A 2465-ös áfabevallás az előző évihez képest új sorokat tartalmaz. Az új sorok bevezetését elsősorban jogszabály változás indokolja.

Az Áfa tv[1]-ben meghatározott adókulcsok köre 2024. január 1-jével kiegészült egy új, 0%-os adókulccsal[2]. A 0%-os adómérték és az adómentesség nem azonos fogalmak. A 0%-os adómérték nem adómentességet jelent. Jelenleg a napilapok (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadványok) közül azoknak az értékesítése adózik 0%-os adómértékkel, amelyek 4902 vámtarifaszám[3] alá tartoznak.[4]

A 2024. január 1-jén vagy az után kezdődő időszakokról benyújtandó áfabevallásban a 0%-os adómértékű ügyletek bevallására a következő, új sorok szolgálnak:

  • 2465A-01-01 lap  110. számú sor – 0%-os kulcs alá tartozó értékesítés,
  • 2465A-01-01 lap  112. számú sorKözösségen belülről történő 0 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés,
  • 2465A-01-01 lap  113. számú sor – Közösségen belül az Áfa tv. 91. § (2) bekezdés szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 0 %-os mérték alá tartozó ügylet adóalapja, vagyis háromszögügylet végső vevője által a fordított adózás szabályai szerint – a közbenső vevő értékesítésére tekintettel – fizetendő, 0%-os mértékű adó alapja,
  • 2465A-01-01 lap 114. számú sor0%-os mértékű termékimport,
  • 2465A-01-02 lap  111. számú sor0%-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel.

A NAV fokozott figyelmet fordít a bevallás főlapjain és az összesítő jelentés (M lap) közötti összefüggések vizsgálatára, valamint az összesítő jelentésben szereplő és az Online Számla rendszerbe beérkezett számlaadatok összevetésére, elemzésére, az eltérések tisztázására. Az eÁFA rendszerben az összefüggésekre figyelmeztető üzenet hívja fel a figyelmet, azonban azok számára, akik még nem használják a rendszert, szintén segítséget kíván nyújtani a NAV. Ezért a helyes kitöltés elősegítése érdekében a 2465-01-05 lapon kialakításra került egy új, „A levonásba helyezett, áthárított adó számított összege meghaladja az összesítő jelentésekben szereplő összesen adóösszeget” megnevezésű 109. sor.

  • Ennek a sornak a c) mezőjében szerepel a levonásba helyezett, áthárított adó számított összege a bevallás 64-66., 68. és 29. soraiban szerepeltetett adóösszeg figyelembevételével.
  • Az új sor e) – szintén számított – mezőjében pedig akkor szerepel adat, ha az előzőek szerint kiszámított összeg nagyobb vagy egyenlő az M lapokon szereplő összesen adóösszegénél.

Ha az e) mezőben 0-nál nagyobb összegű adat szerepel, ellenőrizni szükséges, hogy az M lapon valamennyi, az adólevonás tárgyi feltételéül szolgáló számla adata szerepel-e, illetve a megfelelő adatokkal szerepel-e.

Nincs változás az egyes mezők kitöltési követelményében. Így a 2465-02 számú M lapon a számla sorszáma oszlopban az adólevonás tárgyi feltételéül szolgáló, áthárított áfát tartalmazó számla pontos sorszámát kell feltüntetni. A teljesítés dátuma oszlopban pedig az ugyanezen a számlán feltüntetett teljesítési időpontot, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltét kell szerepeltetni. A 2465M-02 lapon feltüntetett számlaadatoknak egyezniük kell az adatszolgáltatás alapjául szolgáló eredeti számlán szereplő adatokkal. A számla befogadói oldalon felmerülő bármilyen (pl. szerződéstől való) eltérés észlelése esetén a számla kiállítójánál kell kezdeményezni a javítást.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

[1] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

[2] Áfa tv. 82. § (4) bekezdés.

[3] Az Áfa tv. 257/I. §-a alapján a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1925 bizottsági végrehajtási rendelet 2018. január 1-jei állapota szerinti áruazonosító szám.

[4] Áfa tv. 82. § (4) bekezdés, 3/B. számú melléklet 1. pont.