en en
Utolsó módosítás: 2019.05.21.  kedd
Fémtörvény (régi)


1. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Fémtv.) 4. § (5) bekezdésében meghatározott 3 napos tárolási kötelezettség.
2013.12.05.

A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Fémtv.) 4. § (5) bekezdésében meghatározott tárolási kötelezettség a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdése alapján kizárólag a Korm. rendelet 1. mellékletének 2.,7.,8.,10.,14.,17.,18.,20.,21.,22.,23., és 24. pontjában meghatározott felismerésre alkalmas jellemzőkkel (a továbbiakban: FAJ) rendelkező fémkereskedelemi engedélyköteles anyagokat (a továbbiakban: ún. érzékeny FAJ-jal rendelkező fémkereskedelmi engedélyköteles anyag) érinti.

A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ún. érzékeny FAJ-jal rendelkező fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fajtától függetlenül, kizárólag csak az egyéb fémkereskedelmi engedélyköteles anyagoktól különítendők el. (Vagyis a telephelyen a kötelező tárolási idő alatt külön kell tárolni az ún. érzékeny FAJ-jal rendelkező fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat az egyéb FAJ-jal rendelkező anyagoktól.)

Tekintettel arra, hogy a jogszabályok nem határozzák meg azt, hogy mely esetekben kell a tárolást elkülönítetten végezni, így az ún. érzékeny FAJ-jal rendelkező fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat leadótól/értékesítőtől függetlenül külön szükséges tárolni.

A Fémtv., valamint a Korm. rendelet alapján a fentiekben meghatározott tárolási kötelezettség kizárólag az átmeneti időszakban érvényes, azaz 2014. március 01-jéig kell alkalmazni, ezt követően megszűnik, figyelemmel arra, hogy az átmeneti időszakot követően az ún. érzékeny FAJ-jal rendelkező fémkereskedelmi engedélyköteles anyag előzetes bejelentéssel és visszaigazolással, közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezettől megállapodás és külön igazolás mellett lesz átvehető. (Fémtv. 18. §, Korm. rendelet 40. §)

A fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag más fémkereskedőtől történő felvásárlása során a Fémtv. 4. § (13) bekezdése szerint a 4. § (2) bekezdésben meghatározott írásbeli megállapodásban és az anyagkísérő okmányon a 3. § (5) bekezdésben felsorolt fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat külön tételként, az ott meghatározott felismerésre alkalmas jellemző megjelölésével köteles feltüntetni és a szerint nyilvántartásba venni. Előzőekre tekintettel ez esetben az átvevő fémkereskedő ismételten nem köteles a Fémtv. 4. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint tárolni.

A korábban alkalmazott – fentiektől lényegesen eltérő – 6 napos tárolási kötelezettség az új Fémtv. rendelkezéseiben foglaltakra, illetve hatályba lépésére figyelemmel megszűnt.


Vissza a tartalomjegyzékhez
2. A fémtörvény szerinti üzletszerűség és hasznosítás mit jelent a gyakorlatban?
2013.02.25.

Az üzletszerűség fogalma kapcsán tájékoztatom, hogy noha a Fémtv. e fogalmat nem határozza meg, azonban a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint az „rendszeres jövedelmet hozó tevékenységet” jelent.

Az üzletszerűséggel ellentétben a hasznosítás fogalmát a Fémtv. is tartalmazza, miszerint a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémtartalmának feldolgozása, beolvasztása, megmunkálása, átalakítása. A gyakorlatban pl. az épületbontásból származó fémek beolvasztása.

A Fémtv. 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján a „hasznosítási cél” megfogalmazás alatt nem csak a felvásárló fémkereskedő, hanem a más személy által történő hasznosítás célját is érteni kell. 

Tájékoztatom továbbá, hogy a hasznosítási célnak nem szükséges az ügylet elsődleges céljának lennie ahhoz, hogy a tevékenység fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységnek minősüljön. Tehát arra való hivatkozással, hogy a gazdálkodó célja az átvételkor elsődlegesen nem a hasznosítás, nem lehetséges kibújni a kötelezettségek alól, ha  szükségszerűen átvesznek olyan fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat, melyeket nem lehet újra rendeletetésének megfelelően használni, vagyis ezek átvétele kapcsán megvalósul a Fémtv.-ben meghatározott hasznosítási cél, hiszen ezek fémtartalmának feldolgozása, beolvasztása, megmunkálása, átalakítása indokolt az átvevő vagy más személy által, így amennyiben a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység többi feltétele is megvalósul, úgy a tevékenység fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységnek minősül.

Vissza a tartalomjegyzékhez
3. Abban az esetben, amennyiben egy társaság a saját tulajdonát képező ingatlan területén bontási tevékenységre, és a bontás során kinyert fémhulladék engedéllyel rendelkező fémkereskedő részére történő leadására megbízást ad egy vállalkozónak, úgy ez engedélyköteles tevékenységnek minősül-e? Mikor válik engedélykötelessé a fenti tevékenység?”
2013.02.25.

A Fémtv. 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján e törvény alkalmazásában fémkereskedelmi tevékenység: a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak a fémkereskedő által – a fémkereskedő vagy más személy által történő hasznosítás céljából – történő felvásárlása, fuvarozása, tárolása, raktározása és értékesítése.

A Fémtv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja szerint fémkereskedőnek nem minősülő személy e törvény szerinti engedély nélkül végezheti saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítését.

A Fémtv. 2. § (1) bekezdésének e) és f) pontja alapján e törvény alkalmazásában:

 • felvásárlás: fémkereskedelmi engedélyköteles anyag ellenérték fejében történő üzletszerű beszerzése,

 • hasznosítás: fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémtartalmának feldolgozása, beolvasztása, megmunkálása, átalakítása.

Fentiek alapján tehát ahhoz, hogy fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységnek minősüljön a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok Magyarország területén történő beszerzése, az alábbi konjunktív feltételeknek kell fennállniuk:  

 • ellenérték fejében történő beszerzés,

 • üzletszerűség,

 • (Fémtv. szerinti) hasznosítási cél.

Az Önök tevékenységének megítélése fémkereskedelmi szempontból

Tekintettel arra, hogy a telek megvásárlásával kapcsolatban annak időpontjáról nem nyilatkozott, az alábbiakról tájékoztatom.

I. Fémtv. hatályba lépése (2010. január 1.) előtt vásárolt telek esetén

Amennyiben a Fémtv. hatályba lépése előtt vásárolta a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat tartalmazó telket, úgy most a rajta lévő fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat a Fémtv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja alapján fémkereskedelmi engedély nélkül értékesítheti.

II. Fémtv. hatályba lépése után vásárolt telek esetén

a) Amennyiben még csak tervezi a telekvásárlást, úgy amennyiben a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok vonatkozásában az Önök társaságánál a fenti feltételek (ellenérték, üzletszerűség, Fémtv. szerinti hasznosítási cél) nem állnak fenn (akárcsak egy is hiányzik, pl. egyszeri vételről, tehát nem üzletszerű vásárlásról van szó), úgy a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat fémkereskedelmi engedély nélkül beszerezheti, majd a Fémtv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja alapján azokat értékesítheti (ugyancsak fémkereskedelmi engedély nélkül).

b) Amennyiben azonban a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok vonatkozásában a fenti feltételek mindegyike fennáll (ellenérték, üzletszerűség, Fémtv. szerinti hasznosítási cél), úgy a telken lévő fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok megvásárlásához az Önök társaságának fémkereskedelmi engedélyre van szüksége. Itt is megjegyzem, hogy amennyiben pusztán egy feltétel is hiányzik (pl. csak a telekért fizetnek szokásos mértékű ellenértéket, azonban a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokért nem, azok ingyenesen, grátisz kerülnek az Önök társaságának tulajdonába), úgy fémkereskedelmi engedély ezek beszerzéséhez nem szükséges. Ez utóbbi esetben a Fémtv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az Önök társasága a telken lévő fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat fémkereskedelmi engedély nélkül értékesítheti.

Az épületbontással megbízott vállalkozó tevékenységének megítélése fémkereskedelmi szempontból

Azon vállalkozónak, akinek az Önök társasága megbízást ad az épületbontásra, majd a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok „értékesítésére” (értve ez alatt pl. a vevő fémkereskedő részére történő szállítást), fémkereskedelmi engedélyre nincs szüksége, tekintettel arra, hogy a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok nem kerülnek a tulajdonába, pusztán közvetítő szerepet játszik az eladó (az Önök társasága) és a vevő (fémkereskedő) között.

Fentieket összefoglalva a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok Magyarország területén történő beszerzése tehát abban az esetben minősül fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységnek, ha arra (a felvásárló vagy más személy általi) hasznosítási célból, üzletszerűen kerül sor, s az átvevő az átadónak ellenértéket fizet (vagy ellenszolgáltatást nyújt). Amennyiben ezen feltételek közül valamelyik nem teljesül, úgy a beszerzés nem minősül fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységnek. Ebben az esetben a beszerzett fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat az átvevő a Fémtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján fémkereskedelmi engedély nélkül értékesítheti fémkereskedő részére.

Vissza a tartalomjegyzékhez
4. Egy Kft. tervezett tevékenysége abból fog állni, hogy külföldről (pl. Románia) fémet vásárol, főként rezet, melyet feldolgozás nélkül Mo.-n, vagy szintén Eu-s országba továbbértékesít. Ezen tevékenysége végzéséhez szükséges-e részére engedély, és ha igen, milyen, továbbá mi a megszerzésének menete és ennek milyen költségvonzata van? Változik a helyzet, ha a Kft. Magyarországon vásárolja fel ezt a fém mennyiséget? És ha nem értékesíti Mo.-n, hanem esetleg külföldre adja el?
2013.02.25.

I. Magyarország területén kívül történő felvásárlás

A Fémtv. 1. § (1) bekezdése alapján e törvény hatálya a fémkereskedelmi engedélyköteles anyaggal Magyarország területén végzett fémkereskedelmi tevékenységre, a fémkereskedelmi tevékenység engedélyezésére, valamint a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak Magyarország területén teljesített értékesítésére, felvásárlására, továbbá begyűjtésére és hasznosítására terjed ki.

A Fémtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján fémkereskedőnek nem minősülő személy e törvény szerinti engedély nélkül végezheti saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítését.

Fentiek alapján a Magyarország területén kívül történő felvásárlásra nem terjed ki a Fémtv. hatálya, tehát ahhoz fémkereskedelmi engedélyre sincs szükség. Ezen fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok magyarországi értékesítéséhez szintén nem szükséges fémkereskedelmi engedély, tekintettel a Fémtv. 3. § (1) bekezdés b) pontjára, azonban felhívom a figyelmet, hogy ezen fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat magyarországi teljesítési hellyel a Kft.-től csak fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező személy vásárolhatja meg, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike fennáll:

 • ellenérték fejében történő beszerzés,

 • üzletszerűség,

 • (Fémtv. szerinti) hasznosítási cél.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok szállítása során egy esetleges ellenőrzés alkalmával a szállító igazolni köteles a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok eredetét (amennyiben a szállítást nem a tulajdonos végzi, úgy a szállításra kötött megbízási szerződéssel).

II  Magyarország területén történő felvásárlás

 Fémtv. 2. § (1) bekezdés b) pontja alapjáne törvény alkalmazásában   fémkereskedelmi tevékenység: a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak a fémkereskedő által – a fémkereskedő vagy más személy által történő hasznosítás céljából – történő felvásárlása, fuvarozása, tárolása, raktározása és értékesítése.

A Fémtv. 4. § (1) bekezdése alapján fémkereskedelmi tevékenységet kizárólag a fémkereskedelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel rendelkező fémkereskedő folytathat. Az engedély a kérelmező nevére szól.

Amennyiben a Kft. Magyarországon kíván fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot beszerezni és a fenti konjunktív feltételek mindegyike fennáll (ellenérték fejében történő beszerzés, üzletszerűség, /Fémtv. szerinti/ hasznosítási cél), úgy tevékenysége fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységnek minősül, tehát fémkereskedelmi engedélyt szükséges beszereznie, függetlenül attól, hogy később ezen fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat hol kívánja értékesíteni.

A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a fémkereskedelmi engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú, a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzétett formátumban, az engedélyező vámszervhez kell benyújtani.

A Korm. rendelet 2. § d) pontja szerint e rendelet alkalmazásában engedélyező vámszerv: a NAV kérelmező székhelye szerint illetékes alsó fokú vámszerve, fővárosi vagy Pest megyei székhelyű kérelmező esetében a NAV Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, illetve azon, jogszabályban meghatározott kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, a NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága.

A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a fémkereskedelmi engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 139. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte;

b) kizárólag a telephelyet igénylő tevékenység esetében a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag raktározására, tárolására működtetni kívánt, továbbá az előbbiekkel ajtó, ablak vagy más módon közvetlen összeköttetésben lévő helyiségek használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot;

c) kizárólag a telephelyet igénylő tevékenység esetében a telephely berendezéseinek technológiai rajzát, műszaki leírását, a technológiai folyamatábrát;

d) kizárólag a telephelyet igénylő tevékenység esetében a tárolt, betárolt fémkereskedelmi engedély köteles anyag készletre vétele, készletcsökkenése (készletváltozása) nyilvántartási és bizonylati rendszerének leírását;

e) a telephelyen folytatott tevékenységhez jogszabályban előírt, jogerős hatósági engedélyt (a kiadó hatóság, az engedély megnevezése, száma, kiadásának időpontja);

f) az anyagkísérő okmány aláírására jogosult személyeknek a cégjegyzésre jogosult személy által cégszerűen ellenjegyzett aláírásmintáját;

g) a fémkereskedő engedélyköteles anyagok azonosításához alkalmazott leírásait (mintavétel, azonosítási módszerek);

h) a tevékenységi biztosíték számításának levezetését;

i) a Fémtv.-ben és e rendeletben előírt nyilvántartás mintáját vagy az azokra vonatkozó számítógépes nyilvántartás leírását.

(3) A kérelmezőnek az (2) bekezdés a) és f) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolnia.

A 180/2007. (VII. 3.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján a hulladék behozatala, kivitele és átszállítása során hatóságként az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség jár el, így javaslom a fenti szerv megkeresését is.  

Vissza a tartalomjegyzékhez
5. Amennyiben egy Kft. egy Bt. jogutódjaként szeretne működni (a lakosságtól venne át fémhulladékot), úgy a fémkereskedelmi engedélyhez milyen kérelmet kell benyújtania, illetve hova? A Kft. csak átvevőhelyként, nem tárolóhelyként működne.
2013.02.25.

A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a fémkereskedelmi engedély módosítása iránti kérelemhez a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek egymás közti szervezeti jogutódlása esetén a fémkereskedelmi engedély jogutódra való átszállásának bejelentésekor csatolni kell:

a) a cégformában beállt változás miatti jogutódlás esetén a tulajdonlásra és a tevékenységi biztosíték letételére vonatkozó okiratokat,

b) a jogutódlás egyéb eseteiben pedig az eredeti fémkereskedelmi engedély megszerzéséhez benyújtandó – a jogutódra vonatkozó – okmányokat, igazolásokat. (Ezek felsorolása a Fémtv. 8. §-ban található.)

A módosítás iránti kérelmet az engedélyező vámszervhez kell benyújtani.

A Korm. rendelet 2. § d) pontja alapján e rendelet alkalmazásában engedélyező vámszerv: a NAV kérelmező székhelye szerint illetékes alsó fokú vámszerve, fővárosi vagy Pest megyei székhelyű kérelmező esetében a NAV Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, illetve azon, jogszabályban meghatározott kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, a NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága.

Fontos kiemelni, hogy a Fémtv. nem tesz - a fenti kérdésben említett - különbséget „átvevőhely” és „tárolóhely” között. A Fémtv. a fémkereskedők két csoportját különbözteti meg: a telephelyes és a telephely nélküli fémkereskedőket. A kérdés alapján a Kft. telephelyes fémkereskedőként kíván működni, így a Fémtv. alapján tárolási tevékenységet is folytat a telephelyén, azaz a vonatkozó jogszabályokban foglalt szigorú tárolási előírások betartása a Kft.-re is kötelező!

Vissza a tartalomjegyzékhez
6. Telephely nélküli fémkereskedőként van-e lehetőségem arra, hogy fémkereskedelmi engedélyköteles anyagaimat egy telephellyel rendelkező fémkereskedő telephelyén bértároltassam?
2012.07.25.

Nincs, tekintettel az alábbiakra.

A Fémtv. 4. § (5) bekezdése alapján a fémkereskedő az általa természetes személytől, illetve üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytató jogi személytől vagy jogi személyiség nélküli szervezettől átvett fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a telephelyén az átvételtől számított hatodik naptári napig tárolni köteles.

A Fémtv. 4. § (6) bekezdése szerint a fémkereskedő az (5) bekezdés hatálya alá nem tartozó fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot telephely fenntartása nélkül is felvásárolhat és értékesíthet.

Fentiek alapján telephely nélküli fémkereskedelmi engedélyt az a kérelmező igényelhet, aki vállalja, hogy a fémkereskedelmi engedély megszerzése után csak a fenti alanyi körtől vásárol fel fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat és azokkal kapcsolatban sem tárolási, sem raktározási tevékenységet nem folytat.

Tekintettel arra, hogy a telephely nélküli fémkereskedő tárolási, raktározási tevékenységet nem végezhet, ennek megfelelően bértároltatásra sincs lehetősége.

Vissza a tartalomjegyzékhez
7. Telephellyel rendelkező fémkereskedőként bértároltathatom-e fémkereskedelmi engedélyköteles anyagaimat egy másik, telephellyel rendelkező fémkereskedő telephelyén?
2012.07.25.

Igen, tekintettel az alábbiakra.

A Fémtv. 4. § (4) bekezdése szerint a fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot kizárólag a fémkereskedelmi engedélyben meghatározott telephelyen raktározhatja és tárolhatja.

A Fémtv. 4. § (7) bekezdésének c) pontja alapján a fémkereskedelmi engedélyben meghatározott telephelyen a fémkereskedő saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyagával folytatott engedélyköteles tevékenysége mellett más személy tulajdonát képező, betárolt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag raktározása is végezhető.

Fentiek alapján a telephellyel rendelkező fémkereskedő bértároltathatja fémkereskedelmi engedélyköteles anyagát egy másik fémkereskedő telephelyén.

Vissza a tartalomjegyzékhez
8. Fémkereskedőként a felvásárlás kapcsán a Fémtv. alapján vezetendő nyilvántartásban a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok bruttó vagy a nettó súlyát kell rögzítenem?
2012.07.12.

A Fémtv. 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján e törvény alkalmazásában fémkereskedelmi engedélyköteles anyag: a fémtermékek előállítását üzletszerűen folytató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet által előállított elsődleges alapanyag, félgyártmány, továbbá – a gumiabroncs és a csomagolás kivételével – az e törvény mellékletében meghatározott fémet, annak törmelékét vagy ötvözetét tartalmazó tárgy.

A Fémtv. 5. § (1) bekezdése alapján a fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítéséről eladónként és vevőnként (címzettenként) az anyag jogszerű beszerzésének igazolása céljából külön nyilvántartást köteles vezetni, és a beszerzett és értékesített anyag értékét és mennyiségét naponta, a nap végén összesíteni. A fémkereskedő a nyilvántartásban szereplő adatokról külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus úton adatot szolgáltat a fémkereskedelmi hatóságnak, amely azt a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag jogszerű beszerzésének ellenőrzésére használhatja fel.

A Fémtv. 5. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) eladónként és vevőnként a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, a külön jogszabályban meghatározottak szerinti felismerésre alkalmas jellemzőjét, számla szerinti mennyiségi egységét, mennyiségét, és vámtarifaszámát, a számla számát, valamint az anyagkísérő okmány számát,

b) a jogi személy eladó és a vevő (címzett) nevét, székhelye (telephelye) címét és adóazonosító számát,

c) a természetes személy eladó és vevő (címzett) természetes személyazonosító adatait, valamint személyazonosságát igazoló hatósági okmánya számát,

d) a vásárlás és a teljesítés időpontját.

A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a fémkereskedőnek a Fémtv. 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti nyilvántartást a fémkereskedelmi hatóság által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon folyamatosan kell vezetni.

A Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a fémkereskedőnek a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárgyhavi forgalmáról, a bevételi és kiadási jogcímeken szerepeltetett, valamint a tárgyhavi nyitó és záró készletéről a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzétett nyomtatványkitöltő program segítségével kitöltött nyomtatványon havi zárást kell készítenie.

A korrekciós lehetőségeket a Korm. rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Fentiek alapján álláspontom szerint a fémkereskedőnek a fémkereskedelmi nyilvántartásában a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag („meghatározott fémet, annak törmelékét vagy ötvözetét tartalmazó tárgy”) súlyát -tehát a „bruttó” súlyt - kell feltüntetnie (az anyag átvételekor csak ezt tudja mérlegelni), függetlenül attól, hogy ebben nagy arányban található pl. műanyag, fa, stb. A napi adatszolgáltatásában szintén ezen „bruttó” súlyt kell szerepeltetnie.

Amennyiben a későbbiek során a fémkereskedő a fenti fémkereskedelmi engedélyköteles anyagból kinyeri a fémtartalmat (pl. szétszereli, elválasztja a műanyag, fa, stb. részeket a fémtől), akkor az ebből következő súlybeli különbözetet a legközelebbi havi zárásban korrigálhatja

Vissza a tartalomjegyzékhez
9. A tevékenységi biztosíték megállapítása kapcsán az árbevételt engedélyesenként vagy telephelyenként vizsgálja a fémkereskedelmi hatóság?
2012.07.12.

A fémkereskedelmi hatóság az árbevételt telephelyenként vizsgálja (nem engedélyesenként).

Vissza a tartalomjegyzékhez
10. A fémkereskedelmi engedélyem visszavonását követően kaphatok-e - és ha igen, mennyi idő elteltével - új fémkereskedelmi engedélyt?
2012.07.12.

Tekintettel arra, hogy a hatályos szabályozásban nincs ilyen jellegű (akár személyi, akár időbeli) korlátozó, tiltó rendelkezés, így álláspontom szerint a fémkereskedelmi engedélyétől megfosztott gazdálkodó – amennyiben az új engedélyezési eljárás lefolytatása során minden, Fémtv.-ben és Korm. rendeletben támasztott feltételnek megfelel - kaphat új fémkereskedelmi engedélyt.

Különös figyelmet kell azonban fordítani a Fémtv. alábbi rendelkezésére:

7. § (3) Egy fizikai hely telephelyként való működése bármely kérelmező részére csak azt követően engedélyezhető, ha a korábban ott folytatott, e törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel összefüggésben megállapított, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot terhelő közterhekkel és e törvény szerinti bírsággal kapcsolatos valamennyi tartozást megfizették. Nem akadálya az engedély kiadásának a közteher- és bírságtartozás kiegyenlítetlensége, ha a fizikai hely tulajdonjogát a kérelmező hatósági határozattal vagy árverés útján szerezte meg.

Vissza a tartalomjegyzékhez
11. Mi a teendő, ha a bírságot – annak meg nem fizetése miatt – a tevékenységi biztosítékomból a fémkereskedelmi hatóság levonta?
2012.07.12.

Levonás esetére a tevékenységi biztosíték kiegészítését írja elő a Fémtv., ennek elmaradásához pedig a legsúlyosabb szankciót, a fémkereskedelmi engedély visszavonását fűzi. 

A Fémtv. 8. § (3) bekezdése alapján a tevékenységi biztosíték az esedékességkor

a) harmadik személyeknek a fémkereskedelmi tevékenység során a fémkereskedő által – az általa ismerten jogellenes forrásból származó fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítésével vagy hasznosításával okozott – kár,

b) végrehajtható bírságtartozás,

c) a fémkereskedőt terhelő költség

fedezetére vehető igénybe a végrehajtás szabályai szerint, ha az engedélyes önkéntesen nem teljesít.

A Fémtv. 8. § (4) bekezdése szerint a követelés érvényesítésére külön végzés nélkül – a harmadik személyeknek a fémkereskedelmi tevékenység során okozott kár tekintetében jogerős bírósági ítélet alapján, ennek hiányában az engedélyes által írásban elismert kárösszeg erejéig – a fémkereskedelmi hatóság jogosult. A tevékenységi biztosítékot annak részben vagy egészben történő felhasználása esetén a fémkereskedő – a fémkereskedelmi hatóság erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 15 napon belül – az engedélyben meghatározott összegig kiegészíteni köteles.

A Fémtv. 9. § (2)  bekezdés b) pontja szerint a fémkereskedelmi hatóság visszavonja a fémkereskedelmi engedélyt, ha a fémkereskedő az e törvényben a tevékenységi biztosíték rendelkezésre bocsátásával vagy a fémkereskedelmi hatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatban fennálló kötelezettségét elmulasztja, és a hiányosság megszüntetésére a fémkereskedelmi hatóság által megadott határidőn belül nem intézkedik.

Vissza a tartalomjegyzékhez
12. Össze lehet-e vonni az 5-ös és 6-os számú mellékletet, ugyanis formailag csak az V. és VII. pontokban különböznek egymástól?
2012.06.19.

Az 5. számú melléklet e válaszirat 3.) pontjában említett tevékenységek - így a begyűjtés, értékesítés, beszerzése, hasznosítás - esetén kötelezően alkalmazandó írásbeli megállapodás tartalmi elemeit tartalmazza, míg a 6. számú melléklet a 4. § (3) pontban meghatározott, az írásbeli megállapodáshoz képest egyszerűsített, írásbeli nyilatkozat követelményeit.

Tekintettel arra, hogy a Fémtörvény - érthető módon - kizárólag a természetes személytől történő beszerzés esetén teszi lehetővé a 6. számú mellékletben meghatározott egyszerűsített formát, mely tulajdonképpen az anyag jogszerű szerzésére vonatkozó nyilatkozat, így a két melléklet összevonása nem lehetséges.

Vissza a tartalomjegyzékhez
13. Mi a helyzet a (korábbi)megállapodással, azt szükséges tárolni avagy nem?
2012.06.19.

Amennyiben a kérdés az írásbeli megállapodások és nyilatkozatok helyszínen történő megőrzésével, lefűzésével kapcsolatos szabályokra irányul, úgy tájékoztatom, hogy azokat figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (3), illetve 22. § (3) bekezdéseire köteles az átadástól számított 5 évig megőrizni.

Vissza a tartalomjegyzékhez
14. A végrehajtási rendelet 24. § értelmében a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok szállítására a 7. sz. melléklet szerinti kísérő okmányt kell alkalmazni. A 7. sz. melléklet szerinti okmányban, ha a fuvarozást bérfuvarozó végzi, akkor a III. pont szerint neki is rendelkeznie kell fémkereskedelmi engedély számmal.
2012.06.19.

Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény (továbbiakban: Fémtörvény) 4. § (8) bekezdésben foglaltak alapján fémkereskedelmi engedélyköteles anyag csak a Fémtörvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § -ban meghatározott adattartalmú anyagkísérő okmánnyal szállítható.

A fémkereskedelmi tevékenységnek minősülő fuvarozás a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak a fémkereskedő saját maga által történő szállítását jelenti. Bérfuvarozás esetén a fuvarozónak fémkereskedelmi engedéllyel nem kell rendelkeznie, hiszen az anyagkísérő okmányt a fémkereskedelmi engedélyes állítja ki, aki a szállítmányt elindítja. [Fémtörvény 4. § (8) bek., Korm.rendelet 24. § (2) bek.]

A Korm.rendelet 7. számú mellékletében – az anyagkísérő okmány III. pontjában – kötelező adattartalomként a fémkereskedelmi engedély számának feltüntetését csak olyan fuvarozó esetén kötelező kitölteni, aki egyébként rendelkezik fémkereskedelmi engedéllyel, de nem saját fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot szállít.

Vissza a tartalomjegyzékhez
15. 13 § (5) „…szakképesítéssel rendelkező személynek kell közreműködnie.” Személyesen a telephelyen, vagy az előzetes egyeztetés, illetve telefonkapcsolat is elegendő?
2012.06.19.

A Fémtörvény 6. § (1) f.) pontjában, illetve a Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésében említett - „külön jogszabály alapján szükséges szakképesítéssel rendelkező személy” - kitétel önmagában nem értelmezhető, figyelemmel a részletszabályokat tartalmazó jogszabály megjelenésének elmaradására.

Fentiekre tekintettel tájékoztatom, hogy a Korm. rendelet szakképesítésre vonatkozó rendelkezését a hatóság a jogszabályi feltételek hatályba lépéséig nem vizsgálja.

Vissza a tartalomjegyzékhez
16. Ha ugyanazon személytől, cégtől ugyanazon bevételi vagy kiadási bizonylaton rögzítésre került tételek VTSZ száma megegyezik, és a elvásárolt,vagy értékesített mennyiség is megegyezik, akkor azt visszautasítja mint duplikált tételt a VPOP rendszere. A kérdés folytatódik...
2012.06.19.

A kérdés folytatása: Ezért az ilyen feltételnek teljesülő valamennyi bevételi és kiadási bizonylaton szereplő azonos VTSZ-ű tételeket egy tételben kell beküldeni.
Pl. 2010.05.26-án XY nevű emberkétől a BöEHV1001205-ös bizonylaton 7602-es VTSZ-ű alumíniumból vásároltunk 3 kg festett alumínium cikkszámú és 3 kg 7602-es VTSZ-ű öntvény alumíniumot. Emiatt visszautasította a VPOP rendszere a bevallásunkat. A VPOP szerint úgy kellett volna beadnunk, hogy a XY 7602-es VTSZű alumínium 6kg szerepeljen, és ne két tételben 3-3 kg. Ami nem fedi a valóságot sem.

Véleményünk, hogy a fenti eset nem ritka a napi fémkereskedelmi tevékenység kapcsán, már első nap az 5 db napi adatszolgáltatásból 2 db a fenti hiba fennállása miatt került visszautasításra.

A kérdésünk, hogy ilyen esetben, ha:

 • " azonos VTSZ-el rendelkező fémkereskedelmi hulladékot,

 • azonos bevételi jegyen (mely megfelel az írásbeli nyilatkozat tartalmi elemeinek)

 • ugyanazon személytől

 • ugyanolyan súllyal vásárolunk meg, ilyen esetben melyik anyag felismerésre alkalmas jellemzőjét tekintsük mérvadónak?

A felvásárolt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag jelen esetben a két féle alumínium teljesen eltérő árban, valamint felismerésre alkalmas jellemzőben, így összevonása szerintünk teljesen értelmetlen.

Például ha vásárolunk vörösrezet és sárgarezet VTSZ tartalmában (első 4 számjegy figyelembevételével) ugyanazon VTSZ alá tartoznak, holott minőségben, árban valamint felismerésre alkalmas jellemzőben teljesen eltérhetnek egymástól, ilyen esetben is összegezve kellene a napi adatszolgáltatásban szerepelnie, mely összevonása véleményünk szerint teljesen értelmetlen lenne, hiszen a saját nyilvántartásainkban is a fenti fémek külön-külön kerülnek raktározásra.

Úgy gondoljuk ez elsősorban programbeli hiba lehet, ezért kérjük, hogy tegyék lehetővé, hogy a fenti adatoknak megfelelő bevallási kötelezettségnek tételenként tudjuk eleget tenni (3-3 kg szerepeljen a napi adatszolgáltatásban).

A válasz: Kérdésével kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a feldolgozó programban az alábbi ellenőrzéseket alkalmazzuk, (FENV55, FENE55), melynek során azt ellenőrizzük, hogy van-e egynél több tétel, ahol az alábbi adatok megegyeznek:

 • iktatószám;

 • vámtarifaszám;

 • felismerésre alkalmas jellemző;

 • alanykód (adószám/adóazonosító)

 • személyazonosító okmány száma

 • számla, kísérő okmány száma

 • mennyiség

A napi bejelentés adatszolgáltatás abban az esetben lesz hibás, amennyiben a fenti adatok mindegyike megegyezik.

Tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet alapján a fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat a vámtarifaszám legalább első négy számjegyének feltüntetésével ellátva köteles tárolni, az adatszolgáltatási formanyomtatványok is úgy lettek kialakítva, hogy abban a vámtarifaszám első négy számjegye követelendő meg, vagyis kizárólag az engedélyköteles anyag fajtája. A további bontást ezen belül, vagyis a konkrét beazonosítást - a tarifaszám további bontása helyett - a felismerésre alkalmas jellemző szolgálja.

Esetlegesen a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értéke alapján történő megkülönböztetés is megjelenhetne, azonban figyelemmel a napi jelentés kötelező adattartalmára, ezen értéket a Korm. rendelet 3. számú melléklete nem követeli meg, így az az F02 formanyomtatványban adatmezőként nem szerepel.

Fentiekre tekintettel az Ön által említett példa esetén a felismerésre alkalmas jellemző megkülönböztetésével válik az adatszolgáltatás befogadhatóvá.

Vissza a tartalomjegyzékhez
17. A Korm. rendelet 3. számú mellékletének I. h.) pontja szerinti bejelentő azonosító mit jelent és azt hogyan kapja az ügyfél.
2012.06.19.

A bejelentő azonosítója alatt az adatszolgáltatás beküldésére jogosultsággal rendelkező személy adóazonosító jele értendő.

Vissza a tartalomjegyzékhez
18. Éves szerződéssel történő rendszeres eladás esetén kell-e minden alkalommal írásbeli megállapodást kitölteni? /Több fémkereskedő céggel illetve felhasználó öntödével csak éves keretszerződés esetén tudunk adásvételt bonyolítani./
2012.06.19.

Az éves keretszerződés, amennyiben rendelkezik a Korm. rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott kötelező tartalmi elemekkel, írásbeli megállapodásként elfogadható.

Vissza a tartalomjegyzékhez
19. Tartós áramszünet, Internet hozzáférési problémák, informatikai rendszer üzemzavar vagy egyéb cégen kívül álló okok miatt nem tudjuk határidőre leadni a jelentésünket, mi a teendő ebben az esetben? A törvény meghatározza a VPOP kötelezettségét, de a fémkereskedőkre vonatkozóan nincs semmilyen útmutatás. Sajnos az elmúlt évben nálunk többször volt fél napos áramszolgáltatás szüneteltetése az Elmű-nek hálózati karbantartási munkák miatt.
2012.06.19.

Amennyiben a fémkereskedő elektronikus úton történő adatszolgáltatása a napi bejelentés, illetve havi zárás kapcsán akadályba ütközik, úgy annak kapcsán a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) igazolási kérelem - Ket. 66. § - 67.§ - szabályai alkalmazandók.

Vissza a tartalomjegyzékhez
20. Amikor az eladó a végfelhasználótól a visszaigazolt súlyt megkapja, a feladott és visszaigazolt súly közötti különbözetet a vevőtől, miként kezelje?
2012.06.19.

Tekintettel arra, hogy az aktuális készletet a havi zárás tükrözi – ezzel szemben a napi jelentés gyakorlatilag vevőnyilvántartásként funkcionál - a fémkereskedőnek a havi zárás adatszolgáltatás által van lehetősége a jogcímek között az igazolt mennyiségi különbözet jelzésére és ezzel a nyilvántartás korrekciójára.

Vissza a tartalomjegyzékhez
21. Manuális (papír alapú) napi nyilvántartás használható-e?
2012.06.19.

A nyilvántartás vezetésére, annak kötelező elemeire vonatkozóan a Fémtörvény 5. § (1), illetve (2) bekezdése tartalmaz rendelkezéseket.
A nyilvántartás alapvetően manuális módon vezetett, a fémkereskedőnek mindössze csak lehetősége van annak számítógépes úton történő vezetésére. Azonban utóbbi esetben már kötelessége a Korm. rendelet 10. §, illetve 11. § -ban foglalt feltételeknek való megfelelés.

Vissza a tartalomjegyzékhez
22. Gyártótól, termelőtől (pl.: nyomda) hozunk be (veszünk meg) saját gépjárművünkkel a fémkereskedelmi törvény alá tartozó hulladékot. A gyártó, termelő természetesen nem rendelkezik fémkereskedelmi engedéllyel, ezért ő nem tud (neki nem kell) kiállítani anyagkísérő okmányt. A kérdés folytatódik...
2012.06.19.

A kérdés folytatása: Nekünk kell-e kiállítani anyagkísérő okmányt a fuvarról, ha nem kell, akkor hogyan tudjuk igazolni a gépkocsinkat útközben megállító vámtisztnek, hogy ez a hulladék gyártótól, termelőtől kerül be hozzánk és azért nincs anyagkísérő okmányunk?

A válasz: A Fémtörvény 4. § (8) bekezdése alapján fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a fémkereskedő csak a külön jogszabályban meghatározott adattartalmú anyagkísérő okmánnyal együtt szállíthatja és raktározhatja.

A Fémtörvény 4. § (9) bekezdése alapján az anyagkísérő okmány olyan bizonylat, amely a szállított fémkereskedelmi engedélyköteles anyag származásának, eredetének, valamint a fémkereskedő általi átvételének és értékesítésének a kereskedő telephelyei közötti szállításnak igazolására szolgál.

A Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés alapján az anyagkísérő okmányt a fémkereskedő 3 példányban állítja ki. Az anyagkísérő okmány 3. példánya a kiállító fémkereskedőé, 1. és 2. példányt a fémkereskedő átadja a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállítójának. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megérkeztével a címzett az 1. példányt a feladónak visszaküldi.

Fenti részletszabály szerint az anyagkísérő okmány ez esetben történő kiállítása, amely egyebekben szigorú számadású bizonylat és, mint ilyen meghatározott személy írhatja alá, a feladó fémkereskedő kötelessége lenne. Tekintettel azonban arra, hogy a feladó - jelen esetben a fémkereskedővel szerződéses jogviszonyban álló gyártó cég - fémkereskedőnek nem minősülő személy, így a fémkereskedő - annak ellenére, hogy a szállítást ő végzi - az anyagkísérő okmány kiállítására nem kötelezhető.

Továbbiakban az anyagkísérő okmány kötelező adattartalmáról a Korm. rendelet 7. számú melléklete rendelkezik, mely adatok - így például a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag vámtarifaszáma, felismerésre alkalmas jellemzője, mennyisége - a fémkereskedő által csak a telephelyen állapíthatók meg, tekintettel arra, hogy a szállítmány e fajta részleteit kizárólag a gyártó ismeri.

A Fémtörvény 4. § (8) bekezdése alapján az anyagkísérő okmányt más célra készített, az e törvény és a külön jogszabály szerinti adatokat tartalmazó okirat helyettesítheti.

Az Ön által vázolt esetben tehát a feladó, azaz a gyártó cég által kiállított szállítólevél, illetve a szerződés másolata szolgálhat a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállításának igazolására.

Vissza a tartalomjegyzékhez
23. Az akkumulátort milyen vtsz-on szükséges nyilvántartani?
2012.06.19.

A Korm. rendelet 2. §-a szerint e rendelet alkalmazásában vámtarifaszám: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2009. január 1-jén érvényes állapota szerint meghatározott vámtarifaszám, ami alá a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag - a Fémtv. melléklete szerinti több fémet tartalmazó anyag esetén a legnagyobb tömegarányú fémalkotó szerint – besorolható.

Ezen szabály azonban csak a Fémtv. szerinti nyilvántartás vonatkozásában alkalmazandó, megalkotásának indoka az volt, hogy óriási terhet jelentene a fémkereskedőknek az összes fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a pontos vámtarifaszámon nyilvántartani. Ezért a Korm. rendelet lehetővé tette számukra azt a könnyítést, hogy pusztán a mellékletben szereplő 20 vámtarifaszám alá kell besorolni a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat a nyilvántartásban.

Fentiek alapján a fémkereskedő - fémkereskedelmi tevékenységével kapcsolatosan - nyilvántartásában az ólomakkumulátort 7802 vámtarifaszámon köteles feltüntetni, mert az ólom van jelen a legnagyobb tömegarányban. Ennek következményeként az adatszolgáltatások során is a 7802 vámtarifaszámot kötelező használni.

Azonban minden más jogszabály vonatkozásában, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfatv.) alkalmazása során is, az ólomakkumulátor esetében a 8548 vámtarifaszám irányadó.

Fentiek értelmében nem esik a fordított adózás hatálya alá az ólomakkumulátor, hiszen az Áfatv. 6. számú melléklete nem tartalmazza a 8548 vámtarifaszámot.

Vissza a tartalomjegyzékhez
24. VPID szám kérelmet és az EÜC regisztráció kérelmet elegendő a fémkereskedelmi engedély kérelemmel együtt beadni?
2012.06.18.

Amennyiben az engedélykérelmet postai úton nyújtja be, abban az esetben a VPID szám kiadása a fémkereskedelmi engedélykérelem nyomtatványon feltűntetett adatok alapján történik meg. Az ezzel egyidejűleg benyújtott EÜC regisztrációs kérelem nyomtatvány alapján a regisztráció is végrehajtásra kerül.
Az engedélykérelem elektronikus benyújtását azonban mindenképpen meg kell előzze a VPID szám megszerzése és az EÜC regisztráció.

Vissza a tartalomjegyzékhez
25. A hírlevélben azt olvastam, hogy a postai úton történő engedélykérelem benyújtásnál automatikusan megkapom a VPID számot. Az lenne a kérdésem, hogy a VPID adatlapot ki kell-e tölteni és mellékelni az engedély kérelemhez vagy a kérelem alapján adják ki külön adatlap nélkül?
2012.06.18.

Az engedélykérelem nyomtatvány adattartalma úgy került kialakításra, hogy az alapján a VPID szám kiadása - külön VPID adatlap nélkül - elvégezhető legyen. Ennek megfelelően - kizárólag a postai (személyes vagy meghatalmazott útján) benyújtott engedélykérelem esetén - nincs szükség külön VPID adatlap benyújtására, ugyanakkor az Ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelem nyomtatványhoz csatolni kell a VPID adatlapot.

Vissza a tartalomjegyzékhez
26. A Korm.r. 3. számú melléklet I. h) pontja szerinti bejelentő azonosítójának jelentése
2012.06.18.

"A bejelentő azonosító" az ügyfélkapun regisztrált bejelentő adóazonosító jele. Amennyiben elektronikus úton kerül a kérelem benyújtásra, hiányzó illetve hibás (nem a regisztráció során megadott) bejelentő azonosító esetén az elő-feldolgozó rendszer a bejelentőt nem tudja azonosítani, és az okmányt visszautasítja. A kérelem postai úton történő benyújtása esetén a kitöltést végző személy adóazonosító jelét kell a rovatban szerepeltetni.

Vissza a tartalomjegyzékhez
27. Milyen bankgarancia fogatható el? Van-e valamilyen formai követelménye?
2012.06.18.

A Fémtv. 8. § (2) bekezdése szerint pénzügyi biztosítékként az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező hitelintézet által nyújtott bankgarancia és biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény fogadható el.
A bankgarancia minimális követelményeit a Korm. r. 9. § (3) - (5) tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a jogszabály nem határoz meg további kritériumot a bankgarancia vonatkozásában, ezért a bank által szerkesztett bankgarancia is elfogadható, amennyiben megfelel a Korm. rendeletben előírt feltételeknek.
A fent hivatkozott jogszabályok nem tesznek további különbséget a bankgarancia fajtájára vonatkozóan, tekintettel arra, hogy az az alapjogviszonyból fakadó vállalt kötelezettségektől is függhet. Mivel a pénzügyi biztosíték nyújtásának célja egy adott tevékenység (fémkereskedelmi tevékenység) végzése, illetve e tevékenyég engedélyezése, ezért minden bankgarancia egyben tevékenységi bankgaranciának is tekinthető.

Vissza a tartalomjegyzékhez
28. A ma használatos operációs rendszereknél olyan elegáns kezelői módszerekkel rendelkezik az átlagos felhasználó is, hogy könnyedén visszatölthet komplett könyvtárakat, anélkül, hogy ezt bármilyen követő-ellenőrző rendszer észrevenné: maga a követő rendszer adatbázisa is visszatöltődik.
2012.06.18.

Éppen ezen okokból kifolyólag az adatok sérthetetlenségét adatbázis szinten, és nem operációs rendszer szinten kell megvalósítani.

Vissza a tartalomjegyzékhez
29. A Korm.r. 10. § (3) az adatbázis esetleges visszatöltését "szabályozza". Az általunk telepített szoftverek adatbázisát, csak a rendszerfelügyelettel megbízott, vagy annak koordinálása mellett a felhasználói rendszergazda végzi, ha nem lehet a munkát folytatni. Ők szakképzett emberek, munkájukat felelőséggel (szerződéses módon) végzik és az üzemeltetési naplóba részletes adminisztrációt végeznek! A kérdés folytatódik...
2012.06.18.

A kérdés folytatása: Mivel számlázást is végző Rendszerekről van szó, a visszatöltést csak abban az esetben végezzük, ha a az adattárak oly mértékben sérülnek, hogy nem lehet tovább dolgozni. A rendszerfelügyeletet végző - egyben a szoftver fejlesztője - szerződésben vállalt kötelezettség mellet adatbázis-helyreállítást is végezhet, természetesen a tényt rögzíti részletesen az üzemeltetési naplóba.

A válasz: A jogszabály által megfogalmazott elvárás a mentés visszatöltések naplózásának elektronikus megvalósítását jelenti. A manuális üzemeltetési naplóba történő bejegyzés azért nem kielégítő, mert amennyiben emberi mulasztásból kifolyólag az üzemeltetési naplóba nem történik bejegyzés, akkor az adott mentés visszatöltése a hatóság előtt rejtve marad.

Vissza a tartalomjegyzékhez
30. Mikortól szükséges a pénzügyi mérleget hitelesíttetni, amennyiben a fémkereskedelmi engedély kiadására 2010-ben került sor?
2012.06.18.

A Fémtv. 8. § (1) bekezdésének h) pontja alapján - mivel nevezett gazdálkodó 2011-től vállalta a kötelezettséget - először a 2010. évi pénzügyi mérlegét kell hitelesíttetnie (2011-ben).

Vissza a tartalomjegyzékhez
31. Amennyiben egy informatikai rendszer nem teszi lehetővé az adatok visszatöltését, azaz nem rendelkezik ilyen funkcióval, ebben az esetben nem lehetséges természetesen az sem, hogy a törvény előírásainak megfelelően naplózza a visszatöltés műveletét. Ez a működés (ennek a funkciónak a hiánya) akadálya lehet-e annak, hogy a szoftver megkapja a regionális központ engedélyét a használatra?
2012.06.18.

Egy informatikai rendszerben a rögzített adatok biztonsági mentése az adatvédelmi szempontok figyelembe vételével alapvető elvárás (pl. üzemzavar, hardver eszköz meghibásodás, elemi kár okán bekövetkezett adatvesztés elkerülése). Az adatok mentése rendszerüzemeltetői és felhasználói oldalról egyaránt abban az esetben tekinthető hatékonynak, amennyiben a rendszerben az adatvisszatöltés lehetősége biztosított. A funkció kialakítása előbbiek alapján mind az ügyféli és vámhatósági oldalról indokolt, ezért a mentési/visszatöltési funkcióval nem rendelkező informatikai rendszerek használatának engedélyezése nem javasolt.

Vissza a tartalomjegyzékhez
32. A Korm.r. 10. § (3) a) pontban pontosan mely hatályos jogszabályi rendelkezésekre gondol a jogalkotó?
2012.06.18.

Hatályos jogszabályi rendelkezések alatt értendő az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Kormányrendelet nyilvántartás vezetésére vonatkozó rendelkezéseinek összessége.

Vissza a tartalomjegyzékhez
33. A Korm.r. 16.§ egy telepen több tárolóhelyiség esetén a nyilvántartást helyiségenként kéri?
2012.06.18.

Nem, a nyilvántartást telephelyenként kell vezetni, de a nyilvántartáson belül meg kell különböztetni a tárolóegységeket, illetve a tároló helyiségeket is (pl.: konténerszám tároló helyiség azonosítója).

Vissza a tartalomjegyzékhez
34. Van-e lehetőség - és ha igen, mely jogszabály alapján - méltányosságot gyakorolni a fémkereskedelmi eljárásokban?
2012.06.18.

A Fémtv. 13. § (2) bekezdése alapján a fémkereskedelmi hatóság eljárására az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Figyelemmel arra, hogy a Fémtv. a méltányosság vonatkozásában nem rendelkezett, így e tekintetben mögöttes jogszabályként a Ket. szabályai irányadóak.

A Ket. 74. § (1)-(2) bekezdései szerint a kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az elsőfokú hatóságtól a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére

 • halasztás vagy a
 • részletekben történő teljesítés (feltéve, hogy a kötelezés jellege megengedi)

engedélyezését, ha

 • rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy
 • az számára aránytalan nehézséget jelentene.
Vissza a tartalomjegyzékhez
35. A cégem tevékenysége gépjármű indító akkumulátorok gyártása és értékesítése, az általunk gyártott akkumulátor ólmot tartalmaz, ami a Fémtv. szerint fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak minősül. Kötelezett vagyok-e fémkereskedelmi engedély megszerzésére?
2012.06.18.

A Fémtv. hatálya csak a fémkereskedelmi tevékenységekre terjed ki, a késztermék-előállításra nem. Továbbá a Fémtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint fémkereskedőnek nem minősülő személy e törvény szerinti engedély nélkül végezheti saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítését. Vagyis az értékesítésre a Fémtv. hatálya kiterjed, azonban fémkereskedelmi engedély nem szükséges hozzá.

Vissza a tartalomjegyzékhez
36. Alumínium öntészettel foglalkozó cég vásárolhat-e alumínium hulladékot fémkereskedőtől, és azt megmunkálhatja-e fémkereskedelmi engedély nélkül?
2012.06.18.

Az alumínium-hulladék ugyan fémkereskedelmi engedélyköteles anyag, azonban a Fémtv. 10. § (1) bekezdése alapján fémkereskedőnek nem minősülő személy - külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - külön engedély nélkül végezheti

 • saját tulajdonú, valamint
 • fémkereskedőtől beszerzett

fémkereskedelmi engedélyköteles anyag hasznosítását.
Továbbá a fémkereskedőnek nem minősülő személy fémkereskedelmi engedély nélkül végezheti a saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítését.

Vissza a tartalomjegyzékhez
37. A bérfuvarozás fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység?
2012.06.18.

A bérfuvarozás nem minősül fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységnek, azonban a bérfuvarozó kötelessége, hogy egy esetleges ellenőrzés alkalmával egyértelműen igazolni tudja, hogy a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállítására megbízást kapott.

Vissza a tartalomjegyzékhez
38. Fémkereskedelmi engedéllyel nem rendelkező személy termékek gyártásához (hasznosítási céllal) vásárolhat-e fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot fémkereskedőtől? Első ránézésre megvalósulnak a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység kritériumai (hasznosítási célú beszerzés, ellenérték, üzletszerűség).
2012.06.18.

A Fémtv. 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján fémkereskedőnek nem minősülő személy - külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - külön engedély nélkül végezheti fémkereskedőtől beszerzett fémkereskedelmi engedélyköteles anyag hasznosítását.

A fent leírt tevékenység fémkereskedelmi engedély nélkül végezhető, azonban a tevékenységére - a Fémtv. 1. § (1) bekezdése alapján - kiterjed a Fémtv. hatálya, így tevékenysége kapcsán a Fémtv. 10. §-ban megfogalmazott kötelezettségek irányadóak, melyek megszegése esetén bírság kiszabásának van helye. Így például a tevékenység kizárólag írásba foglalt megállapodás megléte mellett végezhető, illetve engedély nélkül kizárólag csak akkor, ha a hasznosítandó fémkereskedelmi engedélyköteles anyag saját tulajdonú, avagy fémkereskedőtől származik.

Vissza a tartalomjegyzékhez
39. Ha a Fémtv. hatálya alá tartozó tevékenységet végzek, minden esetben szükséges fémkereskedelmi engedélyt kiváltanom? Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag beszerzéséhez mely esetekben szükséges fémkereskedelmi engedélyt kiváltani? Mely esetekben nem minősül a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok beszerzése fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységnek?
2012.06.18.

Különbséget kell tennünk a Fémtv. hatálya alá tartozó tevékenység és a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység között. A Fémtv. hatálya alá tarozó tevékenységek köre sokkal tágabb, mint a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységek köre. A Fémtv. két tevékenységet konkrétan nevesít, melyek a törvény hatálya alá tartoznak, azonban bizonyos feltételek megléte esetén engedély nélkül végezhetőek. Ilyen a begyűjtés és a hasznosítás. Tehát leszögezhetjük, hogy attól, hogy egy tevékenység (begyűjtés, hasznosítás) a Fémtv. hatálya alá tartozik, még nem lesz fémkereskedelmi engedélyköteles.

A legtipikusabb eset, hogy valamely gazdálkodó tevékenysége a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok beszerzésével kerül a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység fogalmi köre alá.

A fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok beszerzése akkor minősül fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységnek, ha az alábbi konjunktív feltételek fennállnak:

 • a Magyar Köztársaság területén történő beszerzés,
 • ellenérték fejében történő beszerzés,
 • üzletszerűség,
 • (Fémtv. szerinti) hasznosítási cél.

  Amennyiben ezen feltételek közül valamelyik nem teljesül, úgy a beszerzés nem minősül fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységnek. Ebben az esetben a beszerzett fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat az átvevő a Fémtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján fémkereskedelmi engedély nélkül értékesítheti fémkereskedő részére.

  Nem minősül fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységnek a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok átvétele továbbá abban az esetben sem, ha az átvevőt a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok átvételére jogszabály kötelezi, még akkor sem, ha az átvett fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokért ösztönző díjat fizet.

 • Vissza a tartalomjegyzékhez
  40. A fémcsomagolási hulladék (pl. alumínium italos doboz) a törvény hatálya alá esik-e?
  2012.06.18.

  A fém csomagolóanyagok tekintetében 3 kategóriát kell megkülönböztetnünk.
  Az első, amikor a betétdíjas csomagolóanyag még őrzi a csomagolóanyagként betöltendő funkcióját, ebben az esetben nem tartozik a Fémtv. hatálya alá.
  A második eset, amikor a betétdíjas csomagolóanyag már nem alkalmas csomagolóanyagkénti funkciójának betöltésére (pl. törött), ebben az esetben ez már nem tekinthető csomagolóanyagnak, hanem csak fémhulladéknak, vagyis nem kivétel a Fémtv. hatálya alól.
  A harmadik eset a nem betétdíjas termékek köre, melyek az egyszeri használat után automatikusan elveszítik csomagolóanyagkénti funkciójukat (pl. kiürült fém sörösdobozok), ezek szintén nem csomagolóanyagok már, hanem fémhulladékok, vagyis a Fémtv. hatálya alá tartoznak.

  Vissza a tartalomjegyzékhez
  41. Amennyiben a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot külföldre kiszállítják, s ott kerül sor az adásvételre, úgy az értékesítésre kiterjed-e a Fémtv. hatálya?
  2012.06.18.

  Nem, hiszen a Fémtv. hatálya csak a Magyar Köztársaság területére terjed ki, azonban az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a hulladék behozatala, átszállítása és kivitele során engedélyező hatóságként az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség jár el, így a hulladékszállítás engedélyezésének tárgykörében felmerülő kérdés esetén javasolt fent nevezett szerv megkeresése.

  Vissza a tartalomjegyzékhez
  42. Amennyiben nem pénzért, hanem szolgáltatásért cserél gazdát a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag, úgy ezen ügylet milyen megítélés alá esik a Fémtv. szempontjából?
  2012.06.18.

  A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag ellenérték fejében történő üzletszerű beszerzése körébe vonható az a tevékenység is, amikor a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot beszerző személy nem pénzt, hanem bármilyen, számára és a fémterméket átadó számára egyaránt értéket, mégpedig az átadott fémtermékkel a felek konszenzusa alapján azonos értéket képviselő dolgot ad át a fémtermékért cserébe, úgyszintén az is, ha a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot beszerző személy az azt átadó személy részére - azzal konszenzusuk alapján azonos értéket képviselő - ellenszolgáltatást nyújt (például munkát végez).

  Nyelvtani értelmezés alapján ugyanezen következtetésre juthatunk, hiszen a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint az ellenérték „valaminek az értékét fedező, rendszerint pénzben kifejezett értékét” jelenti, szinonímája pedig az ellenszolgáltatás.

  Fentiek alapján tehát az ellenérték fogalmába nemcsak a pénz, hanem bármilyen más értékkel bíró dolog vagy szolgáltatás is beleérthető.

  Vissza a tartalomjegyzékhez
  43. Mit értünk az „üzletszerűség” alatt a Fémtv. vonatkozásában?
  2012.06.18.

  Noha a Fémtv. e fogalmat nem határozza meg, azonban a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint az „rendszeres jövedelmet hozó tevékenységet” jelent. Az üzletszerűség fogalmát a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 3. §-a határozza meg, amely szerint általában nyereségre törekvést jelent gazdasági kockázatvállalás mellett akként, hogy a társak nyereségben, veszteségben osztoznak, állandósult, huzamos, szervezetszerű gazdasági tevékenység végzése mellett. Így üzletszerű az a tevékenység, amely nyereség és jövedelemszerzésre irányul, rendszeresen a társaság, illetve azok tagjai saját kockázatukra folytatják. (Ezen kívül az üzletszerűség jelentéstartalmának feltárásához segítségül hívható a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv. 137. §-ának 9. pontja is, amelyből kiindulva egy cselekmény akkor minősül üzletszerűnek, ha annak megvalósítója rendszeres haszonszerzésre törekszik. Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 9.K.30.049/2011/9. szám)

  Vissza a tartalomjegyzékhez