Utolsó módosítás: 2017.08.18.  péntek
Általános forgalmi adó
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2007.07.06.
Áfakulcsok és tárgyi adómentes tevékenységek

Archívumba került: 2009.10.01.

A szolgáltatásnyújtások illetve termékértékesítések után fizetendő adó mértéke az áfa-törvény 28.§ (1) bekezdése szerint az adó alapjának 20 százaléka. Kivételt jelentenek azok a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások, amelyek az áfa-törvény 1. számú mellékletében szerepelnek (5%-os adómérték alá eső termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások).
A fentieken kívül adómentes levonási joggal a termékexport, a termékexporttal egy tekintet alá eső termékértékesítés, valamint a nemzetközi közlekedéshez és a termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás és a Közösségen belüli termékértékesítés (feltéve, hogy annak jogszabályi feltételei fennállnak).

Az áfa-törvény 30. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól az áfa-törvény 2. számú mellékletében felsorolt termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások. Azt a 4. § (1)-(2) bekezdése szerinti adóalanyt, vagy azt a 4/A. § alá tartozó szervezetet, személyt, aki (amely) a 2. számú melléklet 10. pontja szerinti adómentes tevékenységet folytat, megilleti az általános szabályok szerinti adózás választásának joga. Az adóalany változásbejelentési kötelezettségét az adózás rendjéről szóló törvény szerint teljesíti (áfa-törvény 30. § (2) bekezdése).

E törvény alkalmazásában vámtarifaszám: a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. július 31-én hatályos szövegének áruazonosító számai, a tíz számjegynél kevesebb számjeggyel megadott vámtarifaszám esetén annak valamennyi alszámos bontása is ide értendő.

Az ötszázalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre

 Sor-
szám

 Megnevezés

 Vámtarifaszám

1.

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek, amelyeket az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló 12/2001. (IV. 12.) EüM rendeletben meghatározott hatóság törzskönyvezett, valamint a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszerek;
Humán gyógyászati galenusi készítmények, magisztrális készítmények

 

2.

Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

ex 1211 90 98
ex 1302

3.

Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra felhasználásra kerülő diagnosztikai reagensek

ex 3002 10
ex 3002 90
ex 3006 20
ex 3006 30
ex 3821
ex 3822

4.

Orvosi radioaktív izotópok

ex 2844 40 20 00

5.

Steril műtéti izoláló termékek

ex 3005 90 51 00

6.

Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, valamint anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek

1901 10 00 02
2106 90 92 01
2106 90 98 01

7.

Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150, ill. 200 bar nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag gyógyszerkönyvi minőségű termék)

ex 2804 40

8.

Braille-tábla műanyagból

ex 3926 90

9.

Fehér bot vakoknak

ex 6602

10.

Pontozó vakoknak

ex 8205 59 90

11.

Braille-tábla fémből

ex 8310

12.

Braille-írógép vakoknak

ex 8469 30

13.

Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a szövetség által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék)

ex 8471

14.

Telefonkezelő adapter vakok számára

ex 8517 80 90

15.

Braille-óra vakoknak

ex 9102

16.

Könyv

ex 4901
4903

17.

Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány);
Egyéb újság, folyóirat (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány)

4902

18.

Kotta

4904

E törvény alkalmazásában vámtarifaszám: a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. július 31-én hatályos szövegének áruazonosító számai, a tíz számjegynél kevesebb számjeggyel megadott vámtarifaszám esetén annak valamennyi alszámos bontása is ide értendő.

A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

 1. földterület (ide nem értve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti beépítésre szánt területet, építési telket) értékesítése, bérbe- és haszonbérbe adása (SZJ 70.20.12.6, 70.20.12.7, 70.20.12.8);

 2. a lakóingatlan értékesítése, kivéve az építés befejezése előtti értékesítést, valamint az építés befejezését követő első értékesítést;

 3. oktatást szolgáló taneszközök (ex 9023) bérbeadása;

 4. diákotthoni, kollégiumi ellátás (SZJ 55.23.15-ből);

 5. postai szolgáltatás (SZJ 64.11.12.0, 64.11.13.0, 64.11.14.0, 64.11.15.0);

 6. pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatásai (SZJ 65.11.1., 65.12.1,, 65.21.1., 65.22.1, 65.23.1, 66.01.1, 66.02.1, 66.03, 67.), ideértve a Hpt. 3. §-a szerinti - hitelintézeti elszámolóház által végzett - elszámolásforgalmi ügyletet is, de kivéve

  • a széfügyletet (SZJ 67.13.10.0-ból), valamint

  • a Hpt. szerinti pénzügyi lízinget a lízingdíj teljes tőketörlesztő részének erejéig, de legalább a lízingbe adott termék adó nélkül számított beszerzési árának, illetve - ha a lízingbe adott termék saját előállítású - előállítási költségének erejéig.

 7. az árutőzsde tagja által végzett tőzsdei tevékenység;

 8. hitelezői, valamint tagsági jogviszonyt kifejező vagyoni értékű jog átengedése;

 9. lakóingatlan - rendeltetéstől független - bérbeadása, egyéb módon történő hasznosítása (kivéve: magánszállásadás SZJ 55.23.13), ideértve a lakásszövetkezet tulajdonában álló lakóingatlan közös használatának biztosítását is;

 10. az 1. és 9. pont alá nem tartozó ingatlan bérbe-, haszonbérbe adása (SZJ 70.20-ból), ideértve a lakásszövetkezet tulajdonában álló, az 1. és 9. pont alá nem tartozó ingatlan közös használatának biztosítását is; valamint a lakóingatlannak a Hpt. szerinti pénzügyi lízing keretében történő átadása;

 11. az engedményezés, figyelemmel a 9. § (2) bekezdésére, valamint a tartozásátvállalás;

 12. jogszabályban meghatározott zárjegynek a vámhatóság és a zárjegyfelhasználó közötti értékesítése;

 13. közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás (SZJ 75), egyéni vállalkozói igazolvány kiadása (SZJ 74.87.17.7);

 14. a kereskedő által a külföldi utas javára, külön jogszabály szerint végzett adó-visszatérítés;

 15. a fogtechnikusok fogtechnikai tevékenységük keretén belül végzett termékértékesítései (különösen a korona, műfog, protézis) (vtsz. ex 3407, 9021 21, 9021 29);

 16. az emberi szerv és szövet (vtsz. ex 3001) humán egészségügyi célú felhasználása, az emberi vér - ideértve a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 114/2000. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott labilis vérkészítményeket (vtsz. ex 3002) is - és az anyatej (vtsz. ex 0401) jogszabályban foglaltak szerinti értékesítése.

 17. oktatásból az alábbiak:
  a) köz- és felsőoktatás, a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó képzés, a felnőttképzési törvény szerint szervezett és akkreditált, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szervezett képzés, továbbképzés, illetve szakvizsgára történő felkészítés, ideértve az ezekhez kapcsolódó vizsgáztatási tevékenységet is;
  b) államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatás;
  c) a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon működő külföldi kulturális intézetek által folytatott oktatási tevékenység;
  d) az a)-c) pontokban meghatározott oktatás, képzés, vizsgáztatás megvalósításához közvetlenül nyújtott oktatási, képzési, vizsgáztatási tevékenység;
  e) korrepetálás, magánóra adása;
  (SZJ 80-ból),
  f) az oktatási pedagógiai szakértés, szaktanácsadás (SZJ 74.87.16.4-ből), a pedagógiai tájékoztatás, pedagógus-továbbképzés szervezése, valamint a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása (SZJ 74.87.15-ből).

 18. humán egészségügyi ellátás (SZJ 85.1);

 19. szociális ellátás (SZJ 85.3), kivéve a szociális étkeztetést (SZJ 85.31.1-ből, 85.32.1-ből);

 20. tagsági viszonyon alapuló egyéb közösségi, társadalmi szolgáltatás (SZJ 91.11.1, 91.12.1, 91.20.1, 91.31.1, 91.32.1, 91.33.1);

 21. közszolgálati rádiós és televíziós műsorok adása (SZJ 92.20.1-ből);

 22. szabadidős és amatőrsport szolgáltatás (SZJ 92.6-ból), kivéve a sporteseményekre szóló belépőket, sportlétesítmények rendeltetésszerű használatát (SZJ 92.61.1-ből, 92.62.1-ből) és az uszoda- és strandfürdő-szolgáltatást (SZJ 92.61.10-ből);

 23. szerencsejáték-szolgáltatás (SZJ 92.71.10), kivéve más kiegészítő szolgáltatást (SZJ 92.71.10.9);

 24. zsűriszámmal ellátott egyedi vagy meghatározott példányszámban, nem ipari gyártástechnológiával előállított népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termékek értékesítése az arra jogszabály által meghatározott minősítés szerint; (Nem tartoznak ide az ipari gyártástechnológiával előállított termékek még akkor sem, ha azokat népművész vagy iparművész formaterve alapján ún. esztétikai zsűri minősítette és zsűriszámmal ellátta.)