Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Felsőoktatási intézménnyel közösen végzett K+F tevékenység és az ahhoz megrendelt K+F közvetlen költségek kedvezménye
2011.09.15.

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pont, 7. § (17) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés t) pontja értelmében az adózás előtti eredményt csökkenti – figyelemmel a (17)-(18) bekezdésben foglaltakra – az adózó saját tevékenység körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés (K+F) közvetlen költsége („egyszeres” kedvezmény). Nem vonatkozik azonban a kedvezmény a K+F tevékenységhez kapott támogatásra, juttatásra.

A Tao. tv. 7. § (17) bekezdése szerint

  • a felsőoktatási intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia, továbbá bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóintézet, kutatóhely (ideértve az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak a megfelelő szervezetét is) és

  • az adózó

által írásban kötött szerződés alapján közösen végzett K+F esetén az adózó a 7. § (1) bekezdés t) pontjában foglaltak alkalmazásakor az ott meghatározott összeg háromszorosát, de legfeljebb 50 millió forintot vehet figyelembe csökkentő tételként („háromszoros” kedvezmény).

Megrendelt K+F tevékenység esetén az igénybe vett K+F szolgáltatás költsége – a Tao. tv. 7. § (18) bekezdésében meghatározott feltételek mellett – a megrendelőnél akkor érvényesíthető csökkentő tételként, ha a K+F szolgáltatást az adózó (megrendelő) a saját tevékenysége körében végzett K+F tevékenységhez veszi igénybe. E meghatározott feltételek szerint a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pontjában foglaltak – a megrendelőnél – akkor alkalmazhatóak, ha a szolgáltatást nyújtó a megrendelőnek nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást nem belföldi illetőségű adózótól, külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől vagy a személyi jövedelemadó törvény szerinti egyéni vállalkozótól megrendelt K+F szolgáltatás igénybevételével teljesítette.

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdése szerint a felsőoktatási intézmény – például egyetem – költségvetési szervként működik, ha a magyar állam, a helyi önkormányzat vagy az országos kisebbségi önkormányzat tartja fenn. A költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is) – a Tao. tv. 5. számú mellékletének 13. pontja alapján – nem minősül a társasági adó alanyának, így a tőle megrendelt K+F tevékenység közvetlen költsége kedvezményre jogosít.

A „háromszoros” kedvezmény igénybevételének ugyanazok a feltételei, mint az „egyszeres” kedvezménynek. Előbbi esetén sem érvényesíthető a csökkentő tétel a K+F tevékenységhez kapott támogatások, juttatások összegével. E mellett a „háromszoros” kedvezmény is csak a saját tevékenységi körben – közösen – végzett K+F, illetve a saját tevékenységi körben végzett tevékenységhez – a Tao. tv. 7. § (18) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – megrendelt K+F közvetlen költségek vonatkozásában érvényesíthető. Különbség abban van, hogy a „háromszoros” csökkentő tétel összege az adóévben nem haladhatja meg az 50 millió forintot, továbbá az így igénybe vett összeg támogatástartalma de minimis támogatásnak minősül, míg az „egyszeres” csökkentő tétel összege nincs maximálva, s azzal kapcsolatban nem kell közösségi szabályozásra sem figyelemmel lenni.

Lényeges azonban – a Tao. tv. 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapulvételével –, hogy ugyanazon ténybeli alapon nem lehetséges kétszeresen csökkenteni az adózás előtti eredményt, azaz a Tao. tv. 7. § (17) bekezdése szerinti „háromszoros” csökkentő tétel alapját képező közvetlen költségek tekintetében a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pontja nem alkalmazható.

Ugyanakkor a Tao. tv. 7. § (17) bekezdése alkalmazásában figyelembe vett közvetlen költségeket (50.000 eFt/3 = 16.666 eFt-ot) meghaladóan felmerült összegre alkalmazható a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pontja szerinti „egyszeres” kedvezmény, az ismertetett feltételek fennállása esetén.

A leírtak alapján tehát a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény (egyetem) és az adózó által közösen végzett K+F tevékenység közvetlen költségeinek háromszorosa, de legfeljebb 50 millió forint csökkentő tétel vehető igénybe a Tao. tv. 7. § (17) bekezdése alapján, továbbá az ezen felüli közös K+F tevékenységgel kapcsolatos közvetlen költségek összegével, valamint a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézménytől (ugyanattól és/vagy másik egyetemtől) megrendelt K+F költségek összegével a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pontja alapján csökkenthető az adózás előtti eredmény.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5228733301/2011.]