[87/2020. Korm. rendelet, Stabtv. 28/A. §, Áfa tv. 14. §]

A várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól szóló 87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) a koronavírus okozta veszélyhelyzet megszűnéséig Budapesten lényegében felfüggesztette a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási célú használatáért teljesítendő díjfizetési kötelezettséget. Ezáltal a kormányrendelet hatálya alá tartozó területek használatával járó parkolási szolgáltatás ellenérték nélkülivé vált, amely nyilvánvaló kihatással van a szolgáltatást nyújtó adóalanyok általános forgalmi adó fizetési kötelezettségére.

A díjmentesség természetesen kihatással van a parkolási díj megfizetésére szolgáló automataberendezésekre is, hiszen azokat a parkolási szolgáltatás igénybe vevői a veszélyhelyzet időszakában nem használják, vagyis lényegében használaton kívül kerültek. Ennek megfelelően kérdéses lehet, hogy a parkoló automaták használatának hiányát olyan körülményként kell-e értékelni, amely az üzemeltető számára az állami adóhatóság felé bejelentési kötelezettséget keletkeztet.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Art.) 107. § (1) bekezdése értelmében az automataberendezést üzemeltető adózó köteles a jogszabályban meghatározott adattartalommal – automataberendezésenként – az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni:

a) az üzemeltetés megkezdését, legkésőbb az üzemeltetés megkezdését megelőző napon,

b) az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését és befejezését legkésőbb a szüneteltetés megkezdésének, illetve befejezésének napján,

c) az üzemeltetés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,

d) az üzemeltetésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az üzemeltetés megszűnésének napján,

e) haladéktalanul, a jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást.

A bejelentési kötelezettség részletszabályait az automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről szóló 8/2019. (VI. 27.) PM (a továbbiakban: PM rendelet) rendelet tartalmazza, azzal, hogy az automataberendezés üzemeltetője az Art. 107. §-ában foglalt kötelezettség teljesítése során az állami adó- és vámhatóság által erre a célra rendszeresített űrlapon (AVTOMATA), elektronikus úton bejelenti – többek között – az automataberendezés aktív vagy üzemen kívüli állapotát [PM rendelet 1. § 4. pont k) alpont].

Az Art. 107. § (1) bekezdés b), valamint e) pontja alapján az automataberendezés üzemeltetésének szüneteltetését, illetve az automata állapotának (aktív vagy üzemen kívüli) megváltozását kell bejelentenie az üzemeltetőnek az állami adó- és vámhatósághoz. A parkolás díjmentessé tételével ezek közül egyik eset sem valósul meg automatikusan, ugyanis az automaták üzemeltetése nem szünetel, csupán a várakozás vált ingyenessé, így átmenetileg díjfizetés nélkül vehető igénybe a parkolási szolgáltatás. A parkoló automaták továbbra is ki vannak helyezve és működőképesek, az üzemeltetésükre vonatkozó szerződések vélhetően továbbra is érvényben vannak. Ezáltal fogalmilag nem az üzemeltetés szünetel, hanem a díjfizetés. Üzemen kívüli állapotról pedig akkor beszélhetünk, ha az automata műszakilag nem használható (például kikapcsolt állapotban van vagy elromlott).

A fentiek alapján az Art. 107. § (1) bekezdés b), illetve e) pontja szerinti bejelentést kifejezetten a kormányrendeletben foglaltakra tekintettel nem kell tennie az automataberendezés üzemeltetőjének. Ugyanakkor abban az esetben, ha az üzemeltető – akár a díjmentes időszakra tekintettel vagy bármely más okból – saját érdekkörében dönt az üzemeltetés szüneteltetéséről vagy arról, hogy műszakilag üzemen kívüli állapotba helyezi az automatákat, akkor e körülményt be kell jelentenie az AVTOMATA adatlapon.

 

[NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ÜTF-2350/2020, NAV KI Ellenőrzési Főosztály 4327653454]