőrizheti a megbízható adózó gép-gép kapcsolaton keresztül benyújtott bevallását a bevallás esedékességétől számított tizenöt napig[6]. Kivéve, ha feltételezhető, hogy az adózó a bevételét eltitkolja, vagy az adóelszámolásához hamis bizonylatokat használ fel.
 • A bevallási kötelezettségét gép-gép kapcsolaton keresztül teljesítő adóalany mentesül az önellenőrzési pótlék alól, ha az önellenőrzést a bevallás benyújtásától, de legkésőbb az esedékességétől számított tizenöt napon belül nyújtja be[7].

Bevallás gép-gép (M2M) kapcsolaton keresztül

Az adóalany gép-gép kapcsolat útján letöltheti az adóhatóság rendelkezésére álló, adókódolással ellátott

 • az online számlaadat-szolgáltatásból,
 • az online pénztárgépekből származó adatokat, valamint
 • a termékimport kapcsán keletkezett vámáru határozatok adatait.

Az érvényes adókódok listájának letöltésére is lehetőség van, ami alapján az adóhatóság által adókódolt tételek kódolásának pontosítása is elvégezhető.

Az adóalany az adóhatóság által közzétett módon és adatszerkezetben, gépi interfész alkalmazásával továbbítja az eÁFA-rendszerbe a fizetendő adó megállapításának és az adólevonási jog gyakorlásának alapjául szolgáló, bizonylatszintű adatokat (vagyis az adónyilvántartást). Az eÁFA-rendszer által az adónyilvántartásból generált bevallástervezetet gépi úton jóváhagyja.

Feltétel a gépi interfész használatához szükséges adatoknak a bevallásra kötelezett adóalany adóhatósághoz tett bejelentésén alapuló nyilvántartásba vétele (az erre feljogosított technikai felhasználó létrehozása). A technikai felhasználó létrehozására, jogosultságainak meghatározására a kezdeti időszakban az Online Számla rendszerben lesz lehetőség.

Ha az adóalany az adónyilvántartásból összeállított bevallástervezetet bevallásként nem hagyja jóvá (például azért, mert ÁNYK-s bevallást nyújt be az adott adómegállapítási időszakról), akkor a bevallási határidő utáni hónap utolsó napján az adóhatóság törli a feltöltött adónyilvántartást és az abból összeállított bevallástervezetet.

A jóváhagyott bevallás alapja, az elkészült adónyilvántartás a jóváhagyás után kilencven napig letölthető.

A bevallástervezet jóváhagyása egyenlő a bevallás benyújtásával.

Ellenőrzési szolgáltatás

Az összeállított, majd gép-gép kapcsolattal feltöltött adatokon a NAV rendszere vizsgálatokat végez, és azok eredményeként Error, illetve Warning üzenetet küldhet.

Error üzenet esetén a bevallás csak a hiba javítása után nyújtható be. Warning üzenet esetén a bevallás benyújtásának nincs akadálya.

Warning üzenet esetén azonban az összeállított analitika, és így az abból készült bevallás adatai hibásak vagy hibásak lehetnek, ezért javasolt azokat megvizsgálni. Az ellenőrzési szolgáltatás minél teljesebb kihasználásához célszerű az adónyilvántartást úgy elkészíteni, hogy legyen elég idő a hibák feltárására és javítására a bevallás határidőben való benyújtása előtt.

A fejlesztői dokumentáció elérhető a GitHub-on: https://github.com/nav-gov-hu/eVAT/)[8]

Bevallás az eÁFA webes felületén

Az elektronikus felületet elsődleges felhasználóként az adóalany, illetve annak Air.[9] szerinti állandó meghatalmazottja elektronikus azonosítási szolgáltatás (KAÜ-azonosítás) útján éri el.

Az elsődleges felhasználó az elektronikus felületen megjelölhet más természetes személyt is (a továbbiakban: másodlagos felhasználó), akinek jogot ad az elektronikus felületen szereplő adatok módosítására, kiegészítésére. Másodlagos felhasználó megjelölésére, jogosultságának meghatározására a kezdeti időszakban az Online Számla rendszerben[10] lesz lehetőség. Jogosultsága addig az időpontig áll fenn, amíg azt az elsődleges felhasználó a felületen vissza nem vonja. A másodlagos felhasználó jogosultsága nem terjed ki a bevallástervezet bevallásként való jóváhagyására.[11]

Első lépés

A webes felületen az online számlaadat-szolgáltatásból, az online pénztárgépekből, valamint a termékimport kapcsán keletkezett, az adóhatóság rendelkezésére álló, automatikus adókódolással ellátott azon bizonylatadatok jelennek meg, amelyek az adott adómegállapítási időszakba tartoznak, illetve tartozhatnak. Az automatikus adókódolás az adatszolgáltatásokban, illetve a vámáru határozatokban rendelkezésre álló adatok alapján történik. Az adókód meghatározza, hogy az adott bizonylatadat az áfabevallás melyik sorába tartozik (tartozhat).

A felületen lehetőség van az adatok kiegészítésére, módosítására, továbbá az adólevonási jogról, annak gyakorlásáról való nyilatkozat megtételére.

Ennek keretében az adóalany például az automatikusan meghatározott adókódot módosíthatja, saját felhasználói szabályok létrehozásával a bizonylatokat csoportosan kezelheti, illetve rögzíthet olyan bizonylatokat is, amelyekre az adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki (ilyen például a felvásárlási okirat, a kézi nyugta).

Az adóalany az általa kiállított számláról teljesített, online számlaadat-szolgáltatásból származó adatokat a webes felületen nem változtathatja meg. Ezeknek az adatoknak a megváltoztatására

 • adatszolgáltatási hiba esetén az online számlaadat-szolgáltatás,
 • számlázási hiba esetén pedig a számla

korrekciójának eredményeként van lehetőség.

Második lépés

Az adóalany közreműködésével összeállított adónyilvántartásból generált bevallástervezet bevallásként való jóváhagyása, amikortól a bevallás benyújtottnak minősül.

Bevallás ÁNYK-nyomtatványon

Az eÁFA-rendszer mellett továbbra is megmarad az áfabevallás lehetősége az ÁNYK programban, de bármikor át lehet térni az eÁFA-rendszerre, akár a webes felület, akár a gép-gép kapcsolat használatára a bevallás benyújtásához.

Kivételt képeznek az 1-es áfakóddal rendelkező áfaalanyok[12], amelyeknek főszabály szerint nem kell áfabevallást benyújtaniuk.[13] Utóbbiak az esetlegesen felmerülő bevallási kötelezettségüket továbbra is csak nyomtatvány alkalmazásával teljesíthetik.

Önellenőrzés

Ha az adóalany az adóhatóság ellenőrzése előtt feltárja, hogy az adó alapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege tekintetében hibás, akkor bevallását önellenőrzéssel módosíthatja[14].

Az önellenőrzés lehetőségei az eÁFA-rendszer bevezetése után:

 • A nyomtatvány benyújtásával teljesített bevallásban szereplő adóalap, adó összeg kizárólag nyomtatványon helyesbíthető.
 • A webes felületen, valamint a gép-gép kapcsolaton keresztül benyújtott bevallásban szereplő adóalap, adó 2024. június 30-áig nyomtatványon helyesbíthető.
 • július 1-jétől a webes felületen, valamint gép-gép kapcsolaton keresztül benyújtott bevallás az elektronikus felületen is helyesbíthető önellenőrzéssel.[15]
 • Ha az adóalany a webes felületen, valamint a gép-gép kapcsolaton keresztül benyújtott bevallásban szereplő adóalapot, adót nyomtatványon helyesbítette, a további önellenőrzés kizárólag nyomtatvány benyújtásával lehetséges.

Az eÁFA-rendszer alkalmazhatósága[16]

Főszabály szerint a webes felületen, illetve a gép-gép kapcsolaton keresztül történő bevallásra először a 2024. január 1-jét magába foglaló adómegállapítási időszakra vonatkozóan van lehetőség.

Jogutódlás esetén a jogutód a jogelődnek a 2025. január 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakára vonatkozóan fér először hozzá webes felületen, illetve gép-gép kapcsolaton keresztül az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott adatokhoz. A jogutód a jogelőd webes felületen, vagy gép-gép kapcsolaton keresztül, 2025. január 1-jét megelőző nappal végződő adómegállapítási időszakra vonatkozóan benyújtott bevallását 2025. január 1-jét követően helyesbítheti önellenőrzéssel. E rendelkezés alkalmazásában nem tekinthető jogutódlásnak a mezőgazdasági tevékenységét megszüntető természetes személy adóalanynak a mezőgazdasági tevékenységet tovább folytató, a Ptk.[17] szerinti közeli hozzátartozónak minősülő természetes személy részére történő gazdaságátadása (feltéve, hogy a gazdaságátadás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatással történik), valamint az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvény[18] szerinti gazdaságátadási szerződés alapján megvalósuló gazdaságátadás.

Először a 2025. január 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakára vonatkozóan teljesítheti a webes felületen, vagy gép-gép kapcsolaton keresztül a bevallási kötelezettségét:

 • a soron kívüli bevallás[19] benyújtására köteles adóalany, valamint
 • a felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlés alatt álló adóalany.[20]

[1] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

[2] Áfa tv. 184. § (2) bekezdése.

[3] Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

[4] Áfa tv. 184. § (6) bekezdése.

[5] Áfa tv. 10. számú melléklet 15. pontja.

[6] Art. 154. § (5)-(6) bekezdése

[7] Art.  211. § (3) bekezdésének c) pontja

[8] Áfa tv. 184. § (2) bekezdés c) pontja, (4)-(5) bekezdései és (12) bekezdése.

[9] Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény.

[10] https://onlineszamla.nav.gov.hu

[11] Áfa tv. 184. § (2) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése és (9)-(11) bekezdései.

[12] Alanyi adómentes áfaalanyok, kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végző, illetve kizárólag kompenzációs felárra jogosító mezőgazdasági tevékenységet végző áfaalanyok.

[13] Áfa tv. 257. § (1)-(2) bekezdései.

[14]Art 54. §-a

[15] Áfa tv. 184. § (7)-(8) bekezdései, 362. § (5) bekezdése

[16] Áfa tv. 362. §-a

[17] A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

[18] Az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény.

[19] Art. 52. §-a

[20] Art. 53. §-a