[a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/D. §-a]

Az Szja tv. 29/D. § (2) bekezdése tartalmazza azon jövedelmeket, amelyekkel összefüggésben a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére jogosult magánszemély érvényesítheti ezt a kedvezményt.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye a kedvezményre jogosult magánszemély által a jogosultsági időszakban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetén a jogosultsági időszakra elszámolt), az összevont adóalapba tartozó, bérnek minősülő jövedelme, nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege. Nem érvényesíthető azonban a kedvezmény a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegére [Szja tv. 29/D. § (2) bekezdés a) és b) pontja].

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 77. § (1) bekezdésében foglalt tételes felsorolás értelmében a munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya

a) a munkáltató felmondása,

b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy

c) a 63. § (1) bekezdés d) pontja [ha a munkaviszony amiatt szűnik meg, mert a gazdasági egységet átvevő munkáltató a jogügylet vagy jogszabály rendelkezése alapján nem az Mt. hatálya alá tartozik]

alapján szűnik meg.

Ha tehát a munkáltató közös megegyezéssel szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, akkor a munkavállalónak nem jár végkielégítés. A munkáltató a kollektív szerződésben rendelkezhet úgy, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére tekintettel végkielégítés és felmentési bér címén teljesít kifizetést a munkavállalóknak, ezek a kifizetések azonban nem felelnek meg a végkielégítés Mt. szerinti meghatározásának.

Mindezekre tekintettel a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése alapján a munkavállalónak kifizetett összegre nem vonatkozik az Szja tv. 29/D. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott korlátozás, és az ily módon teljesített kifizetés egészére érvényesíthető a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye.

Ez azt is jelenti, hogy a felmentési időre kifizetett távolléti díjjal, a kollektív szerződés szerinti felmentési bérrel összefüggésben is igénybe vehető a kedvezmény.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ÜTF-1313/2020., Pénzügyminisztérium PM/1241/1/2019.]